fredag 22. september 2023

ÅRETS EUROPEISKE DUGNAD FOR FUGLEREGISTRERING SØNDAG 1. OKTOBER

BirdLife Buskerud inviterer nok en gang til den tradisjonelle lokalitetskonkurransen i forbindelse med EuroBirdwatch på søndag 1. oktober. kl. 09 - 12. I fjor deltok 16 personer fordelt på 6 lokaliteter og det ble registrert til sammen rekordmange 89 arter i løpet av de 3 timene konkurransen varte.
Konkurransereglene er enkle: Velg deg ut en lokalitet i form av et fast punkt i terrenget f.eks. et fugletårn, utsiktspunkt e.l., og bli med på en intens og morsom konkurranse der målet er å registrere flest mulig fuglearter sett eller hørt fra dette fastpunktet i løpet av 3 timer. Resultatet med angitt tidsintervall registreres på Artsobservasjoner i løpet av søndagen. Inviter gjerne med deg venner og bekjente da flere øyne og ører som regel gir et bedre resultat. Ansvarlig person på hver lokalitet kan melde på lokaliteten sin til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no / tlf. 913 34 123).

mandag 18. september 2023

Foredrag hos BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag 20. september

Vår naboforening får besøk av BirdLife Norges naturvernrådgiver Martin Eggen, som foredrar om sin bok "Uten fugler blir livet ikke det samme".  Se: https://www.facebook.com/events/988154929058120?ref=newsfeed

Martin Eggen


torsdag 14. september 2023

onsdag 6. september 2023

VELKOMMEN TIL MØTE ONSDAG 13. SEPTEMBER MED FOREDRAG OM 40 ÅRS MERKING AV FUGLER

Tid: Onsdag 13. september 2023 / Tid:18.30 - 21-00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund. Gratis adgang. Salg av kaffe og kaker.

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE.

Anders Hals er blant våre mest kunnskapsrike fuglekjennere, og en av bærebjelkene i vår forening. Han har bidratt i mange ulike roller gjennom flere tiår. Antakelig er han også den autoriserte ringmerker i vårt område som har holdt flest fugler i hendene. Denne kvelden får vi høre mærmere om denne innsatsen, og om det omfattende unike erfaringsmaterialet han har samlet gjennom 40 års virksomhet. Vi får høre om hvilke arter han har satt ring på, om hvor i verden disse fuglene seinere er gjenfunnet - og hvor fugler som ankom hit med ring var merket. Etter foredraget følger pause med salg av kaffe og kaker, og anledning til å slå av en prat med kjente og ukjente med felles interesse for fugler og natur. Eter pausen deler deltakerne fugleopplevelser fra den siste tiden, og tar opp eventuelle andre saker det er ønskelig å ta opp. Vel møtt til en hyggelig og lærerik kveld. søndag 3. september 2023

SESONGSTART I GODVÆR MED 52 ARTER PÅ FISKUM

Årets første tårndag ved Fiskumvannet samlet 13 deltakere, som fikk mange store opplevelser. Blant annet 60-70 enkeltbekkasiner og 16 brushaner. Se referat på vår Facebook-side. 

Registreringer i Artsobservasjoner: https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=7923223

Brushane (Foto: Steinar Stueflotten)


INNSPILL TIL PLAN OM ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPLAN FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

Nedenfor utdrag fra lokallagets innspill til Øvre Eiker kommunes høring om plan for energi, - klima og miljø. Sendt 31.8.2023. Etter høringen vil planutkastet og innspillene behandles videre av kommunens administrasjon og de folkevalgte organer. 

Vi minner om at bakteppet for vårt innspill er det dramatiske fall i antall fugler de siste årene, både globalt og i våre områder, som inngår i det fagmiljøene betegner som en pågående naturkatastrofe. Det er dette utgangspunkt kommunen bør ha for planarbeidet og en raskest mulig iverksetting av tiltak.

LANDBRUK 
I avsnittet om landbruk vil vi oppfordre til å ta inn «naturvennlig» i hovedmålet. Videre foreslår vi at «Benyttelse av driftsformer som bidrar til naturmangfold og tar hensyn til dyre- og fuglelivet» tas inn som nytt delmål. Med tilhørende forventninger til næringen og tiltak fra kommunen. Dette er svært viktige målsettinger både innenfor husdyrhold, jordbruk og skogbruk. For skogbruket tilligger et særlig ansvar for å ta vare på våre bestander av fredede rovfugler og den natur de trenger for å overleve. Egnede indikatorer for delmålet bør utarbeides. 

NATURMANGFOLD 
Vi synes hovedmålet bør formuleres med et høyere ambisjonsnivå enn bare «bevaring» av nåværende verdier. «Kommunens naturverdier skal bevares og økes» vil være en bedre målsetting. Tilsvarende ambisjoner bør også framgå av delmål 2, hvor målet bør være å «forbedre økosystemer og styrke naturmangfoldet». I dette avsnittet savner vi også en tydeligere formulering om at kommunen ikke bare har våtmarksområder med et «interessant insekts-, plante og fugleliv», men at vi faktisk har områder av nasjonal betydning for fuglelivet og forekomst av mange truede arter. Dette er meget godt dokumentert av vår forening og andre med ornitologisk kompetanse gjennom flere tiår. Avsnittet mangler indikatorer. Registreringer av fuglelivet er en anerkjent miljøindikator, som benyttes både av FN, norske myndigheter og andre. Denne bør også tas i bruk av kommunen. BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har observert fugler i kommunen fra oppstarten i 1974, og det finnes et høyt antall registrerte arter og individer fra Øvre Eiker i databasen Artsobservasjoner.no. Denne er utviklet og driftes av Artsdatabanken på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og nyttes til både naturforvaltning og forskning. Vår forening utgir dessuten årlig publikasjonen «Fugler i Øvre Eiker», som oppsummerer årets observasjoner. Best mulig kunnskap må være grunnlaget for all naturforvaltning. Data fra nevnte kilder bør innføres som indikator under delmål 2. I tillegg bør «naturregnskap» og «arealregnskap» tas inn, som en parallell til klimaregnskap. 

For øvrig er det mye kommunen kan og bør gjøre for å oppnå delmål 2. Lister bør utarbeides over spesielt viktige områder for fuglene. Overvåkingsprogrammer kan iverksettes. Føre-var-regler kan vedtas. Bruk av konsekvensutredninger kan styrkes. Kommunalt vern kan være et vesentlig bidrag, noe som også gjelder romslige buffersoner rundt vernede områder. Nåværende vernet areal i Øvre Eiker ligger langt under landsgjennomsnittet, og enda lenger fra målet som Norge har forpliktet seg til å verne gjennom internasjonale avtaler. For å nærme oss disse mål må alle kommuner ta sin del av ansvaret. Vi har i tidligere brev av 31.1.2023 spesielt påpekt at den verdifulle Hagaøya egner seg meget godt for kommunalt vern. 

Kommunen bør også ha som målsetting på selvstendig grunnlag å vurdere om statlige myndigheter har innført forvaltningsplaner i naturvernområder som er best mulig egnet til å oppnå verneformålet, og eventuelt oppfordre til forbedringer. For å øke forståelsen for naturverdier bør det legges til rette for at flest mulig gis anledning til å besøke reservater og andre viktige områder på en hensynsfull måte. Alle som observerer fuglelivet vil raskt måtte erkjenne at forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter er et stort problem for fuglene. Dette kan kommunen motvirke både gjennom økt vern, buffersoner, relevant informasjon til befolkningen og vedtak om spesifikke adferdsregler i viktige fugleområder i årstider da dette er nødvendig. 

Delmål 3 om kantsoner er en god målsetning, som må få egnede indikatorer. Vi mener ogsåat hagelandskapet bør tas inn i overskriften under delmål 3. For insekt- og fuglelivet har denne altfor lite påaktede del av kulturlandskapet stor betydning. Herunder kan innbyggerne motiveres til å motvirke det stadig fallende antall fugler ved å sette opp fuglekasser, og å vise hensyn og toleranse overfor nærområdets fugleliv. Et mål om å øke aksepten og forståelsen for å ivareta restbiotoper med trær, buskas og «ugras», områder som tidligere ofte har blitt vurdert som verdiløse, hører også hjemme her.

VANNMILJØ 
I hovedmålet for vannmiljø bør også «god naturtilstand» tas inn. Det bør framkomme at vannressursloven stiller krav om et naturlig vegetasjonsbelte med trær, busker og planter langs små og store vassdrag. Denne kantvegetasjon er minst like viktig for insekter, fugler og andre dyr som kantvegetasjonen nevnt under avsnittet «Naturmangfold». Eiere av eiendommer grensende til vassdrag må informeres om dette av kommunen, som også jevnlig må kontrollere at kantsonene er intakte. Vi ser stadig at folk tar seg til rette i slike områder, og har erfaring for at kommunen gjør lite når de blir kjent med dette. 

FORURENSING OG FORSØPLING 
Under delmål 1 bør forsøpling fra fiskere nevnes spesielt. Vi ser betydelige forekomster av etterlatte fiskesnører både til lands og til vanns. Denne forsøpling fører til stor direkte skade og lidelse for fuglene. Ofte kan man se fugler med fiskesnører sittende fast i nebb, rundt bein og andre kroppsdeler. Disse forhold kan også nevnes i avsnittet om laksefisket. 


Til sist vil vi understreke viktigheten av at intensjonene i denne plan nedfeller seg i kommunens øvrige planverk. Under det videre arbeid med detaljplaner og valg av egnede virkemidler oppfordres kommunen til å samarbeide med statlige myndigheter, frivillige organisasjoner, andre organisasjoner samt engasjerte og kunnskapsrike privatpersoner. Vi i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag vil gjerne bistå med våre kunnskaper og erfaringer så langt vi kan.

lørdag 26. august 2023

TÅRNDAG VED FISKUMVANNET LØRDAG 2. SEPTEMBER kl.9.30 - 14

 Alle ønskes velkommen til høstens første arrangement. Våre tradisjonelle tårndager er en mulighet til å oppleve det rike fuglelivet ved Fiskumvannet, møte andre med interesse for fugler og natur og å lære av de som kan mer. Stemningen i tårnet er alltid uformell, munter og hyggelig. Ta gjerne med mat og drikke. Høye vanntette støvler anbefales. Det beiter fortsatt kyr i reservatet, som det kan bli nødvendig å gå utenom. Vår tårnvert er som vanlig fuglekyndige Bjørn Tore Bollerud. Han leder felles utmarsj for de som ønsker det kl.09.30 fra p-plassen ved jernbaneundergangen på Fiskumsletta. Vel møtt til høstsesongen!

Fra tårndag høsten 2015onsdag 23. august 2023

SJEKK HVOR MYE SOM ER VERNET I DIN KOMMUNE

 Sammen med 192 land har Norge vedtatt å verne 30% av hav- og landarealer innen 2030. NRK kartla i april 2023 status for landets kommuner, og fant at i gjennomsnitt 11 prosent er vernet.  I Øvre Eiker er tallet under 1 prosent.  Sjekk øvrige kommuner nederst i denne artikkelen: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/bare-7-ar-for-norge-skal-verne-30-prosent-har-norske-kommuner-nesten-ikke-noe-vern-av-naturen-1.16267859

Fiskumvannet naturreservat er det viktigste området for fugler i Øvre Eiker

Øvre Eiker kommune har utkast til ny klima-, energi og miljøplan på høring til 1. september 2023. Alle kan sende inn kommentarer og forslag til forbedringer. Les mer her: https://ovre-eiker.kommune.no/nyheter/klima-miljo-og-energiplan-for-ovre-eiker-kommune-er-ute-pa-horing.3630.aspx#:~:text=I%20kommunestyrem%C3%B8tet%2014.,i%20l%C3%B8pet%20av%20september%2Foktober.&text=Vi%20gj%C3%B8r%20oppmerksom%20p%C3%A5%20at,f%C3%B8lge%20saken%20til%20politisk%20behandling.
mandag 17. juli 2023

HØRING OM VERNEPLAN FOR VANN OG VÅTMARK I KONGSBERG

Statsforvalteren i Oslo og Viken vurderer vern av utvalgte områder i Kongsberg, Rollag og Flesberg.  Foreningen sendte 9. juli  nedenstående innspill for å framheve viktigheten av vern for de to områdene Øyenlågen og Kvernaelva. Begge langs Numedlaslågen sør for Skollenborg, og velkjente lokaliteter for mange fugleinteresserte.  

BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag ser fram til kartlegging og vurdering av potensielle verneområder nevnt i brev av 24.5.23 (ref  2023/18622), samt i oppslag på statsforvalterens nettside publisert 25.5.23. Alle områdene er viktige for fuglelivet, men vi vil særlig framheve viktigheten av å verne to lokaliteter vi har lang erfaring med og mange registreringer fra. Dette gjelder kroksjøen Øyenlågen og Kvernaelva. Sistnevnte er registrert som lokalitet i Artsobservasjoner.no under navnet Hjarnesdeltaet.

Kroksjøen Øyenlågen


ØYENLÅGEN
: Her har medlemmer, lokale observatører og andre fugleinteresserte observert fuglelivet i mange tiår. Registreringene i Artsobservasjoner.no går tilbake til 1986. I skrivende stund er 122 arter registrert, hvorav 28 rødlistede arter. Det er stor rikdom av hekkende arter, og lokaliteten er også særdeles viktig som rasteplass under trekktidene. Vi har derfor lenge arbeidet for å få reist et observasjonstårn på egnet sted. En lokal arbeidsgruppe er nå klare til å reise tårnet, etter at avtaler med grunneiere er inngått, byggetillatelse er gitt fra Kongsberg kommune og varsom hogst i siktlinjen er godkjent av statsforvalteren. Sparebankstiftelsen DNB, Kongsberg kommune og andre har bidratt til finansieringen. Byggingen vil bli gjennomført delvis ved dugnad og av profesjonelt ansvarlig byggfirma. Det er håp om at tårnet kan åpnes høsten 2023. Grunneiere vil tilrettelegge både for enkel tilgang til tårnet fra bilvei, og med opparbeidelse av parkeringsplass ved veien. Tårnets utforming vil ta hensyn til at også bevegelseshemmede skal kunne benytte det. Tårnet er i tillegg til økt overvåking og registrering, også ment å gi allmennheten naturopplevelser og naturkunnskaper. Det vil bli benyttet av skoler, barnehager og andre organisasjoner. Beliggenheten er slik at fuglelivet i svært liten grad vil bli forstyrret. I synsfeltet fra tårnet er det inngått avtale med en tredje grunneier om installasjon av reirplasser for den truede sandsvalen. For bedre å sikre Øyenlågen som en særdeles viktig lokalitet også for framtiden, og øke dens betydning som flomvern, bør det i tillegg til vern gjøres tiltak for å bedre gjennomstrømming av vann fra Numedalslågen. Vi er kjent med at miljørådgiver og ferskvannsøkolog Finn Gregersen tidligere har tatt opp dette tema med statsforvalteren. 

 

KVERNAELVA: Som nevnt innledningsvis er det registrert fugler i Artsobservasjoner her under lokalitetsnavnet Hjarnesdeltaet. Fra 2012 er 64 arter registrert, herav 10 rødlistede arter. Dette er et område med verdier vi håper vil få større oppmerksomhet og flere registreringer gjennom verneprosessen og et forhåpentlig endelig vern. I delområdet mot flomvollen holdt beitedyr tidligere vegetasjonen nede, og det ble observert hekking av enkeltbekkasin og vipe. Disse har gått tilbake i takt med gjengroingen etter opphør av beiting. Det er grunn til å anta at man ved å ta inn en målsetting om å gjenoppta beiting i forvaltningsplanen vil kunne berike et framtidig verneområde med ny økning av enkeltbekkasin, vipe og andre hekkende arter som krever åpnere landskap. 

Mer om verneplanen kan leses her: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/vatmarksomrader-skal-vurderes-for-vern/

Synspunkter, erfaringer og kommentarer rundt saken, både de to nevnte områdene og øvrige aktuelle områder, mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com


mandag 12. juni 2023

FRA DOBBELTBEKKASIN TIL NATTRAVN

Årets nattsangertur gikk som tidligere i nærheten av Fiskumvannet og Eikeren. De 9 deltakernes møttes ved Joker på Darbu klokka 22, og startet lyttingen i Fiskumvannet naturreservat. Her fikk vi nyte de underlige lydene fra dobbletbekkasin, to konkurrerende rosenfinker og en energisk rørsanger i retning Rudstua. På Råen hørtes to myrsangere, en nede fra vannet og en i skogkanten ovenfor veien. De skarpeste ørene klarte her å skille ut en sivsanger som blandet seg inn . Ute på Eikernveien i retning Eidsfoss hørtes langvarig surring fra nattravn oppe i åsen. Lyden ble enda tydeligere etter en liten spasertur opp i lia. Den offisielle turen ble avsluttet her, med 15 arter på lista, men de ivrigste fortsatte på hver sin kant. 

Dobbeltbekkasin knepper på Herstad


Lytting i bås (foto: Morten Jagdum)


Myrsanger, kyr og mygg langs jernbanen (foto: Morten Jagdum)
onsdag 7. juni 2023

VELKOMMEN TIL NATTSANGERTUREN 2023

Tid: Lørdag 10. juni kl.22 / Møtested: Joker på Darbu

Lørdag 10. juni er det klart for en av årets store begivenheter, da vi samles for å lytte etter fugler som benytter nattens stillhet til ytringsfrihet. Værmeldingen kunne ikke vært bedre. Vi bør forberede oss på å  treffe en og annen mygg på jakt etter friskt blod. Litt mat og drikke er heller ikke dumt å ta med. Sjeldenheter som busksanger, gresshoppesanger og åkerrikse er foreløpig ikke registrert i området, men en nattsangertur blir uansett en opplevelse man vil huske.Turleder er Jon Ludvig Hals. Vel møtt!

 

Godt humør hos den forventningsfulle gjengen før nattsangerturen 11. juni 2022

lørdag 3. juni 2023

ARTSJAKT I FLOM OG TØRKE PÅ TJUVØYA 3. JUNI

Fire fra BirdLife Øvre Eiker og omegn deltok på artsjakten sammen med Eiker soppforening. Vi måtte vasse over bruene, og hadde svært begrenset tilgang til øya på grunn av vann mange steder. Likevel førte tørke til at resultatet ble magert for soppjegerne. Ingen overraskelser blant de 26 registrerte fugleartene. Men det ble stekt pølser og drukket kaffe til akkompagnement av intens fuglesang. 


Magne Sjøblom tok skoene av, mens Jan Trygve Bollerud tok støvlene på


Soppjaktleder Trude Hessvik-Trøite i grønt - Anne Kvam i blått

Ingen fare for å gå tom for kaffe 
OVER 60 ARTER UNDER VÅRENS SISTE TÅRNDAG VED FISKUMVANNET

Blant høydepunktene for de 9 deltakerne var snadderand, knekkand, rosenfink og kornkråke. Se vår facebook-side for referat.

Sivspurv (foto Lars H. Dolmen)


søndag 28. mai 2023

LÆRERIK DAGSTUR TIL MASTEBOGEN 4. JUNI

Turen til Mastebogen samlet 11 deltakere, som fikk store opplevelser opplevde med kunnskapsrike turledere. Takk til Per Ø. Klunderud, Thor Erik Jelstad og Steinar Stueflotten. Les referatet på vår Facebook-side. 


 

fredag 26. mai 2023

LOKALITETSKONKURRANSE SØNDAG 28. MAI

 Som vanlig arrangerer BirdLife Norge avdeling Buskerud siste helg i mai en uhøytidelig og underholdende konkurranse for å avgjøre hvor det observeres flest fuglearter i løpet av et døgn. Alle kan delta. : 

Grunnane i Svelvik har tidligere vært med i konkurransen

Les mer her:

https://www.facebook.com/events/271881858612891/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_aggregate%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1684988044911322&notif_t=event_aggregate&ref=notif

søndag 14. mai 2023

FUGLENES DAG 2023 MARKERT I HOENSMARKA 14. MAI

Det ble ikke det store antall arter for de 12 deltakerne under vandringen i Hoensmarka ved Hokksund, men det ble stor konsentrasjon om hver av de vi hørte og så.  Målet for turen var heller ikke å vriste ut så mange arter som mulig. Turens hensikt var å lytte og snakke om våre vanligste fugler. Her gjorde turleder Bjørn Tore Bollerud som vanlig en glimrende jobb. Hans turlederkollega Anne Kvam holdt som forventet høyt nivå på sine kreative kommentarer. Til glede for alle viste det seg at en deltaker fra Lier hadde et usedvanlig talent for en presis beskrivelse av fuglelåtene vi hørte. En annen hadde både solide kunnskaper om fuglelyder og i tillegg en app på telefonen som bestod prøvene den ble satt på. Interessant var det også at lokale deltakere ga oss innsikt i områdets betydning og utfordringer. Blant sistnevnte er bevaring av sandsvalereir under den pågående gjenfylling etter at konsesjonen for masseuttak har utløpt. Forøvrig bidro alle som var med til en lett, fin stemning og en trivelig tur. Vi kommer tilbake til fugleobservasjonene, men et høydepunkt var et ravnereir med unger på en avsats høyt oppe. 

Det vanket mange gullkorn fra turleder Bjørn Tore 

Samling i skogen

Ingen fugl unnslapp Bjørn Tores notatbok

Første rad på rasteplassen

Trivsel også på bakre benkLokale krefter orienterte om det store hullet
onsdag 10. mai 2023

VELKOMMEN TIL FUGLENES DAG I HOENSMARKA SØNDAG 14. MAI

Tid: 14. mai kl.12 - 15 / Sted: Start fra parkeringsplassen ved krysset Skotselvveien / Varlo 

BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag markerer Fuglenes Dag 2023 søndag 14. mai. Vi ønsker alle velkommen til en lett rusletur på gode stier i vakre Hoensmarka. Underveis bruker vi øynene, eventuelle kikkerter og ikke minst ørene for å finne ut hvilke fuglearter som holder til her. Våre fuglekyndige prater litt om artene vi treffer på. Dette er en fin mulighet til å lære litt mer om de vanligste fuglene i nærmiljøet. All kunnskap om fugler, dyr og planter beriker opplevelsen av turer i naturen. Samme rute ble fulgt 5. mars, da vi noterte 14 arter. Denne gang blir det nok mange flere, siden mange av trekkfuglene nå har ankommet. Mens de er travelt opptatt med å synge, finne partner og lage seg et hjem, kan vi  ta det rolig langs ruta og slå av en hyggelig prat med kjente eller ukjente på rasteplassen. Litt mat og drikke, og kanskje et sitteunderlag og en kikkert, er ikke så dumt å ha med. 

Turen 5. mars gikk i strålende sol

Turledere er Bjørn Tore Bollerud og Anne Kvam. Vel møtt!

mandag 8. mai 2023

TÅRNDAG MED MYE VANN OG MYE FUGL I FISKUMVANNET NATURRESERVAT

Etter vårens tårndag nummer 2 står hele 71 fuglearter registrert i artsobservasjoner.no. Blant disse kan nevnes stjertand, tårnseiler, horndykker, småspove, myrhauk, dvergfalk, gulerle og sandsvale. Mest spesielt var kanskje en dobbelbekkasin. 21 personer var innom tårnet. Se referat på vår facebook-side. 

Det var overvann på plankegangen (foto: Morten Jagdum)

En fin dag i tårnet (foto: Morten Jagdum)
lørdag 15. april 2023

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB BEVILGER 210.000 KRONER TIL FUGLETÅRN I ØYENLÅGEN

I lett tåke, og med fortsatt snødekkede jorder ved Øyenlågen sør for Skollenborg, overleverte DNB Sparebankstiftelsen 14. april en sjekk pålydende 210.000 kroner til BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag. Til stede var, foruten stiftelsens representant, Bjørn Roar Skullestad, Bård Engelstad og Aleksander Solberg fra den lokale arbeidsgruppa. Aleksander er også styremedlem i BirdLife. To journalister fra Laagendalsposten dekket begivenheten. Tidligere har Kongsberg kommune og flere andre gitt mindre beløp, slik at det nå gjenstår å innhente 100.000 kroner før tårnet er fullfinanisert. Det står stor respekt av den innsats de lokale krefter har nedlagt for å planlegge tårnet, få det godkjent av kommunen, inngå avtaler med grunneiere, avklare med byggfirma og ikke minst skaffe penger.  Tårnet vil være et tilbud til både fugleentusiaster og allmennheten. Her kan barn og voksne glede seg over naturen og fuglelivet, og forhåpentligvis lære at dette er noe vi må ta vare på. Utformingen gjør at også personer med nedsatt gangevne vil kunne benytte tårnet. 

Uten velvillige grunneiere ville prosjektet ikke vært mulig. En stor takk til Tom Ivar Jæger på Søndre Hvamb gård, som har gitt plass til tårnet, fjernet vegetasjon i siktlinjen og lagt til rette for enkel adkomst. Også hans nabo Kai Henning Ramberg på Nordre Hvamb skal ha takk for opparbeidelse av parkeringsplass.   

Grunneier Tom Ivar Jæger

Kort om fugletårnprosjektet i Øyenlågen 2021-2023 (av Bård Engelstad) 

Initiativet kom fra Bjørn Roar Skullestad våren 2021. Han har på egen hånd prøvd å undersøke  mulighetene med visse mellomrom gjennom over 20 år, men ikke lykkes. Bård Engelstad satte i april  2021 i gang ulike forhåndsundersøkelser, og søknad om byggetillatelse ble sendt 26.2.2022.  Byggetillatelse ble gitt 18.7.2022, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken ga dispensasjonstillatelse til  hogst i strandsonen foran tårnet. 

Ei fugletårngruppe ble også opprettet våren 2021, og den har hatt tre møter og to befaringer. Resten  av kommunikasjonen innad i gruppa har foregått via epost og chat/SMS. 

Tårngruppa har bestått av: 

Navn 

Bakgrunn

Bjørn Roar Skullestad 

Kommuneansatt, Kbg. kommune. Engasjert og svært dyktig  amatørornitolog gjennom mange tiår. Deltager i rovfuglgruppe, med  undersøkelser av rovfuglhekking, reirbygging for rovfugl, o.a.  gjennom en årrekke. I gang med sandsvaleprosjekt lokalt i Sandsvær  (Øyen-området)

Bård Engelstad 

Pensjonert lærer, Kongsberg VGS. Deltager i  

hekkefugltakseringsprosjekt (NOF/TOV-E) gjennom 20 år. Eks. i  fuglekjennskap fra HiNT (30 st.p) 

Tidl. engasjement hos Statens Naturoppsyn i 10 år. 

Odd Håkon Johannessen 

Pensjonist. Dyktig amatørornitolog og fuglefotograf.

Helge Midtgard 

Delvis pensjonist. Drevet aktiv overvåking av rovfugl gjennom en  årrekke, samt andre typer fugleregistreringer.

Asbjørn Skullerud 

Pensjonert lærer, Efteløt skole. Sterkt naturinteressert med bred  kunnskap om natur.

Aleksander Solberg (fra  2022)

Barnehageansatt. Sterkt engasjert og dyktig amatørornitolog.Andre personer som har vært en del av prosjektet: 

Arkitekt: Paal Bommen, Kongsberg. (Også en fugleinteressert person) Grunneier: Tom Ivar Jæger (Vært usedvanlig imøtekommende) 

Byggherre: Blix Bygg AS v/Hans Kristian Blix (Har også vært særdeles imøtekommende) Økonomisk støtte fra 

- ulike privatpersoner  

- Stiltre AS 

- Kongsberg kommune 

- DNB Sparebankstiftelsen 

(I skrivende stund er fortsatt søknader inne som vi venter svar på, hos hhv 

- Bess Jahres Stiftelse 

- Sparebank 1 BV Stiftelsen (2. gangs søknad) 

fredag 7. april 2023

MØT NYETABLERTE BIRDLIFE NORGE TYRIFJORDEN LOKALLAG ONSDAG 12. APRIL

Tid: Onsdag 12. april 2023 kl.18.30 - 21 / Gratis adgang - åpent møte - alle ønskes velkommen - salg av kaffe og kaker

Sted: Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10, Hokksund

Til vårens siste innendørs foreningesmøte får vi besøk av vår nye nabo innenfor BirdLife Norge. Dette lokallaget har Tyrifjorden og landskapet rundt som sitt viktigste tema. Styreleder Frode Nova Munkhaugen holder foredraget "Sameksistens - fugler og folk ved Tyrifjorden".  Han forteller om foreningens tilblivelse, om de nasjonalt viktige fuglelokalitetene og om utfordringer fuglene opplever i møtet med menneskelige aktiviteter.  For fugleinteresserte er det store opplevelser å hente ved Norges femte strøste innsjø. Nedenfor fra en foreningstur rundt Tyrifjorden 29. april 2018.

Etter pause - med mulighet til en hyggelig prat med kjente og ukjente fuglevenner - viser Per Ø. Klunderud bilder fra Fiskumvannet slik kulturlandskapet var for 50 år siden. Han vil også orientere om en foreningstur til skogsområdet Mastebogen søndag 4. juni.  Vel møtt!

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED KAKER OG GEVINASTER TIL LOTTERI. ALLE INNTEKTER GÅR TIL DEKNING AV HUSLEIE. 


mandag 27. mars 2023

FUGLEKIKKING I BERGSVINGEN PALMESØNDAG

Vi møtes som så mange tidligere år i Bergsvingen for å observere vårens tidlig ankomne fugler søndag 2. april kl.09 - 13. Adkomst til dette flotte utsiktspunktet kunne ikke vært enklere, og passer for alle. Bergsvingen ligger i Øvre Eiker, langs "gamleveien - Semsveien - mellom Langebru og Vestfossen. Ta gjerne med campingstol, kikkert og litt å spise og drikke. En liten kavalkade fra tidligere år kan ses nedenfor. Svingvert er nok en gang Magne Sjøblom. Vel møtt!
Svingvert Magne Sjøblom (t.h.) med fjorårets svingvert Aleksander Solberg