mandag 16. april 2018

Steinar Stueflotten ble Årets Fossekall 2018

Sentralstyreleder Michael Fredriksen, Årets Fossekall 2018 og
sentralstyremedlemmer Merete Wiken Dees og Anne Sørensen 
Sentralstyret i NOF landsorganisasjonen har utnevnt Steinar til hederstittelen "Årets Fossekall". Dette ble offentliggjort av styreleder Michael Fredriksen under årsmøtet i Skien 14. april. For alle oss som kjenner til litt av det Steinar  har gjort for både fuglene og foreningen, var dette ingen stor overraskelse. Hans systematiske, langvarige og faglig solide innsats har gitt resultater blant annet i form av nye kunnskaper, økt  forståelse for fuglevernsaken og inspirasjon for mange av oss andre. En mer velfortjent prismottaker er det vanskelig å tenke seg. Årsmøtedeltakerne viste da også med all tydelighet at styret i år hadde valgt den rette mottaker. Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift. Prisstørrelsen er på kr. 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. 


TILDELINGEN BEGRUNNES AV MERETE WIKEN DEES OG ANNE SØRENSEN

Etter tildelingen ga Merete Wiken Dees og Anne Sørensen, begge medlemmer i NOF Øvre Eiker, og styremedlemmer i både NOF Buskerud og NOFs Sentralstyre, følgende begrunnelse for tildelingen: 


Fossekallprisen går til en person som på en ekstraordinær måte har bidratt til NOFs virke og vekst på fylkesnivå eller lokalt – til den organisasjonen vi alle er så glad i. Å bygge, utvikle og holde liv i en organisasjon som NOF gjør seg ikke selv. Det krever tid, engasjement, entusiasme og en ukuelig stå-på evne. Det krever vilje til uegennyttig å investere i en sak som er "større enn en selv". Det krever evne og vilje til å berike organisasjonen, fordi man tror på organisasjonen og det den står for. Uten Fossekallene ville NOF vært en fattigere organisasjon.

Årets Fossekall en stillfaren, men særdeles engasjert og kompetent person i fuglemiljøet i en av våre aktive fylkesavdelinger. Han er beskjeden på egne vegne, men er kjent for enorm faglig dyktighet og detaljkunnskap om fuglelivet så å si over alt i fylket. Han er alltid å se på lokallagenes arrangementer med teleskop, kikkert og notatblokk. Han er alltid imøtekommende og deler velvillig av sin kunnskap – noe som mange foreningsmedlemmer har erfart. Da forrige leder i fylkesavdelingen i Buskerud meldte sin avgang, tok årets Fossekall ansvar og tok på seg ledertrøya da han så at nye kandidater ikke akkurat sto i kø.

Noen av Steinars meritter:
·         Du har vært redaktør for bokprosjektet «Fuglelivet i Øvre Eiker» der du nedla minst 2000 arbeidstimer. I tillegg til selve redaktørjobben brukte du av dine utrolige mengder med observasjoner gjennom en mannsalder i felt. Vi har latt oss fortelle at vel er du en stillfaren mann, men at det ikke hadde blitt noe av bokprosjektet uten en viss porsjon stahet!  

·         Du har vært leder for LRSK Buskerud i en årrekke

·         Du har vært sentral i fiskeørnprosjektet, som har kartlagt forekomsten av fiskeørn i Buskerud. Først i hovedprosjektet 2007 – 2011, og så på nytt i 2016. Din analytiske evne og evne til å gå inn i et stort innsamlet materiale og trekke slutninger/ eller lage hypoteser, ut ifra dette, er omtalt av mange.

·         Du er forfatter av utallige rapporter:

·         Artikler til NOF Buskeruds nettidsskrift «Buskskvetten» 
·         Rapporter fra mange prosjekter (bl.a. fiskeørnprosjektet)
·         Årlig rapport om utviklingen av fuglelivet ved Fiskumvannet etter at det ble gjennomopptatt beiting der fra sesongen 2015, med særlig fokus på området kalt Hegstad beitemark. Et veldig verdifullt innspill for forvaltningen, og ditto for NOF ØE.

·         Du har nedlagt en enorm innsats i kartlegging av fuglelivet i nedre Buskerud og har registrert ikke mindre enn 266 000 observasjoner (alle arter) i artsobservasjoner.no (Steinar ligger her på andreplass som observatør i landet). Over 140 000 av disse observasjonene er fugler. I tillegg er du aktiv deltaker i årlige hekkefugltakseringer.

·         Du har en sterk og verdifull kompetanse om naturverdier og fuglelivet i Buskerud, og benyttes svært ofte som kompetanseperson i høringer og annet; du er engasjert i fuglevernsaker i fylket og har skrevet utallige høringssvar.

·         Du har gitt et uvurderlig bidrag til foreningsarbeid og styrearbeid både i fylkesavdelingen, i Drammen og Omegn lokallag og i Øvre Eiker lokallag. Jeg vet at du aldri sier nei til å komme med innspill eller holde foredrag i foreningenes regi – men bare dersom du mener at du har noe faglig å bidra med.

·         Du har vært turleder i en årrekke for NOFs lokallag i Buskerud, og arrangør av tårnkonkurranser hvert år – aktiviteter som engasjerer og når ut til NOFs medlemmer så vel som til andre interesserte, og som gjør NOF og arbeidet for fuglene kjent utover vår engere krets.

·         Og til slutt: ditt store engasjement har ikke gått upåaktet hen utenfor NOF. Du har faktisk mottatt Rauma kommunes (hjemkommunen) kulturpris for ditt årelange arbeid med å kartlegge fugle- og plantelivet i Rauma. 

Jeg kan med hånden på hjertet si at du Steinar er en svært verdig vinner av prisen som årets Fossekall. Vi er alle takknemlig for ditt engasjement og uvurderlige bidrag gjennom mange år.
Nå håper jeg prisen også kan inspirere deg til fortsatt innsats i årene som kommer. Den er ikke et punktum. NOF trenger deg, naturen trenger deg, og fuglene trenger deg. Uten Fossekaller som deg taper naturen, fuglene og organisasjonen vår – og vi som samfunn blir fattigere.
 
Gratulerer Steinar, og lykke til videre i arbeidet med alt vi tror på og kjemper for. Det blir ikke mindre behov for deg i årene som kommer! Takk! 

Foreningens andre pris, Fuglevernprisen, gikk til NOF Oslo og Akershus. Prisen deles ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. NOF OA har lokale naturvernkontakter i alle sine 21 kommuner, som overvåker alle saker som kan ha betydning for fuglelivet. Ved behov skriver de høringsutkast i arealsaker utfra sin lokalkunnskap, hvoretter fylkets naturvernkontakt og styret sørger for at det endelige høringssvaret har alle formaliteter på plass. Denne godt strukturerte arbeidsformen tar mye tid og krefter, men gir resultater som sentralstyret nå anerkjenner med sin pristildeling. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar