mandag 24. februar 2014

Invitasjon til møte i Hokksund 11. mars

Tid: Tirsdag 11. mars 2014 kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund

Kveldens foredrag: «Hornøya - Norges østligste fuglefjell" ved Audun JahrenHornøya – Norges østligste øy - ligger i Barentshavet en drøy kilometer utenfor Vardø. Her er en av Norges største sjøfuglkolonier. I de bratte fjellsidene hekker totalt mer enn 40 000 par av alke, lomvi, krykkje, lunde, polarlomvi, storskarv, teist og toppskarv. Ellers hekker store mengder gråmåker og svartbak. Spesielt polarlomvien tiltrekker seg fugleentusiaster langveis fra. Øya er fredet som naturreservat. Audun besøkte Hornøya sist sommer i strålende vær og opplevde på nært hold lunde, lomvi, alke og skarv.  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.

Obs: Årsmøtet 2014 gjennomføres fra ca. kl.20. Øvrige møteinnhold gjennomføres så langt det blir tid.

Hjertelig takk til alle som bidrar til trivselen med kaker og lotterigevinster!


Vel møtt! 

Årsrapport 2013 fra utvalg i NOF Øvre Eiker

Feltutvalget 2013
Feltutvalget under NOF Øvre Eiker bestod i 2013 av Christoffer Mikalsen, Steinar Stueflotten og Anders Hals. Disse stod også for utgivelsen av årsrapporten Fugler i Øvre Eiker 2012.
Det ble avviklet 13 turer med fra 4-5 og opp til 28 deltagere. Ved seks av arrangementene var det tårnet ved Fiskumvannet som var møteplass. For øvrig møttes folk ved Stryken (Hokksund), Åssida (Fiskum), Kongsberg sentrum, Råtavannet/Trolldal sør for Bollerud og Skjølsdammen og Halshaugen ved Vestfossen. I tillegg var det en nattsangertur som startet ved Fiskumvannet.
En av tårndagene var også årets BirdRace-dag, og i lokalitetskonkurransen mellom Fiskumvannet. Linnesstranda, Bergsvingen, Hjarnesdeltaet og Grunnane ble det delt seier mellom de to førstnevnte lokalitetene.
Nytt av året var at styret til et par av turene (Åssida og Råtavannet) også hadde invitert Buskerud Botaniske Forening, og derfra var responsen meget positiv.
AHA

Tårngruppa 2013
Tårngruppa som gruppe utviste ikke veldig stor aktivitet i 2013, men tårnet ble en del brukt. Ifølge tårnboka som ble lagt ut 9. mars, var det 30 noterte besøk på tårnet i fjor. Antall personer som var innom tårnet er det derimot umulig å ha noen formening om.
I løpet av 2013 skred planene for en kloppa sti ut til tårnet ny fart, og i løpet vinteren 2013/-14 har arbeidet med å realisere planene tatt til. Forhåpentligvis vil dette flere lettere adgang til tårnet og flere notater i tårnboka.
AHA

Kasse- og ringmerkingsgruppa 2013
Det ble merket 579 reirunger og 1 626 voksne fugler fordelt på i alt 48 arter innen Øvre Eiker i fjor. I tillegg ble det utenom Øvre Eiker bl.a. merket en del måker og knoppsvaner i Drammensfjorden og Dr.elva. Alt i alt ble det merket 2 700 fugler fordelt på 2 058 voksne og 642 reirunger.
Fra nettfangsten er det verdt å nevne mye løvsanger – 209 individer bare på Hals og det nestbeste året siden starten i 1983, 29 gransangere og 70 munker som også er veldig høyt, èn gulsanger og èn rørsanger samme sted, i alt 20 gråfluesnappere – alle voksne og hvorav 11 på Hals, tre løvmeiser på Hals, 22 måltrost, men bare åtte rødvingetroster og 32 svarttroster, kun 65 rødstruper, men bra med jernspurv (26 ind.) og hele 26 trepiplerker og 18 låvesvaler, ni linerler og fem heipiplerker. All fangst skjedde uten lokking med lyd.
Vi fikk flere gjenfunn i 2013. Det mest oppsiktsvekkende var nok ei sildemåke fra Gambia i januar - merket i Drammensfjorden foregående sommer. Dessuten bl.a. en kjernebiter fra Nord-Jylland godt og vel fire år etter at den var merket som voksen på Hals, ei rødstrupe merket som voksen på Hals i juli 2009 ble tatt av en katt i Tyskland 10. november 2013, en svarthvit fluesnapper merket som reirunge på Kolbergåsen ble tre år seinere kontrollert i Nederland, en grønnsisik brukte fem måneder på strekningen Vestfossen-Grimstadvatnet i Møre og Romsdal, samt at flere grønnfinker merket på Hals ble funnet igjen i Danmark, Sverige og Tyskland.
I tillegg utgjør en betydelig innsats på merking av knoppsvaner og gjess med fargeringer et kraftig innslag i statistikken for gjenfunn.
Som for gjenfunnssvaner og –gjess er alle kontrollerte svaner og gjess «lokale» - om en ser Oslofjord-området under ett. Av kontroller for øvrig var det lite utenom noen lokale meiser og grønnfinker.
På kassesektoren er alle kassene på Hals/Vestsida lagt inn på GPS. Det forenkler kontrollarbeidet kraftig. I løpet av påska 2013 ble det snekret og beiset 50 nye kasser – denne gangen innsatt med brun beis, og 20 av dem ble satt ut ved Varlo. De øvrige er i første rekke tenkt til erstatning for kasser som er borte/fjernet/beskutt eller som av naturlige årsaker må skiftes ut.

AHA

onsdag 5. februar 2014

Har du forslag til foreningens årsmøte 11. mars 2014?

Årsmøtet avholdes i forbindelse med vårt ordinære månedlige møte i mars, og innkalling vil komme sammen med invitasjonen til dette. Forslag skal i henhold til foreningens vedtekter være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. Andre saker kan ikke fremmes under møtet. Medlemmer kan sende saker de ønsker behandlet av årsmøtet per mail eller i vanlig brev. 


Brev: NOF Øvre Eiker lokallag, postboks 31, 3301 Hokksund.

Velkommen til møte i Hokksund 11. februar

Kveldens foredrag: »Åkerrikse-prosjektet og TOV-E «  v. Knut Eie

Åkerriksa er sterkt knyttet til eng som blir høstet regelmessig, og den kraftige reduksjonen det siste århundret skyldes i hovedsak endret landbrukspraksis. Omlegging til siloslått, og en tidligere slått som sammenfaller med åkerriksas ankomst på hekkeplass, skaper problemer. Målsettingen med prosjektet er å overvåke bestandssituasjonen, og å utvikle og sette i verk tiltak til beste for arten.


TOV-E står for «Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl». Formålet med overvåkingen er å fange opp endringer i naturtypene og artene, for enklere å kunne sette inn nødvendige tiltak. Prosjektet utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Direktoratet for naturforvaltning.

Knut Eie har vært koordinator i åkerrikse-prosjektet i Oslo og Akershus siden starten i 1995. Han har hatt flere verv i NOF, både sentralt og i Oslo og Akershus. Han trives best i lyse sommernetter på Romerike på jakt etter nattsangere, i Hedmarks dype barskoger på TOV-E oppdrag eller i Nordre Øyeren.

  • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe, te, brus og kaker.
  • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no   
  • Medlemmenes kvarter – fritt fram for alle med egne bilder.
  • Meldinger og eventuelt.


En stor takk til alle som bidrar til trivselen på våre møter med kaker og lotterigevinster! 

Vel møtt i Haug menighetssenter kl. 18.30