onsdag 27. september 2023

KONGSBERG KOMMUNE FORESLÅR NYE BESTEMMELSER FOR BRUK AV MOTORBÅT

Meninger om hva BirdLifes lokallag bør kommentere om forslaget mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com snarest mulig. 

FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER

 § 1.Formål Forskriftens formål er å ivareta naturmiljøet og de arter som lever der, og ivareta hensynet til fastboende, hytteeiere og utøvere av det tradisjonelle friluftslivet som skal være uforstyrret av støy fra fornøyelsespreget motorferdsel uten nytteformål.». 

§ 2 om luftfartøyer (fjernet) § (se begrunnelse i kommunens kommentarer nedenfor).

3 Om Motorfartøyer: Ferdsel med motorfartøyer er forbudt på alle vann og vassdrag, med unntak av følgende: 
a) Grunneiere og festere kan fram til 31.12.2029 bruke fossilt dreven motor på innsjøer som er 2 km2 eller større, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som del av et farbart vassdrag. Fra og med 01.01.2030 må slik motorferdsel skje med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt. 
b) Foreninger og grunneiere som selger fiskekort, og som utfører kultiveringstiltak i offentlig regi, kan fram til 31.12.2029 bruke motorfartøy på innsjøer som er mindre enn 2km2, når det inngår som en nødvendig del av kultiveringsarbeidet. Fra og med 01.01.2023 må slik motorferdsel skje med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt. c) På følgende elvestrekninger og innsjø kan motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt brukes til aktivitet knyttet til rekreasjon i periode: - Numedalslågen 15. juni – 30. september: Jernbanebrua – Pikerfoss, og Hvittingfoss torg – Komnes kirke, - Hajeren: 1. juli – 30. september. Ferdsel etter denne bestemmelsens bokstavpunkt a og b begrenses til det strengt nødvendige. 

§ 4. Om vannscooter: Vannscooter tillates ikke brukt i Kongsberg kommune. KOMMUNENS KOMMENTARER OM FORSLAGET

Kongsberg kommune har utarbeidet et forslag til revidert lokal forskrift om motorferdsel. For å belyse saken best mulig, ønsker vi innspill fra nabokommuner, foreninger, interesseorganisasjoner og grunneiere som kan ha interesse av forskriften. Vi ber om at innspill sendes i løpet av 15. oktober.

Bakgrunn:  Motorferdselloven med tilhørende Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (heretter kalt nasjonal forskrift) gir kommunene hjemmel til å fastsette lokale bestemmelser i egen forskrift. I 2012 vedtok Kongsberg kommune forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Kongsberg kommune, Buskerud (heretter kalt lokal forskrift). Kongsberg kommune ser et behov for å oppdatere forskriften for å gjøre den tydeligere. Dagens lokale forskrift omfatter både forskriftsbestemmelser og retningslinjer. I det nye forslaget til revidert forskrift rendyrkes forskriftsbestemmelsene, og retningslinjene skilles ut i et eget dokument. Det er også ønskelig å rendyrke den som en forskrift om motorferdsel i vassdrag. Eventuelle behov for nye bestemmelser om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag vil vurderes separat og er ikke en del av høringen.

Endringer i motorferdselloven i 2021 har, sammen med ny og mer tilgjengelig teknologi, lagt til rette for å fornye og aktualisere den snart 12 år gamle forskriften. Målet er å fjerne overflødig bestemmelser, tydeliggjøre handlingsrom og begrensninger, og legge til rette for at lovlig motorferdsel i vassdrag har minst mulig negativ effekt på miljø og det tradisjonelle friluftslivet, i tråd med formålsbestemmelsen i motorferdselloven. 

Kommunegrensen mellom Kongsberg og Holmestrand går gjennom innsjøen Hajeren. Holmestrand kommune åpner i sin lokale forskrift for allmenn bruk av elektriske motorfartøy i Hajeren, mens i Kongsberg er det kun «grunneiere og andre som kan dokumentere tilsvarende rett til å bruke båt» som kan bruke motorfartøy i Hajeren. Det er derfor nødvendig å tilpasse regelverket tilknyttet Hajeren på en eller begge sider av kommunegrensen for å løse dagens motsetninger i de lokale forskriftene. 

Nedenfor kommenteres kort forslagene til endring: 

§ 1 i dagens lokale forskrift er overflødig da motorferdsellovens § 12 fastsetter straffeansvar for brudd på motorferdsellovverket. Kongsberg kommune foreslår i revideringen å erstatte eksisterende § 1 med en formålsbestemmelse som utdyper målet med forskriften. Side 2 2023/7523- 6 

I forslag til revidert forskrift foreslår kommunedirektøren å stryke § 2 som omtaler start og landing med sjøfly på lågen. Bestemmelsen er ikke lenger aktuell da ingen letter eller lander med sjøfly på Lågen i Kongsberg. Eventuelle behov for dette i framtiden må omsøkes etter motorferdsellovens § 6. 

Foreslått endring i § 3, om motorfartøyer (motordrevne båter, lektere, vannscooter, e.l.), viderefører det generelle forbudet om motorferdsel i vassdrag og de vesentligste unntakene bestemmelsen gir. Endringsforslaget har to vesentlige endringer fra gjeldende forskrift; 1. I § 3 bokstav a og b foreslås en overgangsperiode fra tradisjonelle fossile motorer til elektriske motorer med inngangseffekt opptil 800 watt fram til 31. desember 2029. Det vil si at fra og med 1. januar 2030 kan unntakene fra forbudet kun utføres med fartøy drevet av stillegående og utslippsfrie elektriske motorer. 

Det foreslås å åpne opp for tidsbegrenset motorferdsel for allmennheten i utpekte vassdrag for allmennheten når dette gjøres med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt Kommunedirektøren begrunner vektlegging av elekrtiske motorer med at disse er stillegående og er utslippsfrie i drift. Videre er toppfarten for elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på 3 – 3,5 knop, eller rundt 5 km/t. Dette tilsvarer normal hastighet for robåt eller kano, som allerede er tillatt for allmennheten. Dette vil redusere støy og høyhastighetsaktivitet i miljøet noe som er en fordel for dyrelivet og det tradisjonelle friluftslivet. 

Av hensyn til dyrelivet er det også foreslått å begrense motorferdselen i tid for å unngå økt forstyrrelser i sårbare perioder. Unntak i gjeldende § 3 bokstav b annet strekpunkt foreslås fjernet. Dette fordi det er vurdert å være et mindre behov som kan dekkes i byggesaksbehandling eller etter søknad i motorferdsellovens § 6. 

Det foreslås å legge til bestemmelse i ny § 4 om at det er forbudt å bruke vannscooter i Kongsberg kommune. Bestemmelsen er i utgangspunktet overflødig fordi vannscooter ikke kan brukes etter nytteformålene i dagens lokale forskrift § 3, eller etter unntak gitt i foreslått revidert forskrift. Bestemmelsen er derfor lagt til slik flere nabokommuner har gjort for å fjerne enhver tvil. 

Innspill til forslag til revidert forskrift Kongsberg kommune ønsker tilbakemeldinger innen utgangen av 15. oktober. Vi ber om at dere inkluderer vår ref. 2023/7523 i svaret, og at det fortrinnsvis sendes via e-post til postmottak@kongsberg.kommune.no, eller via eDialog på kommunens hjemmesider. Vi ønsker særlig svar fra dere om: - Fra nabokommuner: er det forhold knyttet til deres forvaltningsarbeid som ikke er hensyntatt, eller på annen måte kompliserer forhold lokalt hos dere? - 

Fra foreninger og interesseorganisasjoner: vil foreslåtte endringer påvirke deres interesseområder positivt/negativt? Er dere kjent med hensyn kommunedirektøren i Kongsberg kommune ikke har vurdert? - Grunneiere: Hvordan stiller dere dere til endringene som foreslås? Er dere kjent ved hensyn som tilsier at åpning for bruk av elmotor med inngangseffekt opptil 800 watt ikke bør tas med i Hajeren? 

Videre prosess Forslag til revidert forskrift for motorferdsel i vassdrag vil etter planen løftes til politisk behandling i november.

fredag 22. september 2023

ÅRETS EUROPEISKE DUGNAD FOR FUGLEREGISTRERING SØNDAG 1. OKTOBER

SE RESULATER PÅ VÅR FACEBOOKSIDE OG / ELLER https://www.facebook.com/profile.php?id=100064347655668

BirdLife Buskerud inviterer nok en gang til den tradisjonelle lokalitetskonkurransen i forbindelse med EuroBirdwatch på søndag 1. oktober. kl. 09 - 12. I fjor deltok 16 personer fordelt på 6 lokaliteter og det ble registrert til sammen rekordmange 89 arter i løpet av de 3 timene konkurransen varte.
Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel gir et bedre resultat. Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde på lokaliteten sin til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).

mandag 18. september 2023

Foredrag hos BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag 20. september

Vår naboforening får besøk av BirdLife Norges naturvernrådgiver Martin Eggen, som foredrar om sin bok "Uten fugler blir livet ikke det samme".  Se: https://www.facebook.com/events/988154929058120?ref=newsfeed

Martin Eggen


torsdag 14. september 2023

onsdag 6. september 2023

VELKOMMEN TIL MØTE ONSDAG 13. SEPTEMBER MED FOREDRAG OM 40 ÅRS MERKING AV FUGLER

Tid: Onsdag 13. september 2023 / Tid:18.30 - 21-00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE.

Anders Hals er blant våre mest kunnskapsrike fuglekjennere, og en av bærebjelkene i vår forening. Han har bidratt i mange ulike roller gjennom flere tiår. Antakelig er han også den autoriserte ringmerker i vårt område som har holdt flest fugler i hendene. Denne kvelden får vi høre mærmere om denne innsatsen, og om det omfattende unike erfaringsmaterialet han har samlet gjennom 40 års virksomhet. Vi får høre om hvilke arter han har satt ring på, om hvor i verden disse fuglene seinere er gjenfunnet - og hvor fugler som ankom hit med ring var merket. Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, og anledning til å slå av en prat med kjente og ukjente med felles interesse for fugler og natur. Eter pausen deler deltakerne fugleopplevelser fra den siste tiden, og tar opp eventuelle andre saker det er ønskelig å ta opp. Vel møtt til en hyggelig og lærerik kveld. søndag 3. september 2023

SESONGSTART I GODVÆR MED 52 ARTER PÅ FISKUM

Årets første tårndag ved Fiskumvannet samlet 13 deltakere, som fikk mange store opplevelser. Blant annet 60-70 enkeltbekkasiner og 16 brushaner. Se referat på vår Facebook-side. 

Registreringer i Artsobservasjoner: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=7923223

Brushane (Foto: Steinar Stueflotten)


INNSPILL TIL PLAN OM ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPLAN FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

Nedenfor utdrag fra lokallagets innspill til Øvre Eiker kommunes høring om plan for energi, - klima og miljø. Sendt 31.8.2023. Etter høringen vil planutkastet og innspillene behandles videre av kommunens administrasjon og de folkevalgte organer. 

Vi minner om at bakteppet for vårt innspill er det dramatiske fall i antall fugler de siste årene, både globalt og i våre områder, som inngår i det fagmiljøene betegner som en pågående naturkatastrofe. Det er dette utgangspunkt kommunen bør ha for planarbeidet og en raskest mulig iverksetting av tiltak.

LANDBRUK 
I avsnittet om landbruk vil vi oppfordre til å ta inn «naturvennlig» i hovedmålet. Videre foreslår vi at «Benyttelse av driftsformer som bidrar til naturmangfold og tar hensyn til dyre- og fuglelivet» tas inn som nytt delmål. Med tilhørende forventninger til næringen og tiltak fra kommunen. Dette er svært viktige målsettinger både innenfor husdyrhold, jordbruk og skogbruk. For skogbruket tilligger et særlig ansvar for å ta vare på våre bestander av fredede rovfugler og den natur de trenger for å overleve. Egnede indikatorer for delmålet bør utarbeides. 

NATURMANGFOLD 
Vi synes hovedmålet bør formuleres med et høyere ambisjonsnivå enn bare «bevaring» av nåværende verdier. «Kommunens naturverdier skal bevares og økes» vil være en bedre målsetting. Tilsvarende ambisjoner bør også framgå av delmål 2, hvor målet bør være å «forbedre økosystemer og styrke naturmangfoldet». I dette avsnittet savner vi også en tydeligere formulering om at kommunen ikke bare har våtmarksområder med et «interessant insekts-, plante og fugleliv», men at vi faktisk har områder av nasjonal betydning for fuglelivet og forekomst av mange truede arter. Dette er meget godt dokumentert av vår forening og andre med ornitologisk kompetanse gjennom flere tiår. Avsnittet mangler indikatorer. Registreringer av fuglelivet er en anerkjent miljøindikator, som benyttes både av FN, norske myndigheter og andre. Denne bør også tas i bruk av kommunen. BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har observert fugler i kommunen fra oppstarten i 1974, og det finnes et høyt antall registrerte arter og individer fra Øvre Eiker i databasen Artsobservasjoner.no. Denne er utviklet og driftes av Artsdatabanken på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og nyttes til både naturforvaltning og forskning. Vår forening utgir dessuten årlig publikasjonen «Fugler i Øvre Eiker», som oppsummerer årets observasjoner. Best mulig kunnskap må være grunnlaget for all naturforvaltning. Data fra nevnte kilder bør innføres som indikator under delmål 2. I tillegg bør «naturregnskap» og «arealregnskap» tas inn, som en parallell til klimaregnskap. 

For øvrig er det mye kommunen kan og bør gjøre for å oppnå delmål 2. Lister bør utarbeides over spesielt viktige områder for fuglene. Overvåkingsprogrammer kan iverksettes. Føre-var-regler kan vedtas. Bruk av konsekvensutredninger kan styrkes. Kommunalt vern kan være et vesentlig bidrag, noe som også gjelder romslige buffersoner rundt vernede områder. Nåværende vernet areal i Øvre Eiker ligger langt under landsgjennomsnittet, og enda lenger fra målet som Norge har forpliktet seg til å verne gjennom internasjonale avtaler. For å nærme oss disse mål må alle kommuner ta sin del av ansvaret. Vi har i tidligere brev av 31.1.2023 spesielt påpekt at den verdifulle Hagaøya egner seg meget godt for kommunalt vern. 

Kommunen bør også ha som målsetting på selvstendig grunnlag å vurdere om statlige myndigheter har innført forvaltningsplaner i naturvernområder som er best mulig egnet til å oppnå verneformålet, og eventuelt oppfordre til forbedringer. For å øke forståelsen for naturverdier bør det legges til rette for at flest mulig gis anledning til å besøke reservater og andre viktige områder på en hensynsfull måte. Alle som observerer fuglelivet vil raskt måtte erkjenne at forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter er et stort problem for fuglene. Dette kan kommunen motvirke både gjennom økt vern, buffersoner, relevant informasjon til befolkningen og vedtak om spesifikke adferdsregler i viktige fugleområder i årstider da dette er nødvendig. 

Delmål 3 om kantsoner er en god målsetning, som må få egnede indikatorer. Vi mener ogsåat hagelandskapet bør tas inn i overskriften under delmål 3. For insekt- og fuglelivet har denne altfor lite påaktede del av kulturlandskapet stor betydning. Herunder kan innbyggerne motiveres til å motvirke det stadig fallende antall fugler ved å sette opp fuglekasser, og å vise hensyn og toleranse overfor nærområdets fugleliv. Et mål om å øke aksepten og forståelsen for å ivareta restbiotoper med trær, buskas og «ugras», områder som tidligere ofte har blitt vurdert som verdiløse, hører også hjemme her.

VANNMILJØ 
I hovedmålet for vannmiljø bør også «god naturtilstand» tas inn. Det bør framkomme at vannressursloven stiller krav om et naturlig vegetasjonsbelte med trær, busker og planter langs små og store vassdrag. Denne kantvegetasjon er minst like viktig for insekter, fugler og andre dyr som kantvegetasjonen nevnt under avsnittet «Naturmangfold». Eiere av eiendommer grensende til vassdrag må informeres om dette av kommunen, som også jevnlig må kontrollere at kantsonene er intakte. Vi ser stadig at folk tar seg til rette i slike områder, og har erfaring for at kommunen gjør lite når de blir kjent med dette. 

FORURENSING OG FORSØPLING 
Under delmål 1 bør forsøpling fra fiskere nevnes spesielt. Vi ser betydelige forekomster av etterlatte fiskesnører både til lands og til vanns. Denne forsøpling fører til stor direkte skade og lidelse for fuglene. Ofte kan man se fugler med fiskesnører sittende fast i nebb, rundt bein og andre kroppsdeler. Disse forhold kan også nevnes i avsnittet om laksefisket. 


Til sist vil vi understreke viktigheten av at intensjonene i denne plan nedfeller seg i kommunens øvrige planverk. Under det videre arbeid med detaljplaner og valg av egnede virkemidler oppfordres kommunen til å samarbeide med statlige myndigheter, frivillige organisasjoner, andre organisasjoner samt engasjerte og kunnskapsrike privatpersoner. Vi i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag vil gjerne bistå med våre kunnskaper og erfaringer så langt vi kan.