fredag 22. september 2023

ÅRETS EUROPEISKE DUGNAD FOR FUGLEREGISTRERING SØNDAG 1. OKTOBER

BirdLife Buskerud inviterer nok en gang til den tradisjonelle lokalitetskonkurransen i forbindelse med EuroBirdwatch på søndag 1. oktober. kl. 09 - 12. I fjor deltok 16 personer fordelt på 6 lokaliteter og det ble registrert til sammen rekordmange 89 arter i løpet av de 3 timene konkurransen varte.
Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel gir et bedre resultat. Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde på lokaliteten sin til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).

mandag 18. september 2023

Foredrag hos BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag 20. september

Vår naboforening får besøk av BirdLife Norges naturvernrådgiver Martin Eggen, som foredrar om sin bok "Uten fugler blir livet ikke det samme".  Se: https://www.facebook.com/events/988154929058120?ref=newsfeed

Martin Eggen


torsdag 14. september 2023

onsdag 6. september 2023

VELKOMMEN TIL MØTE ONSDAG 13. SEPTEMBER MED FOREDRAG OM 40 ÅRS MERKING AV FUGLER

Tid: Onsdag 13. september 2023 / Tid:18.30 - 21-00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE.

Anders Hals er blant våre mest kunnskapsrike fuglekjennere, og en av bærebjelkene i vår forening. Han har bidratt i mange ulike roller gjennom flere tiår. Antakelig er han også den autoriserte ringmerker i vårt område som har holdt flest fugler i hendene. Denne kvelden får vi høre mærmere om denne innsatsen, og om det omfattende unike erfaringsmaterialet han har samlet gjennom 40 års virksomhet. Vi får høre om hvilke arter han har satt ring på, om hvor i verden disse fuglene seinere er gjenfunnet - og hvor fugler som ankom hit med ring var merket. Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, og anledning til å slå av en prat med kjente og ukjente med felles interesse for fugler og natur. Eter pausen deler deltakerne fugleopplevelser fra den siste tiden, og tar opp eventuelle andre saker det er ønskelig å ta opp. Vel møtt til en hyggelig og lærerik kveld. søndag 3. september 2023

SESONGSTART I GODVÆR MED 52 ARTER PÅ FISKUM

Årets første tårndag ved Fiskumvannet samlet 13 deltakere, som fikk mange store opplevelser. Blant annet 60-70 enkeltbekkasiner og 16 brushaner. Se referat på vår Facebook-side. 

Registreringer i Artsobservasjoner: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=7923223

Brushane (Foto: Steinar Stueflotten)


INNSPILL TIL PLAN OM ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPLAN FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

Nedenfor utdrag fra lokallagets innspill til Øvre Eiker kommunes høring om plan for energi, - klima og miljø. Sendt 31.8.2023. Etter høringen vil planutkastet og innspillene behandles videre av kommunens administrasjon og de folkevalgte organer. 

Vi minner om at bakteppet for vårt innspill er det dramatiske fall i antall fugler de siste årene, både globalt og i våre områder, som inngår i det fagmiljøene betegner som en pågående naturkatastrofe. Det er dette utgangspunkt kommunen bør ha for planarbeidet og en raskest mulig iverksetting av tiltak.

LANDBRUK 
I avsnittet om landbruk vil vi oppfordre til å ta inn «naturvennlig» i hovedmålet. Videre foreslår vi at «Benyttelse av driftsformer som bidrar til naturmangfold og tar hensyn til dyre- og fuglelivet» tas inn som nytt delmål. Med tilhørende forventninger til næringen og tiltak fra kommunen. Dette er svært viktige målsettinger både innenfor husdyrhold, jordbruk og skogbruk. For skogbruket tilligger et særlig ansvar for å ta vare på våre bestander av fredede rovfugler og den natur de trenger for å overleve. Egnede indikatorer for delmålet bør utarbeides. 

NATURMANGFOLD 
Vi synes hovedmålet bør formuleres med et høyere ambisjonsnivå enn bare «bevaring» av nåværende verdier. «Kommunens naturverdier skal bevares og økes» vil være en bedre målsetting. Tilsvarende ambisjoner bør også framgå av delmål 2, hvor målet bør være å «forbedre økosystemer og styrke naturmangfoldet». I dette avsnittet savner vi også en tydeligere formulering om at kommunen ikke bare har våtmarksområder med et «interessant insekts-, plante og fugleliv», men at vi faktisk har områder av nasjonal betydning for fuglelivet og forekomst av mange truede arter. Dette er meget godt dokumentert av vår forening og andre med ornitologisk kompetanse gjennom flere tiår. Avsnittet mangler indikatorer. Registreringer av fuglelivet er en anerkjent miljøindikator, som benyttes både av FN, norske myndigheter og andre. Denne bør også tas i bruk av kommunen. BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har observert fugler i kommunen fra oppstarten i 1974, og det finnes et høyt antall registrerte arter og individer fra Øvre Eiker i databasen Artsobservasjoner.no. Denne er utviklet og driftes av Artsdatabanken på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og nyttes til både naturforvaltning og forskning. Vår forening utgir dessuten årlig publikasjonen «Fugler i Øvre Eiker», som oppsummerer årets observasjoner. Best mulig kunnskap må være grunnlaget for all naturforvaltning. Data fra nevnte kilder bør innføres som indikator under delmål 2. I tillegg bør «naturregnskap» og «arealregnskap» tas inn, som en parallell til klimaregnskap. 

For øvrig er det mye kommunen kan og bør gjøre for å oppnå delmål 2. Lister bør utarbeides over spesielt viktige områder for fuglene. Overvåkingsprogrammer kan iverksettes. Føre-var-regler kan vedtas. Bruk av konsekvensutredninger kan styrkes. Kommunalt vern kan være et vesentlig bidrag, noe som også gjelder romslige buffersoner rundt vernede områder. Nåværende vernet areal i Øvre Eiker ligger langt under landsgjennomsnittet, og enda lenger fra målet som Norge har forpliktet seg til å verne gjennom internasjonale avtaler. For å nærme oss disse mål må alle kommuner ta sin del av ansvaret. Vi har i tidligere brev av 31.1.2023 spesielt påpekt at den verdifulle Hagaøya egner seg meget godt for kommunalt vern. 

Kommunen bør også ha som målsetting på selvstendig grunnlag å vurdere om statlige myndigheter har innført forvaltningsplaner i naturvernområder som er best mulig egnet til å oppnå verneformålet, og eventuelt oppfordre til forbedringer. For å øke forståelsen for naturverdier bør det legges til rette for at flest mulig gis anledning til å besøke reservater og andre viktige områder på en hensynsfull måte. Alle som observerer fuglelivet vil raskt måtte erkjenne at forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter er et stort problem for fuglene. Dette kan kommunen motvirke både gjennom økt vern, buffersoner, relevant informasjon til befolkningen og vedtak om spesifikke adferdsregler i viktige fugleområder i årstider da dette er nødvendig. 

Delmål 3 om kantsoner er en god målsetning, som må få egnede indikatorer. Vi mener ogsåat hagelandskapet bør tas inn i overskriften under delmål 3. For insekt- og fuglelivet har denne altfor lite påaktede del av kulturlandskapet stor betydning. Herunder kan innbyggerne motiveres til å motvirke det stadig fallende antall fugler ved å sette opp fuglekasser, og å vise hensyn og toleranse overfor nærområdets fugleliv. Et mål om å øke aksepten og forståelsen for å ivareta restbiotoper med trær, buskas og «ugras», områder som tidligere ofte har blitt vurdert som verdiløse, hører også hjemme her.

VANNMILJØ 
I hovedmålet for vannmiljø bør også «god naturtilstand» tas inn. Det bør framkomme at vannressursloven stiller krav om et naturlig vegetasjonsbelte med trær, busker og planter langs små og store vassdrag. Denne kantvegetasjon er minst like viktig for insekter, fugler og andre dyr som kantvegetasjonen nevnt under avsnittet «Naturmangfold». Eiere av eiendommer grensende til vassdrag må informeres om dette av kommunen, som også jevnlig må kontrollere at kantsonene er intakte. Vi ser stadig at folk tar seg til rette i slike områder, og har erfaring for at kommunen gjør lite når de blir kjent med dette. 

FORURENSING OG FORSØPLING 
Under delmål 1 bør forsøpling fra fiskere nevnes spesielt. Vi ser betydelige forekomster av etterlatte fiskesnører både til lands og til vanns. Denne forsøpling fører til stor direkte skade og lidelse for fuglene. Ofte kan man se fugler med fiskesnører sittende fast i nebb, rundt bein og andre kroppsdeler. Disse forhold kan også nevnes i avsnittet om laksefisket. 


Til sist vil vi understreke viktigheten av at intensjonene i denne plan nedfeller seg i kommunens øvrige planverk. Under det videre arbeid med detaljplaner og valg av egnede virkemidler oppfordres kommunen til å samarbeide med statlige myndigheter, frivillige organisasjoner, andre organisasjoner samt engasjerte og kunnskapsrike privatpersoner. Vi i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag vil gjerne bistå med våre kunnskaper og erfaringer så langt vi kan.

lørdag 26. august 2023

TÅRNDAG VED FISKUMVANNET LØRDAG 2. SEPTEMBER kl.9.30 - 14

 Alle ønskes velkommen til høstens første arrangement. Våre tradisjonelle tårndager er en mulighet til å oppleve det rike fuglelivet ved Fiskumvannet, møte andre med interesse for fugler og natur og å lære av de som kan mer. Stemningen i tårnet er alltid uformell, munter og hyggelig. Ta gjerne med mat og drikke. Høye vanntette støvler anbefales. Det beiter fortsatt kyr i reservatet, som det kan bli nødvendig å gå utenom. Vår tårnvert er som vanlig fuglekyndige Bjørn Tore Bollerud. Han leder felles utmarsj for de som ønsker det kl.09.30 fra p-plassen ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta. Vel møtt til høstsesongen!

Fra tårndag høsten 2015