lørdag 15. april 2023

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB BEVILGER 210.000 KRONER TIL FUGLETÅRN I ØYENLÅGEN

I lett tåke, og med fortsatt snødekkede jorder ved Øyenlågen sør for Skollenborg, overleverte DNB Sparebankstiftelsen 14. april en sjekk pålydende 210.000 kroner til BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag. Til stede var, foruten stiftelsens representant, Bjørn Roar Skullestad, Bård Engelstad og Aleksander Solberg fra den lokale arbeidsgruppa. Aleksander er også styremedlem i BirdLife. To journalister fra Laagendalsposten dekket begivenheten. Tidligere har Kongsberg kommune og flere andre gitt mindre beløp, slik at det nå gjenstår å innhente 100.000 kroner før tårnet er fullfinanisert. Det står stor respekt av den innsats de lokale krefter har nedlagt for å planlegge tårnet, få det godkjent av kommunen, inngå avtaler med grunneiere, avklare med byggfirma og ikke minst skaffe penger.  Tårnet vil være et tilbud til både fugleentusiaster og allmennheten. Her kan barn og voksne glede seg over naturen og fuglelivet, og forhåpentligvis lære at dette er noe vi må ta vare på. Utformingen gjør at også personer med nedsatt gangevne vil kunne benytte tårnet. 

Uten velvillige grunneiere ville prosjektet ikke vært mulig. En stor takk til Tom Ivar Jæger på Søndre Hvamb gård, som har gitt plass til tårnet, fjernet vegetasjon i siktlinjen og lagt til rette for enkel adkomst. Også hans nabo Kai Henning Ramberg på Nordre Hvamb skal ha takk for opparbeidelse av parkeringsplass.   

Grunneier Tom Ivar Jæger

Kort om fugletårnprosjektet i Øyenlågen 2021-2023 (av Bård Engelstad) 

Initiativet kom fra Bjørn Roar Skullestad våren 2021. Han har på egen hånd prøvd å undersøke  mulighetene med visse mellomrom gjennom over 20 år, men ikke lykkes. Bård Engelstad satte i april  2021 i gang ulike forhåndsundersøkelser, og søknad om byggetillatelse ble sendt 26.2.2022.  Byggetillatelse ble gitt 18.7.2022, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken ga dispensasjonstillatelse til  hogst i strandsonen foran tårnet. 

Ei fugletårngruppe ble også opprettet våren 2021, og den har hatt tre møter og to befaringer. Resten  av kommunikasjonen innad i gruppa har foregått via epost og chat/SMS. 

Tårngruppa har bestått av: 

Navn 

Bakgrunn

Bjørn Roar Skullestad 

Kommuneansatt, Kbg. kommune. Engasjert og svært dyktig  amatørornitolog gjennom mange tiår. Deltager i rovfuglgruppe, med  undersøkelser av rovfuglhekking, reirbygging for rovfugl, o.a.  gjennom en årrekke. I gang med sandsvaleprosjekt lokalt i Sandsvær  (Øyen-området)

Bård Engelstad 

Pensjonert lærer, Kongsberg VGS. Deltager i  

hekkefugltakseringsprosjekt (NOF/TOV-E) gjennom 20 år. Eks. i  fuglekjennskap fra HiNT (30 st.p) 

Tidl. engasjement hos Statens Naturoppsyn i 10 år. 

Odd Håkon Johannessen 

Pensjonist. Dyktig amatørornitolog og fuglefotograf.

Helge Midtgard 

Delvis pensjonist. Drevet aktiv overvåking av rovfugl gjennom en  årrekke, samt andre typer fugleregistreringer.

Asbjørn Skullerud 

Pensjonert lærer, Efteløt skole. Sterkt naturinteressert med bred  kunnskap om natur.

Aleksander Solberg (fra  2022)

Barnehageansatt. Sterkt engasjert og dyktig amatørornitolog.Andre personer som har vært en del av prosjektet: 

Arkitekt: Paal Bommen, Kongsberg. (Også en fugleinteressert person) Grunneier: Tom Ivar Jæger (Vært usedvanlig imøtekommende) 

Byggherre: Blix Bygg AS v/Hans Kristian Blix (Har også vært særdeles imøtekommende) Økonomisk støtte fra 

- ulike privatpersoner  

- Stiltre AS 

- Kongsberg kommune 

- DNB Sparebankstiftelsen 

(I skrivende stund er fortsatt søknader inne som vi venter svar på, hos hhv 

- Bess Jahres Stiftelse 

- Sparebank 1 BV Stiftelsen (2. gangs søknad) 

fredag 7. april 2023

MØT NYETABLERTE BIRDLIFE NORGE TYRIFJORDEN LOKALLAG ONSDAG 12. APRIL

Tid: Onsdag 12. april 2023 kl.18.30 - 21 / Gratis adgang - åpent møte - alle ønskes velkommen - salg av kaffe og kaker

Sted: Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10, Hokksund

Til vårens siste innendørs foreningesmøte får vi besøk av vår nye nabo innenfor BirdLife Norge. Dette lokallaget har Tyrifjorden og landskapet rundt som sitt viktigste tema. Styreleder Frode Nova Munkhaugen holder foredraget "Sameksistens - fugler og folk ved Tyrifjorden".  Han forteller om foreningens tilblivelse, om de nasjonalt viktige fuglelokalitetene og om utfordringer fuglene opplever i møtet med menneskelige aktiviteter.  For fugleinteresserte er det store opplevelser å hente ved Norges femte strøste innsjø. Nedenfor fra en foreningstur rundt Tyrifjorden 29. april 2018.

Etter pause - med mulighet til en hyggelig prat med kjente og ukjente fuglevenner - viser Per Ø. Klunderud bilder fra Fiskumvannet slik kulturlandskapet var for 50 år siden. Han vil også orientere om en foreningstur til skogsområdet Mastebogen søndag 4. juni.  Vel møtt!

TAKK TIL ALLE SOM HAR MED KAKER OG GEVINASTER TIL LOTTERI. ALLE INNTEKTER GÅR TIL DEKNING AV HUSLEIE.