mandag 20. mars 2023

11 DELTAKERE MØTTE VÅREN LANGS OSLOFJORDEN

Vårturen i Hurum fra Sætre til Tofte ga godt utbytte for de 11 som møtte fram. En stor takk til turleder Steinar Stueflotten! Se referat på våre facebook-sider.onsdag 22. februar 2023

VELKOMMEN TIL GJENNOMGANG AV FUGLEÅRET 2022 I ØVRE EIKER

Tid: Onsdag 8. mars 2023 kl.19.15 -21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund.

ÅPENT FOR ALLE - GRATIS ADGANG - SALG AV KAFFE OG KAKER.


Etter årsmøtet for medlemmer (kl.18.30 - 19.15), ønskes alle fugleinteresserte velkommen  kl.19.15 til kaffe, kaker og en hyggelig prat med kjente og ukjente. Deretter avsluttes kvelden med foredraget «Fugleåret 2022 i Øvre Eiker» av Steinar Stueflotten. I dette tradisjonsrike foredraget gjennomgår han hovedtrekkene i fuglenes forekomst i kommunen i 2022, illustrert med bilder m.m. Vi ser blant annet på hvordan en tidlig vår og tørt vær fram til sommeren påvirket fuglelivet dette året, og hvordan den restaurerte beitemarka på Hegstad ved Fiskumvannet endret fuglefaunaen i området. Flere sjeldne artsfunn fra 2022 vil også bli presentert. Vel møtt!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 8. MARS 2023

 Innkalling til Årsmøtet 2023 i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Tid: Onsdag 8. mars 2023 kl. 1830-1915

Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

3. Årsberetning 2022 (se arkfanen "Årsberetninger" ovenfor)

4. Revidert regnskap for 2022

5. Budsjett for 2023

6. Rapporter fra utvalgene

7. Innkomne forslag (ingen).

8. Arbeidsplan for 2023

9. Valg

-------------------------------------------------------

Vedlegg sendt alle medlemmer per mail:

 Årsberetning for 2022 inklusive rapporter fra utvalgene

 Godkjent regnskap for 2022

 Forslag til budsjett for 2023

 Valgkomiteens innstilling for 2023

21. februar 2023

For Styret i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Lars H. Dolmen,

sekretær

lørdag 11. februar 2023

VINTERVANDRING MED 14 DELTAKERE I HOENSMARKA 5. MARS

Den trivelige turen gikk i strålende sol, med 14 deltakere og 14 observerte fuglearter. Under kyndig ledelse av Bjørn Tore Bollerud og Anne Kvam. Deltakernes aldersforskjell var mer enn 60 år. Ny tur i samme område går 14. mai, og da med forventning om mye fuglesang og et langt høyere antall fuglearter. Se referat på vår Facebookside. Hoensmarka er et mindre skogområde på vestsiden av Drammenselva, mellom Skotselvveien  og jernbanelinja. Et mye brukt turområde året rundt, med god brøyting og strøing i hovedgangveiene om vinteren. Vi ønsker å gjøre oss kjent i området, og håper å motivere til flere observasjoner og mer registrering av fuglelivet her.  fredag 13. januar 2023

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM "FJELLETS NATTERGAL" - DEN VAKRE BLÅSTRUPA

Tid: Onsdag 8. februar kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøns vei 10, 3300 Hokksund, Møtet er åpent for alle. Gratis adgang. 

Kveldens foredrag: "SJARM, SJALUSI OG SJEKKETRIKS - ET INNBLIKK I BLÅSTUPAS FAMILIELIV"  av professor Jan Terje Lifjeld

Foredraget gir et populærvitenskapelig sammendrag av 30 års forskning på blåstupas adferd i hekketiden. Forskningen er hovedsaklig utført av ansatte og studenter ved Naturhistorisk museums feltstasjon ved Øvre Heimdalsvann i Øystre Slidre, Studiene har vært spesielt opptatt av hannens flotte fjærdrakt og dens tiltrekningskraft på det motsatte kjønn, og hvorfor så mange ungekull har blandet farskap. Forskningen har gitt flere spennende og overraskende svar.

Foto: Frode Falkenberg

Jan Terje Lifjeld er professor i ornitologi ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Her driver han forskning på fuglenes evolusjonsbiologi, spesielt reproduksjonsbiologi, sammen med ansatte og studenter i forskningsgruppen SERG (Sex and Evolution Research Group). Han har skrevet mer enn 200 vitenskapelige artikler innen fagområdet evolusjonær kjønnsforskning. Han er også ansvarlig for museets samlinger av fugl.

Etter foredraget følger pause med salg av kaffe, kaker og mulighet for en hyggelig prat med kjente og ukjente fugleinteresserte. Møtet avsluttes med deltakernes siste fugleopplevelser, observasjoner og eventuelle bilder. Vel møtt til en hyggelig og lærerik kveld.

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED KAKE OG LOTTERIGEVINSTER TIL DEKNING AV HUSLEIE

onsdag 4. januar 2023

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG OM HØYAKTUELL FORSKNING PÅ RYPE

Tid: Onsdag 11. januar kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Gratis adgang - Alle er velkomne

 
KVELDENS FOREDRAG:  "LIRYPA GJENNOM 150 ÅR - ER ENDRINGER I FJELLETS ØKOSYSTEM PÅ GANG?" AV OLAV HJELJORD

Det store spørsmålet: Hvor ble det av rypene?

Som viltbiolog har professor emeritus Olav Hjeljord hatt ansvaret for faget viltforvaltning ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Han har arbeidet med hønsefugl i en årrekke, delvis i Norge og delvis i russiske naturreservater. Spesielt har rypene stått sentralt i hans interessefelt. Som kjent har bestanden av ryper gått kraftig tilbake de senere årene. Røster har hevet seg for å frede fuglen, og den har vært inne på rødlista over sårbare arter i norsk fauna. Samtidig vet vi at rypene svinger mye fra en tidsperiode til en annen, og spørsmålet er derfor om vi bare er inne i en naturlig, forbigående bestandsnedgang, eller om vi ser en langsiktig nedadgående trend. For å si noe mer presist om dette har Hjeljord satt sammen en bestandskurve for rype over nær 150 år fra siste halvdel av 1800 tallet til i dag. Spørsmål han vil ta opp er bla. hvilken rolle klimaendring, øket rovdyrpress og jakt har hatt forbestandsutviklingen. Dette er tema som Hjeljord og medarbeidere nylig har publisert internasjonalt. Vi får her anledning til å høre de aller siste resultater fra forskningen på rype.

Fra rypejakt i Troms 1966 (foto: O. Hjeljord)

Etter foredraget blir det pause med salg av kaker og kaffe, og mulighet for en prat med kjente og ukjente fugleinteresserte. Møtet avsluttes med deltakernes siste bilder og observasjoner av fuglelivet.

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR MED KAKER OG GEVINSTER TIL LOTTERI FOR DEKNING AV HUSLEIE. VEL MØTT!

fredag 30. desember 2022

BLI MED PÅ FUGLERACE I VIKEN OG OSLO 1. JANUAR

En passende start på 2023. Arrangementet er et samarbeid mellom BirdLifes fylkesavdelinger i Oslo/ Akershus, Østfold og Buskerud. Se mer: https://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2023-01&category=1&id=1254#e-1254 Lykke til!


Foto: Noah Cole