tirsdag 21. november 2023

NESTE ARRANGEMENT: Møte med foredrag i Hokksund 13. desember

Tid: 13.desember kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

Gratis adgang. Alle er velkomne. Salg av kaffe og kaker. 

Styremedlem Andreas Hessvik-Trøite forteller om sine erfaringer fra fuglekjennskapskurs i 2023. Mer informasjon kommer.


Romslig lokale - god stemning


Som vanlig blir det salg av kaker og kaffe
onsdag 1. november 2023

VELKOMMEN TIL NYTELSE AV GODE FUGLEBILDER

Tid: Onsdag 8.10.23 kl. 18.30-21.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

SE REFERAT FRA MØTET PÅ FORENINGENS FACEBOOK-SIDE.

Rosenstær i praktdrakt

Jostein Myre viser bildeforedraget "Fugler jeg har møtt". Til denne kvelden har han hentet fram et utvalg utsøkte bilder fra sin store samling. Blant fugle- og naturinteresserte har Jostein i mange år blitt regnet som en av våre fremste formidlere av vår hjemlige fuglefauna. Vi blir denne gang med på hans møter med både velkjente og mer sjeldne arter, underveis på en reise fra høyfell til kyst. I tillegg til å glede oss over gode bilder, kan det være noe å lære for enhver som liker å ferdes i naturen med kamera. 

Ikke rart lundefuglen ofte kalles sjøpapegøye

Hvem er du?

Etter foredraget blir det mulighet for kaffe, kaker og en hyggelig prat med kjente og ukjente naturvenner. Møtet avsluttes som vanlig med deltakernes observasjoner siste måned. Kaker og lotterigevinster til dekning av husleie mottas med takk VEL MØTT!

mandag 23. oktober 2023

NOEN GENERELLE RÅD OM Å LÆRE FUGLESANG


Cornell Lab of Ornithology er del av Cornell-universitetet i staten New York. Avdelingen har på sine nettsider mye lærerikt stoff om fugler. Blant annet noen generelle tips (på engelsk) om hvordan man kan lære seg fuglenes lyder: https://www.allaboutbirds.org/news/how-to-learn-bird-songs-and-calls/?utm_campaign=Merlin%20Lead%20Nurturing&utm_source=email&utm_medium=email&utm_term=learn_bird_songs&utm_content=Email_3 


Cornell har også laget en populær app til identifisering av fugler gjennom opptak på mobiltelefonen: MERLIN BIRD ID. Den kan kostnadsfritt lastes ned fra Google Play App Store, App Store eller en annen tilbyder av applikasjoner. Formålet med instituttet er å studere fugler og annet dyreliv. Flere hundre forskere, andre ansatte og studenter arbeider på The Cornell Lab utfra fomålet: «å tolke og verne jordens biologiske mangfold gjennom forskning, utdannelse og folkeforskning fokusert på fugler."fredag 6. oktober 2023

VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM FUGLELIVET I ESTSLAND

Tid: Onsdag 11. oktober kl.18.30 - 21.00 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Alle velkomne - Gratis adgang - Salg av kaffe og kaker.

Isfuglen gjør mer enn å fiske (foto: Kjell Arild Dokka)

Det er ikke så ofte vi ser dokumentarfilmer eller hører om den rike naturen i Baltikum. Selv om dette området må kunne anses som vårt nabolag. Nå blir det anledning til å få med seg foredraget "FUGLELIVET I ESTLAND - TAIGA, VÅTMARK OG KYSTENGER av Kjell Arild Dokka. Som vanlig i hyggelig og uformelt selskap med andre som deler interessen for natur og fugleliv. Etter foredraget blir det salg av kaker og kaffe til dekning av husleien, og mulighet til en prat med kjente og ukjente. Møtet avsluttes med deltakernes egne opplevelser og observasjoner den siste måneden. Kaker og gevinster til utlodning mottas med takk. Vel møtt!

Sitronerla vekker oppsikt når den dukker opp (foto: Kjell Arild Dokka)


onsdag 27. september 2023

KONGSBERG KOMMUNE FORESLÅR NYE BESTEMMELSER FOR BRUK AV MOTORBÅT

Meninger om hva BirdLifes lokallag bør kommentere om forslaget mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com snarest mulig. 

FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER

 § 1.Formål Forskriftens formål er å ivareta naturmiljøet og de arter som lever der, og ivareta hensynet til fastboende, hytteeiere og utøvere av det tradisjonelle friluftslivet som skal være uforstyrret av støy fra fornøyelsespreget motorferdsel uten nytteformål.». 

§ 2 om luftfartøyer (fjernet) § (se begrunnelse i kommunens kommentarer nedenfor).

3 Om Motorfartøyer: Ferdsel med motorfartøyer er forbudt på alle vann og vassdrag, med unntak av følgende: 
a) Grunneiere og festere kan fram til 31.12.2029 bruke fossilt dreven motor på innsjøer som er 2 km2 eller større, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som del av et farbart vassdrag. Fra og med 01.01.2030 må slik motorferdsel skje med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt. 
b) Foreninger og grunneiere som selger fiskekort, og som utfører kultiveringstiltak i offentlig regi, kan fram til 31.12.2029 bruke motorfartøy på innsjøer som er mindre enn 2km2, når det inngår som en nødvendig del av kultiveringsarbeidet. Fra og med 01.01.2023 må slik motorferdsel skje med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt. c) På følgende elvestrekninger og innsjø kan motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt brukes til aktivitet knyttet til rekreasjon i periode: - Numedalslågen 15. juni – 30. september: Jernbanebrua – Pikerfoss, og Hvittingfoss torg – Komnes kirke, - Hajeren: 1. juli – 30. september. Ferdsel etter denne bestemmelsens bokstavpunkt a og b begrenses til det strengt nødvendige. 

§ 4. Om vannscooter: Vannscooter tillates ikke brukt i Kongsberg kommune. KOMMUNENS KOMMENTARER OM FORSLAGET

Kongsberg kommune har utarbeidet et forslag til revidert lokal forskrift om motorferdsel. For å belyse saken best mulig, ønsker vi innspill fra nabokommuner, foreninger, interesseorganisasjoner og grunneiere som kan ha interesse av forskriften. Vi ber om at innspill sendes i løpet av 15. oktober.

Bakgrunn:  Motorferdselloven med tilhørende Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (heretter kalt nasjonal forskrift) gir kommunene hjemmel til å fastsette lokale bestemmelser i egen forskrift. I 2012 vedtok Kongsberg kommune forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Kongsberg kommune, Buskerud (heretter kalt lokal forskrift). Kongsberg kommune ser et behov for å oppdatere forskriften for å gjøre den tydeligere. Dagens lokale forskrift omfatter både forskriftsbestemmelser og retningslinjer. I det nye forslaget til revidert forskrift rendyrkes forskriftsbestemmelsene, og retningslinjene skilles ut i et eget dokument. Det er også ønskelig å rendyrke den som en forskrift om motorferdsel i vassdrag. Eventuelle behov for nye bestemmelser om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag vil vurderes separat og er ikke en del av høringen.

Endringer i motorferdselloven i 2021 har, sammen med ny og mer tilgjengelig teknologi, lagt til rette for å fornye og aktualisere den snart 12 år gamle forskriften. Målet er å fjerne overflødig bestemmelser, tydeliggjøre handlingsrom og begrensninger, og legge til rette for at lovlig motorferdsel i vassdrag har minst mulig negativ effekt på miljø og det tradisjonelle friluftslivet, i tråd med formålsbestemmelsen i motorferdselloven. 

Kommunegrensen mellom Kongsberg og Holmestrand går gjennom innsjøen Hajeren. Holmestrand kommune åpner i sin lokale forskrift for allmenn bruk av elektriske motorfartøy i Hajeren, mens i Kongsberg er det kun «grunneiere og andre som kan dokumentere tilsvarende rett til å bruke båt» som kan bruke motorfartøy i Hajeren. Det er derfor nødvendig å tilpasse regelverket tilknyttet Hajeren på en eller begge sider av kommunegrensen for å løse dagens motsetninger i de lokale forskriftene. 

Nedenfor kommenteres kort forslagene til endring: 

§ 1 i dagens lokale forskrift er overflødig da motorferdsellovens § 12 fastsetter straffeansvar for brudd på motorferdsellovverket. Kongsberg kommune foreslår i revideringen å erstatte eksisterende § 1 med en formålsbestemmelse som utdyper målet med forskriften. Side 2 2023/7523- 6 

I forslag til revidert forskrift foreslår kommunedirektøren å stryke § 2 som omtaler start og landing med sjøfly på lågen. Bestemmelsen er ikke lenger aktuell da ingen letter eller lander med sjøfly på Lågen i Kongsberg. Eventuelle behov for dette i framtiden må omsøkes etter motorferdsellovens § 6. 

Foreslått endring i § 3, om motorfartøyer (motordrevne båter, lektere, vannscooter, e.l.), viderefører det generelle forbudet om motorferdsel i vassdrag og de vesentligste unntakene bestemmelsen gir. Endringsforslaget har to vesentlige endringer fra gjeldende forskrift; 1. I § 3 bokstav a og b foreslås en overgangsperiode fra tradisjonelle fossile motorer til elektriske motorer med inngangseffekt opptil 800 watt fram til 31. desember 2029. Det vil si at fra og med 1. januar 2030 kan unntakene fra forbudet kun utføres med fartøy drevet av stillegående og utslippsfrie elektriske motorer. 

Det foreslås å åpne opp for tidsbegrenset motorferdsel for allmennheten i utpekte vassdrag for allmennheten når dette gjøres med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt Kommunedirektøren begrunner vektlegging av elekrtiske motorer med at disse er stillegående og er utslippsfrie i drift. Videre er toppfarten for elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på 3 – 3,5 knop, eller rundt 5 km/t. Dette tilsvarer normal hastighet for robåt eller kano, som allerede er tillatt for allmennheten. Dette vil redusere støy og høyhastighetsaktivitet i miljøet noe som er en fordel for dyrelivet og det tradisjonelle friluftslivet. 

Av hensyn til dyrelivet er det også foreslått å begrense motorferdselen i tid for å unngå økt forstyrrelser i sårbare perioder. Unntak i gjeldende § 3 bokstav b annet strekpunkt foreslås fjernet. Dette fordi det er vurdert å være et mindre behov som kan dekkes i byggesaksbehandling eller etter søknad i motorferdsellovens § 6. 

Det foreslås å legge til bestemmelse i ny § 4 om at det er forbudt å bruke vannscooter i Kongsberg kommune. Bestemmelsen er i utgangspunktet overflødig fordi vannscooter ikke kan brukes etter nytteformålene i dagens lokale forskrift § 3, eller etter unntak gitt i foreslått revidert forskrift. Bestemmelsen er derfor lagt til slik flere nabokommuner har gjort for å fjerne enhver tvil. 

Innspill til forslag til revidert forskrift Kongsberg kommune ønsker tilbakemeldinger innen utgangen av 15. oktober. Vi ber om at dere inkluderer vår ref. 2023/7523 i svaret, og at det fortrinnsvis sendes via e-post til postmottak@kongsberg.kommune.no, eller via eDialog på kommunens hjemmesider. Vi ønsker særlig svar fra dere om: - Fra nabokommuner: er det forhold knyttet til deres forvaltningsarbeid som ikke er hensyntatt, eller på annen måte kompliserer forhold lokalt hos dere? - 

Fra foreninger og interesseorganisasjoner: vil foreslåtte endringer påvirke deres interesseområder positivt/negativt? Er dere kjent med hensyn kommunedirektøren i Kongsberg kommune ikke har vurdert? - Grunneiere: Hvordan stiller dere dere til endringene som foreslås? Er dere kjent ved hensyn som tilsier at åpning for bruk av elmotor med inngangseffekt opptil 800 watt ikke bør tas med i Hajeren? 

Videre prosess Forslag til revidert forskrift for motorferdsel i vassdrag vil etter planen løftes til politisk behandling i november.

fredag 22. september 2023

ÅRETS EUROPEISKE DUGNAD FOR FUGLEREGISTRERING SØNDAG 1. OKTOBER

SE RESULATER PÅ VÅR FACEBOOKSIDE OG / ELLER https://www.facebook.com/profile.php?id=100064347655668

BirdLife Buskerud inviterer nok en gang til den tradisjonelle lokalitetskonkurransen i forbindelse med EuroBirdwatch på søndag 1. oktober. kl. 09 - 12. I fjor deltok 16 personer fordelt på 6 lokaliteter og det ble registrert til sammen rekordmange 89 arter i løpet av de 3 timene konkurransen varte.
Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel gir et bedre resultat. Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde på lokaliteten sin til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).

mandag 18. september 2023

Foredrag hos BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag 20. september

Vår naboforening får besøk av BirdLife Norges naturvernrådgiver Martin Eggen, som foredrar om sin bok "Uten fugler blir livet ikke det samme".  Se: https://www.facebook.com/events/988154929058120?ref=newsfeed

Martin Eggen