mandag 17. juli 2023

HØRING OM VERNEPLAN FOR VANN OG VÅTMARK I KONGSBERG

Statsforvalteren i Oslo og Viken vurderer vern av utvalgte områder i Kongsberg, Rollag og Flesberg.  Foreningen sendte 9. juli  nedenstående innspill for å framheve viktigheten av vern for de to områdene Øyenlågen og Kvernaelva. Begge langs Numedlaslågen sør for Skollenborg, og velkjente lokaliteter for mange fugleinteresserte.  

BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag ser fram til kartlegging og vurdering av potensielle verneområder nevnt i brev av 24.5.23 (ref  2023/18622), samt i oppslag på statsforvalterens nettside publisert 25.5.23. Alle områdene er viktige for fuglelivet, men vi vil særlig framheve viktigheten av å verne to lokaliteter vi har lang erfaring med og mange registreringer fra. Dette gjelder kroksjøen Øyenlågen og Kvernaelva. Sistnevnte er registrert som lokalitet i Artsobservasjoner.no under navnet Hjarnesdeltaet.

Kroksjøen Øyenlågen


ØYENLÅGEN
: Her har medlemmer, lokale observatører og andre fugleinteresserte observert fuglelivet i mange tiår. Registreringene i Artsobservasjoner.no går tilbake til 1986. I skrivende stund er 122 arter registrert, hvorav 28 rødlistede arter. Det er stor rikdom av hekkende arter, og lokaliteten er også særdeles viktig som rasteplass under trekktidene. Vi har derfor lenge arbeidet for å få reist et observasjonstårn på egnet sted. En lokal arbeidsgruppe er nå klare til å reise tårnet, etter at avtaler med grunneiere er inngått, byggetillatelse er gitt fra Kongsberg kommune og varsom hogst i siktlinjen er godkjent av statsforvalteren. Sparebankstiftelsen DNB, Kongsberg kommune og andre har bidratt til finansieringen. Byggingen vil bli gjennomført delvis ved dugnad og av profesjonelt ansvarlig byggfirma. Det er håp om at tårnet kan åpnes høsten 2023. Grunneiere vil tilrettelegge både for enkel tilgang til tårnet fra bilvei, og med opparbeidelse av parkeringsplass ved veien. Tårnets utforming vil ta hensyn til at også bevegelseshemmede skal kunne benytte det. Tårnet er i tillegg til økt overvåking og registrering, også ment å gi allmennheten naturopplevelser og naturkunnskaper. Det vil bli benyttet av skoler, barnehager og andre organisasjoner. Beliggenheten er slik at fuglelivet i svært liten grad vil bli forstyrret. I synsfeltet fra tårnet er det inngått avtale med en tredje grunneier om installasjon av reirplasser for den truede sandsvalen. For bedre å sikre Øyenlågen som en særdeles viktig lokalitet også for framtiden, og øke dens betydning som flomvern, bør det i tillegg til vern gjøres tiltak for å bedre gjennomstrømming av vann fra Numedalslågen. Vi er kjent med at miljørådgiver og ferskvannsøkolog Finn Gregersen tidligere har tatt opp dette tema med statsforvalteren. 

 

KVERNAELVA: Som nevnt innledningsvis er det registrert fugler i Artsobservasjoner her under lokalitetsnavnet Hjarnesdeltaet. Fra 2012 er 64 arter registrert, herav 10 rødlistede arter. Dette er et område med verdier vi håper vil få større oppmerksomhet og flere registreringer gjennom verneprosessen og et forhåpentlig endelig vern. I delområdet mot flomvollen holdt beitedyr tidligere vegetasjonen nede, og det ble observert hekking av enkeltbekkasin og vipe. Disse har gått tilbake i takt med gjengroingen etter opphør av beiting. Det er grunn til å anta at man ved å ta inn en målsetting om å gjenoppta beiting i forvaltningsplanen vil kunne berike et framtidig verneområde med ny økning av enkeltbekkasin, vipe og andre hekkende arter som krever åpnere landskap. 

Mer om verneplanen kan leses her: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/vatmarksomrader-skal-vurderes-for-vern/

Synspunkter, erfaringer og kommentarer rundt saken, både de to nevnte områdene og øvrige aktuelle områder, mottas med takk til bent.m.ellingsen@gmail.com