tirsdag 16. april 2024

OPPLEV RINGMERKING PÅ HALS OG TÅRNDAG VED FISKUMVANNET SØNDAG 21. APRIL

Halshaugen 2019

Tradisjonen tro inviterer Anders Hals til ringmerking på Halshaugen ved Vestfossen kl.07.30 - 10.30. Ta av fra Kongsbergveien opp Halsgata. Parkering rett over toppen. Anders har ringmerket mer enn 80.000 fugler av 120 arter i løpet av 40 år, og har dermed gitt et vesentlig bidrag til kartlegging av fugletrekk og fugleliv. På trivelige Halshaugen kan du få nærkontakt med fuglene, og i hyggelig samvær med andre fugleinteresserte se hvordan fangsten foregår. Vel møtt!Like tradisjonelt er det med tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Felles utmarsj fra p-plassen ved jernbanebrua på Fiskumsletta, men alle kommer og går som man ønsker. Fra det komfortable tårnet følger  vi vårens fugleliv, og inntar kaffe og matpakker rundt bordet. Til stede er vår mest erfarne tårnvert, Bjørn Tore Bollerud, og andre fuglekjennere som deltakere med mindre erfaring kan lære mye av. Stemningen pleier å være høy under tårndagene.  Det kan være vått på veien ut. Ta gjerne med  litt å drikke og spise. Husk kikkert! 


God stemning i tårnet våren 2022
søndag 14. april 2024

FORENINGEN BER OM JORDKABEL TIL NYE EIKER TRANSFORMATORSTASJON

Statnett planlegger å flytte Flesaker trafo til Skjelbredsplassen, nord for E134. Det nye anlegget blir mye større enn nåværende trafo, og vil kreve 2,5 km nye ledninger mellom de to stedene. Foreningen peker i høringsuttalelsen på at man for å unngå fuglekollisjoner bør benytte jordkabler i stedet for luftkabler, og at anleggsarbeidet må ta hensyn til hekketiden. Les høringssvaret nedenfor. Kommentarer og forslag mottas med takk.

HØRINGSSVAR VEDR. KONSESJONSSØKNAD FOR EIKER TRANSFORMATORSTASJON

Fra: BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag / Dato: 14. april 2024

Med bakgrunn i en allmenn internasjonal forståelse av at vi nå opplever en naturkrise, hvor det er meget godt dokumentert at fuglelivet er sterkt rammet, må det kunne kreves at hensynet til konsekvensene for fugler og andre arter tillegges den aller største vekt ved alle arealendringer og øvrige menneskelige tiltak. Både norsk lovgivning og internasjonale avtaler innebærer forpliktelser til å motvirke naturkrisen. I tillegg til klimaendringer er endret arealbruk og sammenstøt med menneskelige konstruksjoner blant de største truslene mot fuglelivet. Som Statnett opplyser i sin søknad vil nye luftledninger øke antall kollisjoner for fugler på vei inn eller ut av Fiskumvannet naturreservat. Særlig farlige blir de planlagte luftledningene fordi de vil gå vinklerett på hyppig brukt trekkrute. Økt risiko følger også av at ledningene vil gå i åpent terreng, hvor det mangler høyreist skog som kunne ha ledet mange av fuglene over ledningene.

For tiden er 275 arter (inkl. hybrider, underarter, uspontane arter m.v.) registrert ved Fiskumvannet i den offentlige portalen Artsobservasjoner.no. Som Ramsar-område er viktigheten av lokaliteten som våtmark udiskutabel, og vanntilnyttede fugler er blant de arter som har størst risiko for kollisjoner. I tillegg jakter og ferdes mange arter rovfugler i og rundt reservatet.

Vi vil på det sterkeste anmode om at det planlagte luftstrekk erstattes med jordkabler - i det minste mellom Flesaker og E134. Energiministeren har vedtatt at det nye kraftnettet mellom Bærum og Oslo skal legges i jorden, og byrådslederen i Oslo krever det samme for nettet gjennom Groruddalen. Begrunnelsene i Bærum og Oslo er estetikk og arealbesparelser. Hensynet til så viktig natur som et Ramsar-område i Øvre Eiker kan i vår tid ikke tillegges mindre vekt.

NINA-rapport 674 konkluderte allerede i 2011: «Både når det gjelder opprusting av gamle systemer og nybygging, bør det i fremtiden i langt større grad benyttes jordkabel. Dette vil redusere omfanget av fugledød som følge av kollisjon og elektrokusjon betraktelig. Ut fra en kost/nytte-betraktning er det liten tvil om at det er mest å hente ved å redusere omfanget av distribusjonsnettet, dvs. legge dette i bakken.» Det framgår av rapporten også at andre avbøtende tiltak ikke har dokumentert tilstrekkelig effekt, og vil være helt uten verdi under enkelte værforhold.

Under anleggsperioden må forstyrrelser i hekkeperioden unngås ved både ny og gammel transformatorstasjon og langs nettlinjene. For enkelte arter strekker perioden med ungepleie seg utover mot september. Dette gjelder blant annet de rødlistede artene sivhauk og toppdykker. Spesielt bruk av helikopter nær reservatet må unngås under hele den isfrie årstid.

Vi ber om å bli holdt løpende orientert om Statnetts arbeid med søknaden når det gjelder hvordan hensynet til fuglelivet i og rundt Fiskumvannet planlegges ivaretatt. Vårt høringsinnspill må anses som et tidlig innspill i saken, og som vi forutsetter kan utdypes ved behov. 

 For BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag, Bent Ellingsen, styreleder
tirsdag 2. april 2024

FOREDRAG OM SOMMERFUGLER OG ANDRE INSEKTER ONSDAG 10. APRIL

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

Foto: Kjetil H. Ruud

Tid: 10.4.2024 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund. 

Kveldens foredrag er "Insektene - Jordens herskere" av Devegg Ruud. Som fugleinteressert er det viktig å se den nære sammenhengen mellom planter, insekter, fugler og andre dyr.  I tillegg bidrar all kunnskap om enhver art til å øke opplevelsesverdien av å være ute i naturen. Insekter er en meget stor og variert artsgruppe, med spennende livsformer og livsløp. Og mange er vakre. Devegg Ruud er kjent både som profesjonell fotograf, med en usedvanlig sterk sans for gode naturmotiver, og for sine store kunnskaper om insekter. Begge deler vil få glede av denne kvelden.

onsdag 20. mars 2024

FELLES FUGLEKIKKING I BERGSVINGEN 1. APRIL

SE HVA DE 20 DELTAKERNE OPPLEVDE I BERGSVINGEN PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE

TID: 1. april (2. påskedag) kl.09 - 13.

STED: Bergsvingen i Semsveien mellom Langebru og Vestfossen

Mange fine opplevelser har kommet ut av den tradisjonsrike vårsamlingen i Bergsvingen. Både sosialt og fuglemessig. Herfra kan man se de nære fuglene på jordene nedenfor veien, vannfugler i Vestfosselva lenger nede og trekkfugler som passerer høyt og lavt langs dalføret. Utsiktspunktet er det mest tilgjengelige av de gode fuglelokaliteter i området. Ta gjerne med campingstol, mat og drikke. En ekstra kuriositet er at det er hevdet å være herfra man kan se flere av våre nå utryddingstruede røde låver enn noe annet sted. Svingvert er som mange tidligere år foreningens medstifter og æresmedlem Magne Sjøblom. Vel møtt!

Trivsel i Bergsvingen for ti år siden.Svingvert Sjøblom ytterst til høyre.


søndag 17. mars 2024

FLERE GODBITER UNDER RUNDTUR PÅ HURUMLANDET

Turleder Steinar Stueflotten om årets Hurumrunde søndag 17. mars: "Det ble en fin vårtur rundt Hurumlandet med 10 deltagere. 0 grader sol og fint vær. Mange fine observasjoner med bl.a. toppskarv, sandlo, skjærpiplerke og vintererle på Storskjær og ca. 500 ærfugl i Drøbaksundet, fjæreplytt og sildemåke på Skjæra, Tofte, og for dem som ble med hele runden: duetrost ved Folkestad skole på Kana og snadderand i Vollebukta på Verket." Takk til Steinar for enda en gang å lede turen, som er i ferd med å bli en tradisjonell vårfeiring. 

Fra Storsand er det utsikt til blant annet fuglerike Storskjær (foto Morten Jagdum)

På Folkestad var duetrosten på plass (foto: Morten Jagdum)
fredag 15. mars 2024

MØT VÅRFUGLENE LANGS OSLOFJORDEN SØNDAG 17. MARS

Alle er velkommen til en liten fugletur langs Hurumlandet fra Storsand til Tofte. Ingen påmelding nødvendig. Bare møt opp på Sætre bussterminal kl.9.00. Varighet 3-4 timer, eller så lenge man ønsker. Det avtales eventuell påsitting i biler, før turen starter med flere avstikkere langs kysten for å se hva som befinner seg på stranda og ute i fjorden. Viper, tjeld og andre vadere har ankommet. Er vi heldige får vi se duetrost og skjærpiplerke. I fjor fikk de 11 deltakerne også med seg to flokker med fjæreplytt. Ta gjerne med litt å drikke og spise. Vi satser på trivsel underveis. Vel møtt! Turleder: Steinar Stueflotten.

Litt dis langs fjorden 20. mars 2023

Fra Skjæra på Tofte er det vidt utsyn. (Foto Lars H. Dolmen)


torsdag 14. mars 2024

ANDERS HALS OG STEINAR STUEFLOTTEN NYE ÆRESMEDLEMMER

Etter forslag fra Per.Ø. Klunderud vedtok årsmøtet 13. mars å utnevne Anders Hals og Steinar Stueflotten som nye æresmedlemmer. Foreningen fordoblet med dette sin mest eksklusive gruppering, hvor Arne Nævra og Magne Sjøblom har vært eneste medlemmer siden 2008. Klunderud oppsummerte sin solide begrunnelse, som omfatter ei lang liste over iherdige, langvarige og resultatrike tiltak til beste for både fuglene og foreningen. Årsmøtet viste med denne hederspris sin store takknemlighet for æresmedlemmenes store uselviske innsats, og vi gratulerer med den velfortjente utnevnelsen.


Æresmedlemmene Steinar Stueflotten (t.v.) og Anders Hals