søndag 29. april 2018

Bli med på tårndag ved Fiskumvannet 1. mai kl.9-13

Årets første tårndag kan bli fuktig, men fuglerik. Slik det ofte blir når trekkfuglene blir værende for å spise og hvile inntil været blir bedre for videre trekk. Turleder: Lars Dolmen mob. 41848419

Fra 2. mai starter Statens naturtilsyn vedlikehold og forbedringer av tårnet, som gjør besøk mindre aktuelt den neste uka eller lenger. Vi vil informere om dette så snart arbeidene er avsluttet. Vel møtt!


Tur til nordre Tyrifjorden i strålende vær

Det var tildels tykk tåke langs Tyrifjorden fra Vikersund mot Nordfjorden, men plutselig klarvær langs de lange strendene og bukta utenfor Karlsrudstangen naturreservat. Her på Røsholmstranda ble det under turens første stopp observert flere storlommer, toppdykkere, stjertender og brunnakker. En bever på vei rett mot stranda la om kursen da den oppdaget 18 fuglekikkere struttende av svære fotoapparater og lange linser.

Kjølig start for Eirik Kristoffersen og de 17 andre på Røsholmstranda
Underveis tilbake til hovedveien svevde gråhegrer inn over jordene fra sin koloni i en granplanting, og dagens første fiskeørn dukket opp. Den neste satt i ei bjørk ved Juveren, hvor de heldigste også fikk se dvergspetter i parring. 


Utsikt over Onsakervika 
Fra veien overfor Onsakervika ble en flokk på 16 storspover  sett over vannet, og fra ei steinbrygge nedenfor Tyrifjord Videregående skole en smålom. Her hørtes også møllerens sang.

Steinbrygga nedenfor internatskolen på Røyse

Også spissnutefrosk har stor interesse
Under den særdeles trivelige og solrike spisepausen i Svensrudvika var det spissnutefroskene som stod for sangen. Etter bensinstasjonen i Vik var Høyenhall-stranda i Nedre Steinsåsen nest siste stopp, før avslutningen ved Mo gård på Steinsletta. Med en tårnfalk sittende i en stolpe, uklar i varmedisen.

Høyenhall-stranda
Jon Ludvig Hals ledet turen myndig, humoristisk og pedagogisk. Han var godt forberedt. Det hele minnet så sterkt om Viggo Rees sagnomsuste turer, at det nesten kan regnes som denne rekkas tur nummer 22. Med samme rute og gode stemning. Jon Ludvig annonserte tydelig de observerte arter, med god støtte fra de kunnskapsrike og lokalkjente fuglekarene Kendt Myrmo og Eirik Kristoffersen.
Ingen "bomber" ble notert denne dagen, men mange fikk årets første møte med diverse arter. Og dessuten første møte med andre fugleinteresserte. En verdifull bonus etter den fine turen er kjennskapet til nye lokaliteter, som kan besøkes på egenhånd. En stor takk til turleder Jon Ludvig. 

torsdag 26. april 2018

Søndagstur 29. april til nordre Tyrifjorden


Viggo Ree inviterte i 21 år til en vårlig fugletur langs nordre del av Tyrifjorden. Turen hadde stor oppslutning, og førte til at mange ble kjent med de fine fuglelokalitetene langs ruta.  I år gjentar vi turen med Jon Ludvig Hals som leder.  Han ledet flere av Viggos turer, og er godt kjent i området.

Oppmøte på p-plassen ved rådhuset i Vikersund kl.07.30. Her kan de som ønsker det samle seg i et passende antall biler. Hvis det passer bedre kan du slutte deg til deltakerne på første stopp: Røssholmstranda i Nordfjorden – rødmerket på kartet nedenfor.
Røssholmstranda grenser til Karlsrudtangen naturreservat, og i bukta utenfor ligger ofte mye vannfugl. Turen fortsetter forbi kroksjøene Synneren og Juveren, før vi svinger sørover mot Røysehalvøya og stopper ved Onsakervika. Her er det fin utsikt mot flotte Averøya naturreservat.  Deretter følges veien videre langs Tyrifjorden, med stopp på flere utsiktsplasser. 

Viggo pleide å ta lunsj i Svensrudvika, med vid utsikt til Sælabånn.  Det var alltid trivelig, så kanskje gjør vi det samme.  Ta med mat og drikke. Seinere blir det pause på bensinstasjonen i Vik,  før turen avsluttes et sted ved Steinsfjorden. 

Lurer du på noe, kan du kontakte Jon Ludvig på 95973438. VEL MØTT!

søndag 22. april 2018

16 arter ringmerket i sola på Halshaugen 21. april

Anders Hals inviterte for 18. gang til sin gård (foto: Lars Dolmen)Bortsett fra litt vind var det fulltreff med været for de 12 på haugen denne søndagen. Det ble merket 50 fugler av 16 arter. Totalt ble det registrert 23 observerte arter. Ingen uventede arter ble sett eller ringmerket. En stor takk til Anders for enda en trivelig og lærerik samling.  

På vei til nettene, som er spredt i området

Kjernebiter som ufrivillig fotomodell

F.v: Audun Jahren, Lars Dolmen og Anders Hals

torsdag 19. april 2018

Ringmerking på Halshaugen lørdag 21. april kl.08 -1 1


Lørdag 21. april arrangeres den årlige ringmerkingsdagen på Halshaugen. Den 18. i rekka. Frammøte kl. 08.00, men Anders er nok i gang lenge før det. Det hele avsluttes seinest ved 11-tida.
Det har vært mye snø i vinter, og det ligger pr. 19/4 fortsatt noe snø i området. Derfor anbefales det stødig fottøy da det stedvis kan være litt glatt - foruten at det fortsatt vil være rått i bakken.

Det har vært folksomt på haugen (Foto: Roar Sjønnegård)
Anders med kjernebitere (Foto: Morten Jagdum)

Foto: Tore Haare

Hans Jørgen Nilsen i dype tanker (Foto: Morten Jagdum)

Bjørn Penk noterer. (Foto: Morten Jagdum)

De siste dagene er det - som forventet, blitt spredning på fuglene pga. stadig større områder uten snø, og det virket i dag tidlig litt stille. 21/4 er imidlertid midt i smørøyet for hovedinnrykket av trekkende bjørkefink – og da følger det gjerne en del annet med, så det er lov å håpe…De som parkerer gårdstunet for å gå opp til haugen, bes kjøre inn via Jungerveien. Dere som vil parkere på jordet oppe på haugen, bes kjøre inn via gml. E134 og opp Halsgata pga. bløt gårdsvei over jordene. Vel møtt!

Kontakttelefon Anders: 97 06 23 42

mandag 16. april 2018

Steinar Stueflotten ble Årets Fossekall 2018

Sentralstyreleder Michael Fredriksen, Årets Fossekall 2018 og
sentralstyremedlemmer Merete Wiken Dees og Anne Sørensen 
Sentralstyret i NOF landsorganisasjonen har utnevnt Steinar til hederstittelen "Årets Fossekall". Dette ble offentliggjort av styreleder Michael Fredriksen under årsmøtet i Skien 14. april. For alle oss som kjenner til litt av det Steinar  har gjort for både fuglene og foreningen, var dette ingen stor overraskelse. Hans systematiske, langvarige og faglig solide innsats har gitt resultater blant annet i form av nye kunnskaper, økt  forståelse for fuglevernsaken og inspirasjon for mange av oss andre. En mer velfortjent prismottaker er det vanskelig å tenke seg. Årsmøtedeltakerne viste da også med all tydelighet at styret i år hadde valgt den rette mottaker. Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift. Prisstørrelsen er på kr. 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. 


TILDELINGEN BEGRUNNES AV MERETE WIKEN DEES OG ANNE SØRENSEN

Etter tildelingen ga Merete Wiken Dees og Anne Sørensen, begge medlemmer i NOF Øvre Eiker, og styremedlemmer i både NOF Buskerud og NOFs Sentralstyre, følgende begrunnelse for tildelingen: 


Fossekallprisen går til en person som på en ekstraordinær måte har bidratt til NOFs virke og vekst på fylkesnivå eller lokalt – til den organisasjonen vi alle er så glad i. Å bygge, utvikle og holde liv i en organisasjon som NOF gjør seg ikke selv. Det krever tid, engasjement, entusiasme og en ukuelig stå-på evne. Det krever vilje til uegennyttig å investere i en sak som er "større enn en selv". Det krever evne og vilje til å berike organisasjonen, fordi man tror på organisasjonen og det den står for. Uten Fossekallene ville NOF vært en fattigere organisasjon.

Årets Fossekall en stillfaren, men særdeles engasjert og kompetent person i fuglemiljøet i en av våre aktive fylkesavdelinger. Han er beskjeden på egne vegne, men er kjent for enorm faglig dyktighet og detaljkunnskap om fuglelivet så å si over alt i fylket. Han er alltid å se på lokallagenes arrangementer med teleskop, kikkert og notatblokk. Han er alltid imøtekommende og deler velvillig av sin kunnskap – noe som mange foreningsmedlemmer har erfart. Da forrige leder i fylkesavdelingen i Buskerud meldte sin avgang, tok årets Fossekall ansvar og tok på seg ledertrøya da han så at nye kandidater ikke akkurat sto i kø.

Noen av Steinars meritter:
·         Du har vært redaktør for bokprosjektet «Fuglelivet i Øvre Eiker» der du nedla minst 2000 arbeidstimer. I tillegg til selve redaktørjobben brukte du av dine utrolige mengder med observasjoner gjennom en mannsalder i felt. Vi har latt oss fortelle at vel er du en stillfaren mann, men at det ikke hadde blitt noe av bokprosjektet uten en viss porsjon stahet!  

·         Du har vært leder for LRSK Buskerud i en årrekke

·         Du har vært sentral i fiskeørnprosjektet, som har kartlagt forekomsten av fiskeørn i Buskerud. Først i hovedprosjektet 2007 – 2011, og så på nytt i 2016. Din analytiske evne og evne til å gå inn i et stort innsamlet materiale og trekke slutninger/ eller lage hypoteser, ut ifra dette, er omtalt av mange.

·         Du er forfatter av utallige rapporter:

·         Artikler til NOF Buskeruds nettidsskrift «Buskskvetten» 
·         Rapporter fra mange prosjekter (bl.a. fiskeørnprosjektet)
·         Årlig rapport om utviklingen av fuglelivet ved Fiskumvannet etter at det ble gjennomopptatt beiting der fra sesongen 2015, med særlig fokus på området kalt Hegstad beitemark. Et veldig verdifullt innspill for forvaltningen, og ditto for NOF ØE.

·         Du har nedlagt en enorm innsats i kartlegging av fuglelivet i nedre Buskerud og har registrert ikke mindre enn 266 000 observasjoner (alle arter) i artsobservasjoner.no (Steinar ligger her på andreplass som observatør i landet). Over 140 000 av disse observasjonene er fugler. I tillegg er du aktiv deltaker i årlige hekkefugltakseringer.

·         Du har en sterk og verdifull kompetanse om naturverdier og fuglelivet i Buskerud, og benyttes svært ofte som kompetanseperson i høringer og annet; du er engasjert i fuglevernsaker i fylket og har skrevet utallige høringssvar.

·         Du har gitt et uvurderlig bidrag til foreningsarbeid og styrearbeid både i fylkesavdelingen, i Drammen og Omegn lokallag og i Øvre Eiker lokallag. Jeg vet at du aldri sier nei til å komme med innspill eller holde foredrag i foreningenes regi – men bare dersom du mener at du har noe faglig å bidra med.

·         Du har vært turleder i en årrekke for NOFs lokallag i Buskerud, og arrangør av tårnkonkurranser hvert år – aktiviteter som engasjerer og når ut til NOFs medlemmer så vel som til andre interesserte, og som gjør NOF og arbeidet for fuglene kjent utover vår engere krets.

·         Og til slutt: ditt store engasjement har ikke gått upåaktet hen utenfor NOF. Du har faktisk mottatt Rauma kommunes (hjemkommunen) kulturpris for ditt årelange arbeid med å kartlegge fugle- og plantelivet i Rauma. 

Jeg kan med hånden på hjertet si at du Steinar er en svært verdig vinner av prisen som årets Fossekall. Vi er alle takknemlig for ditt engasjement og uvurderlige bidrag gjennom mange år.
Nå håper jeg prisen også kan inspirere deg til fortsatt innsats i årene som kommer. Den er ikke et punktum. NOF trenger deg, naturen trenger deg, og fuglene trenger deg. Uten Fossekaller som deg taper naturen, fuglene og organisasjonen vår – og vi som samfunn blir fattigere.
 
Gratulerer Steinar, og lykke til videre i arbeidet med alt vi tror på og kjemper for. Det blir ikke mindre behov for deg i årene som kommer! Takk! 

Foreningens andre pris, Fuglevernprisen, gikk til NOF Oslo og Akershus. Prisen deles ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. NOF OA har lokale naturvernkontakter i alle sine 21 kommuner, som overvåker alle saker som kan ha betydning for fuglelivet. Ved behov skriver de høringsutkast i arealsaker utfra sin lokalkunnskap, hvoretter fylkets naturvernkontakt og styret sørger for at det endelige høringssvaret har alle formaliteter på plass. Denne godt strukturerte arbeidsformen tar mye tid og krefter, men gir resultater som sentralstyret nå anerkjenner med sin pristildeling. 

mandag 9. april 2018

Fabelaktig formiddag i Bergsvingen

Bergsvingen viste søndag 8. april enda en gang hvilken glimrende fuglelokalitet den kan være. Med stor aktivitet av mange fuglearter i alle himmelretninger, ble det en hektisk formiddag for de 15 som var innom. Vår vert Magne Sjøblom måtte stadig kaste seg over sitt teleskop og svinge det knirkende fra side til side, og Lars Dolmen hadde nok å gjøre som dagens notarius. I alt ble 46 arter registrert i Artsobservasjoner denne dagen. Alt fra bergirisk, steinskvett og snøspurv, til dvergfalk, musvåk og kortnebbgås. En stor opplevelse var det å høre både duetrost og ringtrost på kort avstand. Alle våre 6 trostearter var til stede. For de fleste ble det mange årsførste observasjoner. Vårfølelsen var sterk, selv om det etterhvert ble kjølig i gråværet.

Skvaldrende kortnebb bidro til vårfølelsen (Lars Dolmen)

Dvergfalken suste forbi. og satt kort i en grantopp (Melvin Åsum)

Ringtrosten kunne studeres på nært hold (Steinar Stueflotten)

Spurvehauken passerte flere ganger - også med fangst (Melvin Åsum)

lørdag 7. april 2018

Møte med foredrag om fugletur til sørvestlandet med Lista og Utsira

Tid: Tirsdag 10. april kl.18.30  / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Jon Ludvig Hals tar oss med på sine vår- og høstturer til sørvestlandet, hvor Lista og Utsira er sagnomsuste fuglelokaliteter. Her kan vi se et høyt antall arter, både vanlige og sjeldne. Vi får verdifulle tips om hvor, når og hvordan et besøk kan gi best utbytte. Kanskje kan noen og hver bli inspirert til å sette kursen mot sørvest i år.

Foto: Jon Ludvig Hals

Landskapet ved Lista fuglestasjon
Etter foredraget følger ordinære møteposter:

  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
  • Fritt fram for alle med egne bilder, eller som vil berette noe eller ta opp en sak.
  • Meldinger og eventuelt.
Alle ønskes velkommen. Fri adgang. Salg av kaffe og kaker.

fredag 6. april 2018

Vårfeiring i Bergsvingen søndag 8. april kl.9 - 12

Fra Bergsvingen er det vidt utsyn til både luftrom og kulturlandskap. Det vil alltid være mulig å se trekkende fugler over jordene, langs elva eller over åsene. De siste åra har det vært lite eller ingen snø her på denne tida, og rastende fugler har da kunnet slå seg ned mange steder. I år ser det ut til å bli ideelle forhold, med snøbare flekker i solhellinga som forhåpentlig vil tiltrekke seg fugler som vil ta en rast.

Snøfritt i Bergsvingen 6. april 2014 - i år kan dert bli ideelt
Bergsvingen er den lettest tilgjengelige fuglelokaliteten i området. Det er bare å stille seg opp langs veien og nyte våren sammen med andre fugleinteresserte. Som vanlig er vårt æresmedlem Magne Sjøblom fuglevert i svingen. Vel møtt!