onsdag 28. februar 2024

FORAN ÅRSMØTET 13. MARS

Innkalling til Årsmøtet 2024 i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Tid: Onsdag 13. mars 2024 kl. 1830-1915 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

3. Årsberetning 2023

4. Revidert regnskap for 2023

5. Budsjett for 2024

6. Rapporter fra utvalgene

7. Innkomne forslag

- Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer

o Steinar Stueflotten og Anders Hals foreslås som nye æresmedlemmer

o Forslagsstiller: Per Øystein Klunderud

o Forslaget tiltredes enstemmig av et fulltallig styre

8. Arbeidsplan for 2024

9. Valg

-------------------------------------------------------


Årsberetning 2023 for BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag


Innhold
1. Tillitsvalgte etter Årsmøtet 2023 2
2. Av Styret utnevnte grupper og ansvarspersoner 2
3. Medlemstall 2
4. Møter og feltaktiviteter 2
5. Styremøter 3
6. Høringer, innspill 3
7. Aktivitetsoversikt 2023 3
8. Foreningen fyller 50 år 4
9. Økonomi 4
10. Materiell 5
11. Fond 5
12. Årsmelding fra feltutvalget 2023 6
13. Rapport for hekkesesongen ved Fiskumvannet 2023 fra Reir- og kassegruppa. 7
14. Informasjon om fugletårn ved Øyenlågen, Hostvedt, Kongsberg 8

1. Tillitsvalgte etter Årsmøtet 2023
Styret:
 Bent Ellingsen, Drammen - leder, 1 år - på valg 2024
 Lars H. Dolmen, Kongsberg - sekretær - på valg 2025
 Andreas Hessvik-Trøite, Drammen - kasserer - på valg 2024
 Aleksander Solberg, Kongsberg - styremedlem - på valg 2024
 Anne Kvam, Øvre Eiker - styremedlem - på valg 2025
 Bjørn Tore Bollerud, Øvre Eiker - varamedlem - på valg 2024
 Kristin Otterstad, Krødsherad - varamedlem - på valg 2025
Revisorer (velges for 1 år):
 Arne Bjørnvolden
 Edvard Lundteigen
Valgkomite (velges for 1 år, gjenvalgt):
 Inger Tveten Steen, Øvre Eiker
 Terje Bakken, Drammen

2. Av Styret utnevnte grupper og ansvarspersoner
Tårngruppa: Denne gruppa har ikke hatt aktivitet i 2023 og er p.t. uten medlemmer.
Kasse- og reirgruppa: Anne Kvam, Aleksander Solberg
Feltutvalget: Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals
Foreningshistoriker og arkivar: Ubesatt, funksjon dekket av Styret
Nettside: Bent Ellingsen
Facebook: Lars H. Dolmen

3. Medlemstall
Antall medlemmer ved skriving av Årsberetningen 21. januar 2024: 155 medlemmer (4/2-23: 148).
Nyinnmeldte medlemmer med hjemmeadresse Kongsberg og Øvre Eiker blir automatisk tilknyttet
BL Øvre Eiker og omegn lokallag med mindre de spesifiserer annet. Medlemmer kan selv
bestemme lokallagstilknytning ved å gi beskjed til lokallag eller fylkeslag.

4. Møter og feltaktiviteter
Det ble arrangert 8 foreningsmøter i 2023, samtlige i Haug Menighetssenter i Hokksund. Styret
uttrykte i forrige årsmelding et håp om at besøket på møtene ville ta seg noe opp i 2023
sammenlignet med 2022 som var noe preget av etterdønningene av koronapandemien, og dette
ble oppfylt da de fleste møtene i 2023 hadde over 30 frammøtte, derav flere med oppunder 40
frammøtte. Det var gledelig å se den gode oppslutningen og det er grunn til å håpe at
jubileumsåret 2024 vil fortsette den gode trenden.
Medlemsmøtene arrangeres av frivillige i foreningen, med kjøkkengjengen, med folk som leverer
kaker og rundstykker, og med folk som bidrar med lotterigevinster. Medlemmene bidrar også til
møteprogrammet gjennom visning av fuglebilder og formidling av fuglehistorier. Hensikten med
møtene er å skape et godt miljø og en møteplass for fugleinteresserte, formidle kunnskaper om
fugler og natur og gi gode og underholdende opplevelser. Møtene annonseres offentlig og er åpne
for både medlemmer og andre interesserte.
Årsmøtet 2023 ble arrangert onsdag 8. mars, samme kveld, og i forkant av, månedens
foreningsmøte. Det var 14 deltakere på årsmøtet. Det ble ikke gjort vedtak utover det vanlige i
årsmøtet da det ikke var registrert innkomne forslag til møtet.

Det ble arrangert 5 tårndager i 2023. Oppslutningen varierte fra 9 deltakere og helt opp til 30
fugleinteresserte og øvrige som var innom tårnet den 22. april. Tårndagene har en åpen og
inkluderende form uten påmelding eller registrering, hvor alle interesserte får mulighet til å lære
mer om områdets fugleliv av tårnverten og øvrige medlemmer.
I 2023 ble det i tillegg til tårndagene arrangert en del andre utflukter, med bl.a. sesongåpning i
Bergsvingen, Nattsangertur, Tur til Mastebogen, Hurumlandet Rundt (BL Buskerud), med mer. Det
var størst aktivitet på vårparten før sommerferien, mens høsten hadde færre aktiviteter.

5. Styremøter
Det ble avholdt 3 styremøter i 2023. Styret har holdt jevnlig kontakt på epost og sosiale media
gjennom året.

6. Høringer og innspill
Foreninga leverte i 2022 innspill angående mulig bro og turvei på Hagaøya i Hokksund. Denne
saken ble behandlet i kommunestyret i Øvre Eiker i desember 2023. Saken er ikke konkludert, men
kommunedirektøren har fått i oppdrag å jobbe videre med muligheten for tilrettelegging for
friluftsliv på Hagaøya. Styret vil følge denne saken videre.

Den 9/7-2023 leverte foreninga etter en generell oppfordring «Innspill om verneverdier i
Kongsberg» hvor vi fokuserte på Øyenlågen og Kvernaelva ved Efteløt (sistnevnte er i fuglemiljøet
kanskje bedre kjent som Hjarnesdeltaet).

Den 31/8-2023 leverte foreninga innspill til høring om «Klima-, miljø- og energiplan for Øvre Eiker
kommune» hvor foreninga betonte punktene Landbruk, Naturmangfold, Vannmiljø, Forurensing
og forsøpling. I tillegg leverte foreninga et tidliginnspill til planen hvor vi spesifiserte en rekke
særlig viktige områder for fuglelivet i Øvre Eiker kommunen.

Kongsberg kommune ringte 19.12.2023 og fortalte at en diesellekkasje i sentrum hadde rammet et
ukjent antall fugler. De forespurte om mannskaper til en eventuell redningsaksjon. Vi tok da
kontakt med frivillige i egen og flere andre organisasjoner. og var klare til iverksetting da melding
kom om at 8 tilsølte fugler var avlivet, og at en redningsaksjon var uaktuell. For foreningen
framstod det som at en samlet nasjonal kompetanse for slike hendelser mangler eller er vanskelig
å finne frem til på den tid man har til rådighet.

7. Aktivitetsoversikt 2023
Foreningas aktiviteter er allerede delvis omtalt i denne årsberetninga, men nedenfor følger en
opplisting av alle aktiviteter i 2023, inkludert aktiviteter tilbudt i samarbeid med andre arrangører,
med ca. antall deltakere i parentes.

 11. januar: Møte med foredraget "Lirypa gjennom 150 år - er endringer i fjellets økosystem på
gang?" av professor emeritus ved NMBU Olav Hjeljord (36)
 28.-29. januar: Hagefugltellingen 2023 i regi av Fuglevennen (Nettarrangement)
 8. februar: Møte med foredrag om blåstrupens hekkebiologi av professor ved Naturhistorisk
museum, UiO Jan Terje Lifjeld (37)
 5. mars: Seinvintervandring i Hoensmarka kl.12-15. Turledere: Anne Kvam & Bjørn Tore Bollerud
(14)
 8. mars: Møte med oppsummering av fugleåret 2022 av Steinar Stueflotten (15)
 8. mars: Årsmøtet 2023 (14)
 19. mars: Hurumlandet rundt. Turleder: Steinar Stueflotten (11)
 2. april: Fuglekikking i Bergsvingen kl.09 - 13. Svingvert: Magne Sjøblom (16)
 12. april: Møte med Frode Nova Munkhaugen, leder i det nye lokallaget BirdLife Tyrifjorden. (38)
 22. april: Merkedag på Halshaugen kl.08 - 11. Turleder & merkemester Anders Hals. AVLYST!
 22. april: Tårndag ved Fiskumvannet kl.09.30 - 14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (30)
 6. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.09.30 - 14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (21)
 14. mai: Fuglenes Dag 2023 med vårvandring i Hoensmarka kl.12-15. Anne Kvam & Bjørn Tore Bollerud (12)
 28. mai: Lokalitetskonkurranse i regi av BirdLife Norge avd. Buskerud
 3. juni: Artsjakten 2023. Tårndag ved Fiskumvannet kl.09.30 - 14.00. Alle registrerte observasjoner
dette døgn vil inngå i resultatet for Artsjakten. Tårnvert: Lars H. Dolmen (9)
 3. juni: Artsjakten 2023. Eiker soppforening jakter på Tjuvøya / Nedre Sandøra på Loesmoen kl.10-
14.
 4. juni: Dagstur sammen med Naturvernforbundet til skogområdet Mastebogen sør for Eikeren.
Turledere: Per Ø. Klunderud, Thor Erik Jelstad, Steinar Stueflotten (9)
 10. juni: Nattsangertur i Øvre Eiker. Turleder: Jon Ludvig Hals (9)
 2. juli: Dagstur sammen med Naturvernforbundet til Gunhildrudknatten. Turledere: Per Ø.
Klunderud og Sarah Traaen. Avlyst p.g.a. regnvær.
 2. september: Tårndag ved Fiskumvannet. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (13)
 13. september: Møte med foredrag om merking og gjenfunn gjennom 40 år av Anders Hals (20)
 16. september: Tårndag ved Fiskumvannet. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (10)
 1. oktober: EuroBirdwatch i regi av BL Buskerud.
 11. oktober: Møte med foredraget "Fuglelivet i Estland. Taiga, våtmark og kystenger" av Kjell Arild Dokka (32)
 8. november: Møte med bildeforedraget "Fugler jeg har møtt" av Jostein Myre (38)
 13. desember: Møte med foredrag om kurs i fuglekjennskap av Andreas Hessvik-Trøite (30)

8. Foreningen fyller 50 år
Som forberedelse til foreningens 50-års jubileum i 2024 ble en jubileumskomite nedsatt for å
utarbeide forslag til markeringer. Komitemedlemmene er Arne Nævra (leder), Magne Sjøblom,
Inger Steen, Per Øystein Klunderud og Anders Hals.
Styret mottok og godkjente med takk komiteens omfattende forslag, med målsetting om totalt 50
aktiviteter i løpet av jubileumsåret. Herunder vårtur til Hornborgasjøen, høsttur til Falsterbo og
jubileumsfest på Fossesholm 11. oktober. Komiteen har også ansvar for å inngå avtale med
foredragsholdere til tre av de 8 årlige medlemsmøtene. 

9. Økonomi
Revisorgodkjent regnskap for 2023 er vedlagt årsberetningen.
Oppsummert nedenfor, for ytterligere detaljer vises til vedlagte regnskap for BLØEo for 2023:
- Regnskapet for 2023 viser et overskudd på kr 21 445,-
- Eiendeler pr 31/12-2023 utgjøres av kassebeholdning og bankinnskudd, kr 172 487,-
- Egenkapital pr 31/12-2022: Kr 171 687,-
Foreninga administrerer i tillegg en konto i forbindelse med fugletårnet i Øyenlågen som er under
oppføring. Denne kontoen er utelukkende til bruk ifm tårnet, og har følgende oppføringer:
- Tårnet Øyenlågen: Saldo pr 31/12-2023: 144 743 kr
10. Materiell
Foreningen eier en lysbildeframviser, en digital prosjektør, en PC med tilbehør, en PC og et lite
varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien vurderes som ubetydelig.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no med informasjon om møter,
aktiviteter, foreningshistorie m.m.
Foreningens Facebook-side er https://www.facebook.com/BirdLifeOvreEikerogomegn (Søkbart
navn: «BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag»).

11. Fond
Bokverket/bokfond Fuglelivet i Øvre Eiker – årsmelding 2023, v/Per Øystein Klunderud
I 2023 ble det solgt tre bøker á kr 400,-, totalt kr. 1 200,-.
Til bokfondet ble det lagt til kr. 5 800,- i rentemidler.
Totalt fikk bokfondet tilført kr 7 000,- i 2023.
Det var ikke bruk av midler fra fondet gjennom året.
Fra 11.04.23 har kr 200 000,- av bokfondets midler vært plassert i «Avtale om innskudd med
bindingstid på 6 måneder» i Sparebanken Øst. 31.12.23 var rentesatsen 4,75%.
Sum tilgjengelige midler for bokfondet 31.12.23 var kr 206 953.
Det er få bøker igjen for salg.
Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.
Innestående midler ble i 2022 overført fra Naturvernforbundet i Buskerud, til lokallaget
Naturvernforbundet i Øvre Eiker. Lokallaget vil være kontofører for midlene, og vil også erstatte
Naturvernforbundet i Buskerud som én av tre parter. Med bakgrunn i dette er vedtektene oppdatert fra 01.01.23. Her er også navneendringer for
BirdLife oppdatert.

12. Årsmelding fra feltutvalget 2023
Ved Jon Ludvig Hals og Steinar Stueflotten

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har i 2023 bestått av Jon Ludvig Hals og
Steinar Stueflotten.
Den systematiske overvåkningen av fuglelivet i Øvre Eiker ble fulgt opp også i 2023. Årsrapporten
«Fugler i Øvre Eiker 2022», som tar for seg alle kjente fugleobservasjoner i kommunen registrert
på Artsobservasjoner.no i rapportåret og sammenligner disse med tidligere år, ble publisert i
Buskskvetten 24.03.23. Årsrapporten for 2023 er planlagt publisert i løpet av 1. halvår 2024.
Feltutvalget har sendt ny årsrapport om utviklingen av fuglefaunaen på Hegstad beitemark etter
restaureringen i 2015 til Statsforvalteren og SNO. Kulturmarkas fugler og vadere har hatt en positiv
utvikling i området etter restaureringa av beitemarka. Mye nedbør og flom i august ga gode
forhold for rastende vadere på trekket med rekordforekomst for flere arter. En sjelden kuhegre
besøkte beitemarka 12-13.10.23 og på nytt 23.10.23. Dette var ny art for både Fiskumvannet og
Øvre Eiker!

Øvrige aktiviteter i regi av eller med deltagelse fra feltutvalget:

 Steinar holdt foredraget «Fugleåret 2022 i Øvre Eiker» på årsmøtet 8. mars.
 Steinar var turleder på vårturen Hurumlandet rundt med 11 deltagere 19. mars.
 Steinar var tårnvert på Fiskumvannet under den tradisjonelle tårnkonkurranse mellom
Fiskumvannet og Linnesstranda på Fuglenes Dag 28. mai. Det ble seier til Fiskumvannet
med 74 arter og med 4 deltagere på morgenøkta og 4 på kveldsøkta. Dette er to arter mer
enn i fjor og det nest beste resultatet i denne konkurransen etter rekorden på 82 arter i
2019. Linnesstranda med 3 deltagere endte på 66 arter.
 Steinar var med som turleder sammen med Per Øystein Klunderud og Thor Erik Jelstad
under en tur til Fosseteråsen naturreservat i Mastebogen med 11 deltagere 4. juni.
 Jon Ludvig var turleder på nattsangerturen med 9 deltagere 10. juni.
 Den tradisjonelle lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2023 ble
arrangert søndag 1. oktober. Totalt deltok 23 personer på 6 lokaliteter. Det nye fugletårnet
ved Tyrifjorden gikk av med seieren med 57 arter, Fiskumvannet endte på en god 2. plass
med 6 deltagere og 48 arter observert i løpet av tre timer. Steinar var tårnvert.
 Steinar publiserte en artikkel om kuhegras opptreden i Øvre Eiker i Buskskvetten 22.
november.
 Det ble oppfordret til kartlegging av årets fugl tårnseiler, men få medlemmer deltok i årets
kartlegging. Det ble registrert 7 hekkeplasser på Artsobservasjoner i Øvre Eiker og 4 i
Kongsberg.

13. Rapport for hekkesesongen ved Fiskumvannet 2023 fra Reir- og kassegruppa.
ved Anne Kvam og Aleksander Solberg

Kasse Str. i Treslag Sjekke
nr. … mm Kassetre Dato Kommentar

F 01 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir
F 02 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir
F 03 32 Bjørk 11.02.24 Tom
F 04 50 Bjørk 11.02.24 Stærreir med en død pulli
F 05 32 Bjørk 11.02.24 Tom, kun møkk
F 06 50 Svartor 11.02.24 Stærreir
F 07 32 Bjørk 11.02.24 Tom
F 08 32 Svartor 11.02.24 Tom. Spettehakk, vil bli reparert
F 09 50 Bjørk 11.02.24 Tom
F 10 32 Bjørk 11.02.24 Tom
F 11 32 Svartor 11.02.24 Tom, kun møkk
F 12 50 Furu 11.02.24 Svarthvit fluesnapperreir
F 13 32 Bjørk 11.02.24 Tom. Spettehakk ved hull.
F 14 32 Bjørk 11.02.24 Vepsebol
F 15 32 Bjørk 11.02.24 Tom. Kun møkk
F 16 50 Svartor 11.02.24 Tom
F 17 32 Bjørk 11.02.24 Tom
F 18 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir
F 19 32 Svartor 11.02.24 Meisereir
F 20 32 Svartor 11.02.24 Meisereir
F 21 32 Svartor 11.02.24 Meisereir med tre døde pulli. Mistet lokk.
F 22 32 Bjørk 11.02.24 Tom, kun møkk
F 23 32 Svartor 11.02.24 Tom, lokket hadde falt av
F 24 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir
F 25 50 Svartor 11.02.24 Stærreir. Lokk løst, fikses.
F 26 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir. 1 død pulli
F 27 32 Svartor 11.02.24 Svarthvit fluesnapperreir
F 28 32 Svartor 11.02.24 Meisereir. 2 døde blåmeis pulli
F 29 32 Svartor 11.02.24 Tom, møkk

Kassesjekk for hekkesesongen 2023 ble gjennomført den 11 februar 2024.  
Av 29 kasser inneholdt 9 kasser meisereir. (Kjøtt/blåmeis) 
To kasser hadde reir fra svarthvit fluesnapper og tre hadde reir av stær. 
1 hadde vepsebol (ikke geithams i år) 
14 var tomme. 

Av tårnseilerkassene som ble hengt opp på tårnet i 2022 har tilsynelatende ett reirhull blitt brukt
av stær i 2023.

14. Informasjon om fugletårn ved Øyenlågen, Hostvedt, Kongsberg
Ved Aleksander Solberg og Bård Engelstad på vegne av arbeidsgruppa for tårnet i Øyenlågen.

I mange år har det vært tanker og planer om å få opp et fugletårn ved Øyenlågen i Hostvet på
Kongsberg. Byggesøknad ble sendt Kongsberg kommune 26.2.2022. Søknadsperioden tok i alt ca
ett og et halvt år før vi fikk endelig godkjenning fra alle involverte, dvs grunneier, Kongsberg
kommune og Statsforvalteren i Viken. Statsforvalterens samtykke kom i juli samme år.
I 2023 fikk vi tildelt 210 000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til tårnet, pluss 25 000 av
Kongsberg kommune. I tillegg kom det inn noen mindre beløp av private givere. Dessuten ble vi
tildelt 120 000 kr fra SpareBank 1 Stiftelsen BV, og dermed var alt klart for oppstart.
I oktober 2023 ble stolpene satt i bakken, etter litt forsinkelse p.g.a. feil i materialbestillingen.
Tårnet skal ferdigstilles i løpet av vinter/vår 2024.

Øyenlågen er en kroksjø som går ut fra hovedløpet til Numedalslågen noen hundre meter på
østsiden av Voldenbrua i Hostvedt. Kroksjøen er unik, i det den er den eneste langs hele
Lågenvassdraget. Den er middels næringsrik, men kan på grunn av en gammel kulvert ved
innløpet utsettes for en raskere gjengroing og eutrofiering enn hva ellers ville skjedd.
Fra innløp til utløp er kroksjøen 2,7 km målt med gps i båt.

Som et resultat av lavere vanngjennomstrømning er også Øyenlågen som andre kroksjøer mer
næringsrik enn selve Numedalslågen og dermed et av de mest artsrike områdene i Kongsberg. Et
tårn plassert i nordenden av denne kroksjøen kommer til å gi en større oversikt over vannet, og
forhåpentligvis øke antall besøkende og observatører. Forhåpentligvis vil dette gi en høyere og
jevnere rapportering av arter og dermed øke datamengden for området.

Arbeidsgruppa for Øyenlågen består av Bjørn Roar Skullestad, Bård Engelstad, Aleksander Solberg,
Helge Midtgard og Odd Håkon Johannesen.

9. Innstilling fra Valgkomitéen til Årsmøtet 2024:

Leder Bent Ellingsen Gjenvalg for 1 år, til 2025.
Kasserer Andreas Hessvik-Trøite Gjenvalg. På valg i 2026.
Sekretær Lars H. Dolmen På valg i 2025.
Styremedlem Anne Kvam På valg i 2025.
Styremedlem Aleksander Solberg Gjenvalg. På valg i 2026.
Varamedlem Bjørn Tore Bollerud Gjenvalg. På valg i 2026.
Varamedlem Kristin Otterstad På valg i 2025.

Revisorer Arne Bjørnvolden Gjenvalg for 1 år, til 2025
Edvard Lundteigen Gjenvalg for 1 år, til 2025.
Revisorene velges for 1 år
Dette er valgkomiteens innstilling til nytt styre ved Årsmøtet 2024.
Inger Tveten Steen     Terje Bakken

Styret foreslår følgende medlemmer til Valgkomité 2024:
Inger Tveten Steen. Gjenvalg, på valg i 2025.
Terje Bakken. Gjenvalg, på valg igjen i 2025.onsdag 14. februar 2024

SØNDAGSTUR LANGS ELVA OG PÅ ØYA I VIKERSUND

Sted: Start fra Kiwi Vikersund / Tid: Søndag 18. februar kl.10. Varighet 2-3 timer.

Det ble en fin tur med 14 deltakere, som registrerte 21 fuglearter.

Foto: Andersa Hals

SE REFERAT PÅ FORENINGENS FACEBOOK-SIDE.

Alle ønskes velkommen til en sosial, trivelig og rolig spasertur for å oppleve vinterens fugleliv.  Muligheten er stor for å møte Norges nasjonalfugl - fossekallen. Ta gjerne med kikkert.  Påmelding ikke nødvendig. Turleder: Lars H. Dolmen (mob.418 48 419).

Mange fugler overvintrer ved utløpet av Tyrifjorden 

 

tirsdag 6. februar 2024

TROND VIDAR VEDUM HOLDER FOREDRAG OM TILRETTELEGGING FOR FUGLER

SE REFERAT PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE


Tid: 14. februar kl.18.30  /  Sted: Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10, Hokksund. Varighet til kl.21. Fri adgang for alle.

Benytt sjansen til å møte Trond Vidar Vedum, som har en høy stjerne langt utover fuglemiljøet.  Da han sist besøkte Øvre Eiker fikk vi en innføring i det store arbeidet  Våtmarksgruppa har gjennomført under hans ledelse, med berikelse av kulturlandskap gjennom restaurering av gårdsdammer. Etter 140 dammer mottok gruppa Norsk Ornitologisk Forenings fuglevernpris. I foredraget får vi tips om mating og bruk av fuglekasser - også av den gedigne typen beregnet for ugler. 

Vedum har utgitt mange bøker om fugler, bier og mye annet i norsk natur. For sine lærebøker ble han tildelt Aschehougs faglitteraturpris. Som biolog har han undervist ved Høgskolen i Innlandet, og ikke minst har han fascinert  utallige mindre barn med fortellinger fra naturens forunderlige verden i sin store gapahuk. Det var nettopp her han fikk uventet besøk av Kongens sendemann, og ble tildelt den høythengende Kongens fortjenestemedaljen for sin formidling og sitt langvarige naturvernengasjement. 

 Statsforvalter Storberget overrasker med Kongens fortjenestemedalje 

Etter foredraget blir det en pause med salg av kaker og kaffe. En fin anledning til en prat med kjente og ukjente med felles interesse for fugler og natur. Kvelden avsluttes med deltakernes egne observasjoner og eventuelle andre innspill. Kaker for salg og gevinster til utlodning mottas med takk. Inntektene går til dekning av husleie. VEL MØTT!lørdag 3. februar 2024

FIKSUMVANNET NATURRESERVAT 50 ÅR

 Eikernytt publiserte på verdens våtmarksdag 2. februar en artikkel som også omtaler fantastiske Fiskumvannet naturreservat. Forståelsen av vårt lokale reservats viktighet har økt sterkt med den store oppmerksomheten rundt klimakrisa. Les artikkelen her: 

https://www.eikernytt.no/2024/02/02/fiskumvannet-50-ar-som-vernet-vatmarksomrade-i-ar


Dørja svinger seg utover mot tårnet