Referater

BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Referat fra Årsmøtet 2024


Tid og sted: 13. mars 2024 kl. 1830-1915 på Haug Menighetssenter, Hokksund

27 medlemmer deltok på Årsmøtet.

Program og vedtak

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Vedtak:

Møteleder: Bent Ellingsen

Referenter: Bjørn Tore Bollerud, assistert av sekretær Lars H. Dolmen

Tellekorps: Magne Sjøblom og Aleksander Solberg

3. Årsberetning for 2023

Årsberetningen ble kort gjennomgått og kommentert i møtet av Bent Ellingsen. Beretningen

var distribuert til medlemmene sammen med årsmøteinnkallingen og var ganske fyldig. Det

ble bemerket at det er mange tilbud til medlemmene gjennom året. Det ble også bemerket

at diesellekkasjen i Kongsberg avdekket at et kompetansemiljø for håndtering av slike

hendelser var vanskelig tilgjengelig, om det i det hele tatt finnes.

Vedtak: Årsberetningen godkjent uten anmerkninger.

4. Revidert regnskap for 2023

Det revisorgodkjente regnskapet for 2023 ble presentert av kasserer Andreas Hessvik-Trøite.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

5. Budsjett for 2024

Kasserer Andreas Hessvik-Trøite presenterte budsjettet for 2024.

Budsjettet er satt opp med et betydelig underskudd på grunn av budsjettpost for

markeringen av foreningens 50-årsjubileum. Det er satt av 50 000 kr til jubileumet.

Budsjettposten ble utdypet og inneholder bidrag til to planlagte foreningsturer, til noen

foredrag og til jubileumsfesten.

I forbindelse med budsjettet ble det presentert at det kan være aktuelt å søke om tilskudd

fra eksterne kilder ifm jubileumet, og at eventuelle midler i så fall kan disponeres av Styret

iht til formålet.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent uten anmerkninger

6. Rapporter fra utvalg og grupper

Feltutvalget og Reir- og kassegruppa hadde levert sine respektive rapporter for 2023.

Rapportene ble ikke gjennomgått i detalj i møtet, men Feltutvalget bidro selv med generell

informasjon fra rapporten, som turer, arrangementer og aktiviteter.


Rapportene er vedlagt Årsberetningen.

Tårngruppa har ikke vært bemannet i 2023 og har følgelig heller ikke hatt aktivitet.

Det ble også gitt en orientering om nytt fugletårn ved Øyenlågen. Dette prosjektet er snart

ferdig og tårnet vil kunne tas i bruk denne våren.

7. Innkomne forslag

Medlem Per Øystein Klunderud hadde foreslått at Anders Hals og Steinar Stueflotten skulle

utnevnes til æresmedlemmer. Den eneste gang det tidligere er utnevnt æresmedlemmer var

i 2008. Forslagsstiller Klunderud ga en begrunnelse for sitt forslag. Styret støttet forslaget

enstemmig i årsmøteinnkallingen.

Vedtak: Forslaget om utnevnelse av Anders Hals og Steinar Stueflotten til æresmedlemmene

ble godkjent ved akklamasjon.

De nye æresmedlemmene ble klappet frem og fikk overrakt blomster og en gave, og takket

for utnevnelsen i en kort takketale.

Det vil falle altfor langt å referere hele Per Øysteins begrunnelser, men noen utdrag gjengis

nedenfor:

Anders Hals er nevnt å inneha verv, deltatt i «Av styret utnevnte grupper og

ansvarspersoner», eller skrevet rapporter, i 43 av de totalt 48 årsrapportene som er utgitt! I

ytterligere 4 år, der han ikke hadde verv eller annet i vår forening, var han redaksjonsmedlem

i Buskskvetten og medlem i LRSK Buskerud (1981 – 1984). Det er kun i 2022 han ikke er nevnt.

Det er ingen andre i foreningen som kan vise til en slik sammenhengende innsats.

Anders sin innsats med ringmerking er jo helt ekstraordinær. Dette har jo kommet klart fram

ved flere anledninger, bl.a. i kapitlet «Ringmerkingsaktiviteter i Øvre Eiker». Her framkommer

det at Anders tom. 2008 har ringmerket 51 000 fugler. Ytterligere informasjon kom bl.a. fra

under møte i foreningen 13.09.23, med tittelen «40 års merking av fugler», med 81 500

ringmerka fugl og ca. 3200 fangstdager.

Steinar Stueflotten har blitt en bauta i det faglige arbeidet med ornitologi i Øvre Eiker

kommune. Når jeg jobba med ideen til bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker, sto og falt hele

planen med om Steinar var villig til å være fagredaktør. Han landa på rette siden av gjerdet,

og resten er jo historie. Fremdeles står boka som et (enslig?) fyrtårn blant dokumentasjon av

ornitologisk kunnskap på kommunenivå i Norge. Steinars innsats i bokprosjektet ble nok både

større enn det han hadde trodd sjøl, og det som han var forespeila. Allerede i mai 2009 skrev

Steinar dette i (utdrag) av to e-poster (boka blei lansert november 2009): «Jeg har nå brukt

godt over 1000 timer, trolig nærmere ett årsverk i arbeidet med å samle inn data, bearbeide

observasjoner og skrive artsomtaler og annen tekst til boka om "Fuglelivet i Øvre Eiker".»

Selv skriver Steinar til Per Øystein Klunderud: Mitt første besøk på Fiskumvannet var i mai

1978 kort tid etter at jeg hadde flyttet til Asker etter fullførte studier ved NTH i Trondheim.

Mer jevnlige besøk til bl.a. Fiskumvannet fra midten av 1990-årene etter at jeg hadde flyttet

til Drammen i 1991. Totalt har jeg registrert over 37.700 fugleobservasjoner på AO fra Øvre

Eiker kommune fram t.o.m. 2023.

Styret gratulerer de nye æresmedlemmene så mye med utnevnelsen.


8. Arbeidsplan for 2024

Styret viste til allerede planlagte aktiviteter for særlig vårhalvåret 2024, og ba om fullmakt til

å jobbe videre med arbeidsplanen. Programmet for 2024 er allerede særdeles velfylt, ikke

minst på bakgrunn av bidragene fra festkomiteen for 50-årsjubileumet.

Vedtak: Det påtroppende Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for

2024.

9. Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2024 ble presentert av Inger T. Steen fra Valgkomiteen:

Styret (styrets leder velges for 1 år, øvrige medlemmer velges for 2 år):

- Bent Ellingsen, leder – gjenvalg som leder, på valg igjen i 2025 (Drammen)

- Andreas Hessvik-Trøite, kasserer – gjenvalg, på valg i 2026 (Drammen)

- Lars H. Dolmen, sekretær – ikke på valg, på valg igjen i 2025 (Kongsberg)

- Anne Kvam, styremedlem – ikke på valg, på valg igjen i 2025 (Hokksund)

- Aleksander Solberg, styremedlem – gjenvalg, på valg i 2026 (Kongsberg)

Varamedlemmer velges for 2 år:

Bjørn Tore Bollerud – gjenvalg, på valg i 2026 (Øvre Eiker)

Kristin Otterstad – ikke på valg, på valg i 2025 (Krødsherad)

Revisorer – velges for ett år:

Arne Bjørnvolden – gjenvalg

Edvard Lundteigen – gjenvalg

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Valgkomité for 2023-2024 har vært:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)

Terje Bakken (Drammen)

Valgkomité for 2024-2025 ble foreslått av Styret ved møteleder:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker) - gjenvalg

Terje Bakken (Drammen) – gjenvalg

Vedtak: Forslag til Valgkomité godkjent


Øvre Eiker/Kongsberg, 18. mars 2024


Bjørn Tore Bollerud (referent)

Lars H. Dolmen (sekretær, referent)

------------------------------------------------------

BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

Referat Årsmøtet 2023


Tid og sted: 8. mars 2023 kl. 1830-1915 på Haug Menighetssenter, Hokksund

14 medlemmer deltok på Årsmøtet.

Program og vedtak

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Vedtak:

Møteleder: Bent Ellingsen

Referenter: Bjørn Tore Bollerud og Lars H. Dolmen

Tellekorps: Magne Sjøblom og Arne Bjørnvolden

3. Årsberetning for 2022

Årsberetningen ble gjennomgått i møtet av sekretær Lars H. Dolmen.

Vedtak: Årsberetningen godkjent, med retting av årstall for medlemstall som vist nedenfor.

Kommentarer:

- Det er brukt feil årstall for medlemstall pr. 4. februar 2023 (2022 er brukt). Dette rettes

opp i årsberetningen.

- Rapporter fra gruppene: Det kom opp en kommentar om å inkludere informasjon om

ringmerking i Årsberetningen, men siden dette ikke er drevet i regi av foreningen i 2022

tas det ikke inn nå. Møtet åpnet imidlertid for at denne informasjonen kan komme med i

framtidige årsberetninger.

4. Revidert regnskap for 2022

Det revisorgodkjente regnskapet for 2022 ble presentert av kasserer Andreas Hessvik-Trøite.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

5. Budsjett for 2023

Kassereren presenterte budsjettet for 2023. Budsjettet er satt opp med et mindre

underskudd.

Vedtak: Budsjettet godkjent uten anmerkninger

6. Rapporter fra utvalg og grupper

Feltutvalget og Reir- og kassegruppa hadde levert sine respektive rapporter for 2022.

Rapportene ble ikke gjennomgått i detalj i møtet. Rapportene er vedlagt Årsberetningen.

Tårngruppa har ikke vært bemannet i 2022 og har følgelig heller ikke hatt aktivitet.

7. Innkomne forslag

Ingen forslag var innkommet til årsmøtet.

8. Arbeidsplan for 2023

Styret viste til allerede planlagte aktiviteter for særlig vårhalvåret 2023, og ba om fullmakt til

å jobbe videre med arbeidsplanen.


Vedtak: Det påtroppende Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2023

9. Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2023 ble presentert av Inger T. Steen fra Valgkomiteen:

Styret (styrets leder velges for 1 år, øvrige medlemmer velges for 2 år):

- Bent Ellingsen, leder – gjenvalg som leder, på valg igjen i 2024 (Drammen)

- Andreas Hessvik-Trøite, kasserer – ikke på valg, på valg i 2024 (Krokstadelva)

- Lars H. Dolmen, sekretær – gjenvalg, på valg igjen i 2025 (Kongsberg)

- Anne Kvam, styremedlem – gjenvalg, på valg igjen i 2025 (Hokksund)

- Aleksander Solberg, styremedlem – ikke på valg, på valg i 2024 (Kongsberg)

Varamedlemmer velges for 2 år:

Bjørn Tore Bollerud – ikke på valg, på valg i 2024 (Øvre Eiker)

Kristin Otterstad – nyvalgt, på valg igjen i 2025 (Noresund)

Revisorer – velges for ett år:

Arne Bjørnvolden – gjenvalg

Edvard Lundteigen – gjenvalg

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Valgkomité for 2022-2023 har vært:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)

Terje Bakken (Drammen)

Valgkomité for 2023-2024 ble foreslått av Styret ved møteleder:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker) - gjenvalg

Terje Bakken (Drammen) – gjenvalg

Vedtak: Forslag til Valgkomité godkjent


Øvre Eiker/Kongsberg, 14. mars 2023

Bjørn Tore Bollerud (referent)

Lars H. Dolmen (sekretær, referent)BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag: Referat Årsmøtet

2022


Tid og sted: 9. mars 2022 kl. 1830-1930 på Haug Menighetssenter, Hokksund

13 medlemmer deltok på Årsmøtet.

Program og vedtak

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Vedtak:

Møteleder: Bent Ellingsen

Referent: Bjørn Tore Bollerud

Tellekorps: Aleksander Solberg og Andreas Hessvik-Trøite

3. Årsberetning for 2021

Årsberetningen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak: Årsberetningen godkjent.

Steinar Stueflotten fikk vel fortjent ros av Årsmøtet for arbeidet med heftet Fugler i Øvre

Eiker 2009-2019, som er et supplement til praktboka Fuglelivet i Øvre Eiker som utkom i

2009.

4. Revidert regnskap for 2021

Kasserer Tore Haare var ikke til stede under årsmøtet. Regnskapet for 2021 ble presentert av

møteleder.

Vedtak: Regnskapet godkjent uten anmerkninger

5. Budsjett for 2022

Møteleder presenterte budsjettet for 2022.

- Det ble informert om at budsjetteringen er usikkert på grunn av korona, både for

inntekter og utgifter. Foreningen har uansett god økonomi som tåler dette.

Vedtak: Budsjettet godkjent uten anmerkninger

6. Rapporter fra utvalgene

Rapportene ble ikke gjennomgått i detalj i møtet. Rapportene er gjengitt i Årsberetningen.

Følgende punkter kom opp i Årsmøtet:

- Feltutvalgets rapport inneholdt en feil ifm tårnkonkurransen på Fuglenes dag 2021, hvor

vinner av tårnkonkurransen skal være Linnesstranda, ikke Fiskumvannet. Årsberetningen

2021 oppdateres til riktig tekst på dette punktet.

- Reir- og kassegruppas rapport inneholdt hekkedata for 2020. Rapporten i Årsberetningen

2021 skiftes ut med ny rapport som inneholder hekkedata for 2021.

7. Innkomne forslag

Ingen forslag innkommet


8. Styrets forslag til endring av foreningens navn

Gjennom BirdLife Norges beslutning er hovedforeningens navn endret fra Norsk Ornitologisk

Forening til BirdLife Norge, og dette er gjeldende for Øvre Eiker lokallag. I tillegg foreslo

Styret å endre foreningens navn til BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag

(endringsforslaget uthevet). Etter en ordveksling om mulighetene til å kun bruke

områdenavnet «Eiker» som navn, godkjente årsmøtet navneendringen ved akklamasjon.

Foreningens fulle navn er da heretter BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag.

9. Arbeidsplan for 2022

Styret ba om fullmakt til å jobbe videre med arbeidsplan for 2022.

- Møtet påpekte at foreningen fyller 50 år i 2024 og at dette bør forberedes.

Vedtak: Det påtroppende Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2022

10. Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022 ble presentert av Inger Steen:

Styret (styrets leder velges for 1 år, øvrige medlemmer velges for 2 år):

- Bent Ellingsen, leder – gjenvalg som leder, på valg igjen i 2023 (Drammen)

- Lars H. Dolmen, sekretær – på valg i 2023 (Kongsberg)

- Morten Bekken, styremedlem – på valg i 2023 (Kongsberg)

- Andreas Hessvik-Trøite, kasserer – nyvalgt, på valg igjen i 2024 (Krokstadelva)

- Aleksander Solberg, styremedlem – nyvalgt, på valg igjen i 2024 (Kongsberg)

Varamedlemmer velges for 2 år:

Bjørn Tore Bollerud – gjenvalg, på valg igjen i 2024 (Øvre Eiker)

Anne Kvam – på valg 2023 (Øvre Eiker)

Valgkomiteen foreslo at Bolleruds valgperiode ble satt til ut 2024 for å kun få valg på ett

varamedlem pr. valgperiode. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

Revisorer – velges for ett år:

Arne Bjørnvolden – gjenvalg

Edvard Lundteigen – ny

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent

Valgkomité for 2021-2022 har vært:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)

Terje Bakken (Drammen)

Valgkomité for 2022-2023:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)

Terje Bakken (Drammen)

Avtroppende styremedlem Jon Ludvig Hals og avtroppende medlem av Feltutvalget Anders

Hals ble takket av ved overrekkelse av vinflaske fra møteleder. Avtroppende kasserer i Styret,

Tore Haare, var ikke til stede på møtet, men ble takket for innsatsen gjennom flere år.

Øvre Eiker/Kongsberg, 15. mars 2022

Bjørn Tore Bollerud (referent)


Lars H. Dolmen (sekretær)


Referat fra Årsmøtet 2021

Tid og sted: 13. oktober 2021 kl. 1830-1915 på Haug Menighetssenter, Hokksund

20 medlemmer deltok på Årsmøtet (likt antall deltakere som i 2020).

Program og vedtak

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Vedtak:

         Møteleder: Bent Ellingsen

         Referent: Bjørn Tore Bollerud

         Tellekorps: Arne Bjørnvolden og Arne Nævra

 

 1. Årsberetning for 2020

Årsberetningen ble raskt gjennomgått i møtet.

Vedtak: Årsberetningen godkjent uten anmerkninger

 

 1. Revidert regnskap for 2020

Tore Haare presenterte det reviderte regnskapet for 2020.

Vedtak: Regnskapet godkjent uten anmerkninger

 

 1. Budsjett for 2021

Tore Haare presenterte budsjettet for 2021.

Kommentarer under gjennomgangen:

-          Rekruttering og tiltak for unge kan vurderes i budsjettsammenheng framover

-          Kan vurdere flere tiltak mtp beitedyra i budsjettsammenheng framover

-          Noen kommentarer ifm budsjettpost for vedlikehold av tårnet. SNO har ansvar for kloppa og beitedyrene. Øvre Eiker kommune har ansvaret for Tårnet, og har avsatt noe penger til vedlikehold.

Vedtak: Budsjettet godkjent uten anmerkninger

 

 1. Rapporter fra utvalgene

Rapportene ble ikke gjennomgått i møtet, men er tilgjengelige i Årsberetningen.

 

 1. Innkomne forslag

Ingen forslag innkommet

 

 1. Arbeidsplan for 2021

Året er i praksis nesten forbi og årsmøtet avholdes seint pga koronaepidemien.

Det kom følgende forslag til oppgaver i møtet:

-          Ta fram forslag til lokallagets navn, på bakgrunn av sentralt navneskifte til BirdLife, og med en vurdering av hele navnet før årsmøtet 2022.

-          Vurdere planer og/eller markeringer ifm foreningas 50-årsjubileum i 2024

-          Vurdere tiltak mtp rekruttering av yngre medlemmer framover

Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2021

 

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021:

Styret (styrets leder velges for 1 år, øvrige medlemmer velges for 2 år):

Bent Ellingsen, leder – gjenvalg som leder, på valg 2022 (Drammen)

Jon Ludvig Hals, nestleder – på valg 2022 (Modum)

Tore Haare, kasserer – på valg 2022 (Øvre Eiker)

Lars H. Dolmen, sekretær – gjenvalg, på valg 2023 (Kongsberg)

Morten Bekken, styremedlem – nyvalgt, på valg 2023 (Kongsberg)

 

Varamedlemmer velges for 2 år:

Bjørn Tore Bollerud – gjenvalgt, på valg 2023 (Øvre Eiker)

Anne Kvam – nyvalgt, på valg 2022 (Øvre Eiker)

 

Revisorer – velges for ett år:

Arne Bjørnvolden – gjenvalg, på valg 2022

Bjørn Lauritzen – ny, på valg 2022

 

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent

 

Valgkomité for 2020-2021 har vært:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)

Terje Bakken (Drammen)

 

Valgkomité for 2021-2022:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)

Terje Bakken (Drammen)

 

 

Øvre Eiker/Kongsberg, 20. oktober 2021

Bjørn Tore Bollerud (referent)

Lars H. Dolmen (sekretær)

----------------------------------------

Referat fra Årsmøtet 2020

Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag


Tid og sted: 10. mars 2020 kl. 2000-2045 på Haug Menighetssenter, Hokksund
20 medlemmer deltok på Årsmøtet.

Program og vedtak

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak:
         Møteleder: Bent Ellingsen
         Referent: Bjørn Tore Bollerud
         Tellekorps: Anne Kvam og Anders Hals

 1. Årsberetning for 2019
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Revidert regnskap for 2019
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Budsjett for 2020
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Rapporter fra utvalgene
En kort oppsummering av rapportene fra undergruppene ble gitt og tatt til etterretning

 1. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet

 1. Arbeidsplan for 2020
Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2020

 1. Valg
Styret 2019 har vært som følger:
Bent Ellingsen, leder, valgt for 1 år - på valg 2020 (Drammen)
Tore Haare, kasserer – på valg 2020 (Øvre Eiker)
Lars Dolmen, sekretær – på valg 2021 (Kongsberg)
Anne Kvam, styremedlem – på valg 2021 (Øvre Eiker)
Jon Ludvig Hals, styremedlem – på valg 2020 (Modum)

Varamedlemmer 2019:
Bjørn Tore Bollerud (Øvre Eiker)
Bjørn Lauritzen (Kongsberg)
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020:
Styret (styrets leder velges for 1 år, øvrige medlemmer velges for 2 år):
Bent Ellingsen, leder – gjenvalg, på valg 2021 (Drammen)
Jon Ludvig Hals, nestleder – nyvalgt som nestleder for 2 år, gjenvalg, på valg 2022 (Modum)
Tore Haare, kasserer – gjenvalg, på valg 2022 (Øvre Eiker)
Lars H. Dolmen, sekretær – på valg 2021 (Kongsberg)
Anne Kvam, styremedlem – på valg 2021 (Øvre Eiker)

Varamedlemmer:
Bjørn Tore Bollerud – gjenvalg, på valg 2021 (Øvre Eiker)
Morten Bekken – ny, på valg 2022 (Kongsberg)

Revisorer – velges for ett år:
Arne Bjørnvolden – gjenvalg, på valg 2021
Bjørn Lauritzen – ny, på valg 2021

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent

Valgkomité for 2019-2020 har vært:
Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)
Terje Bakken (Drammen)

Valgkomité for 2020-2021:
Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)
Terje Bakken (Drammen)


Øvre Eiker/Kongsberg, 26. mars 2020
Bjørn Tore Bollerud (referent)
Lars Dolmen (sekretær)Referat fra Årsmøtet 2019

Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag


Tid og sted: 12. mars 2019 kl. 2000-2045 på Haug Menighetssenter, Hokksund

17 medlemmer deltok på Årsmøtet.

1. Program og vedtak

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Vedtak:

Møteleder: Bent Ellingsen

Referent: Lars H. Dolmen

Tellekorps: Anne Kvam og Svein Tangen

3. Årsberetning for 2018

Vedtak: Godkjent

4. Revidert regnskap for 2018

Vedtak: Godkjent

5. Budsjett for 2019

Vedtak: Godkjent

6. Rapporter fra utvalgene

En kort oppsummering av rapportene fra undergruppene ble gitt og tatt til etterretning.

7. Innkomne forslag

Ingen forslag innkommet

8. Arbeidsplan for 2019

Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2019

9. Valg

Styret 2018 har vært som følger:

Bent Ellingsen, leder - på valg 2019 (Drammen)

Tore Haare, kasserer – på valg 2020 (Øvre Eiker)

Lars Dolmen, sekretær – på valg 2019 (Kongsberg)

Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)

Jon Ludvig Hals, styremedlem – på valg 2020 (Modum)

Varamedlemmer 2018:

Anne Kvam (Modum)

Bjørn Tore Bollerud (Øvre Eiker)


Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2019:

Styret:

Bent Ellingsen, leder – gjenvalg, leder 1 år, på valg 2021 (Drammen)

Tore Haare, kasserer – på valg 2020 (Øvre Eiker)

Lars H. Dolmen, sekretær – gjenvalg, på valg 2021 (Kongsberg)

Jon Ludvig Hals, styremedlem – på valg 2020 (Modum)

Anne Kvam, styremedlem – ny, på valg 2021 (Modum)

Varamedlemmer – velges for ett år:

Bjørn Tore Bollerud - gjenvalg (Øvre Eiker)

Bjørn Lauritzen – ny (Kongsberg)

Revisorer – velges for ett år:

Arne Bjørnvolden - gjenvalg

Anne Sørensen - gjenvalg

Valgkomité:

Styret har ikke lyktes med å finne kandidater til Valgkomitéen.

Styret fikk mandat fra Årsmøtet til å jobbe videre med å finne kandidater.

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent


Kongsberg, 24.mars 2019

Lars Dolmen, referent, sekretær NOF Øvre Eiker

--------------------------------------------

Referat fra Årsmøtet 2018

Tid og sted: 13.mars 2018 kl. 2000-2100 på Haug Menighetssenter, Hokksund

1. Program og vedtak

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak:
         Møteleder: Bent Ellingsen
         Referent: Bjørn Tore Bollerud
         Tellekorps: Berit Karlsen og Anne Kvam

 1. Årsberetning for 2017
Vedtak: Godkjent

 1. Revidert regnskap for 2017
Revidert regnskap for 2018 forelå ikke ved innkalling, men ble lagt fram på papir under Årsmøtet. Det heftrt noe usikkerhet rundt tidspunkt og periode for utbetaling av medlemsavgift fra NOF Buskerud.
Styret skal videre med avklaring av medlemdsavgift mot NOF Buskerud.
Vedtak: Godkjent

 1. Budsjett for 2018
Vedtak: Godkjent

 1. Rapporter fra utvalgene
Leder for Kasse- og ringmerkingsgruppa, Anders Hals, ble takket av etter mange år i vervet.
Rapportene ble lest opp og tatt til etterretning.

 1. Innkomne forslag
Ett innkommet forslag. Forslagsstiller: Styret.
Forslag: Vedtektsendring §2 og §3.
       §2:
Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å gi områdets fugleinteresserte et fellesskap med godt miljø.
2.4. Å stimulere til og delta i ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.
       §3:
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formålsparagraf, og som betaler obligatorisk grunnkontingent til landsforeningen. Styret kan suspendere medlemmer, men beslutningen kan innankes for årsmøtet. Medlem som tross purring ikke betaler kontingent innen årets utløp, kan strykes fra medlemsregisteret.
Kontingenten fastsettes av landsforeningen og fylkesavdelingen.
Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra et fulltallig styre.

Vedtak: Godkjent

 1. Arbeidsplan for 2018
Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2018.

 1. Valg
Styret 2017/2018 har vært som følger:
Bent Ellingsen, sekretær - på valg 2019 (Drammen)
Tore Haare, kasserer – på valg 2018 (Øvre Eiker)
Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)
Lars S. Jacobsen, styremedlem – på valg 2018 (Kongsberg)
Lars Dolmen, styremedlem – på valg 2019 (Kongsberg)


Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2018:
Styret:
Bent Ellingsen, leder - på valg 2019 (Drammen)
Tore Haare, kasserer – gjenvalg, på valg 2020 (Øvre Eiker)
Lars Dolmen, sekretær – på valg 2019 (Kongsberg)
Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)
Jon Ludvig Hals, styremedlem – ny, på valg 2020 (Modum)

Varamedlemmer – velges for ett år:
Bjørn Tore Bollerud - gjenvalg (Øvre Eiker)
Anne Kvam - gjenvalg (Modum)

Revisorer – velges for ett år:
Arne Bjørnvolden
Anne Sørensen

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent


Kongsberg, 23.mars 2018
Lars Dolmen, sekretær NOFØE, i samarbeid med Bjørn Tore Bollerud (referent)

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017
NORSK ORNITOLOGISK FORENING, ØVRE EIKER LOKALLAG
                                         
Tid:      Tirsdag 14. mars 2017 kl. 18.30 – 19.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent
 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak: Audun Jahren (møteleder). Bjørn Tore Bollerud / Bent Ellingsen (referent)
Hans Jørgen Nilsen og Magne Sjøblom (tellekorps)
 1. Årsberetning for 2016
Vedtak: Godkjent med tilføyelse om Natur & Kultur og ulovlig hogst langs Dørja.
 1. Revidert regnskap for 2016
Vedtak: Godkjent.
 1. Budsjett for 2017
Vedtak: Godkjent.
 1. Rapporter fra utvalgene
Vedtak: Tatt til etterretning.
 1. Fastsettelse av kontingent
Avgjøres av annet nivå i NOF.
 1. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.
 1. Arbeidsplan for 2017
Vedtak: Tatt til etterretning.
 1. Valg

Styret 2016/2017 har vært som følger:
Audun Jahren, leder - på valg 2017 (Modum)
Terje Bakken, kasserer - på valg 2017 (Nedre Eiker)
Bent Ellingsen, sekretær - på valg 2017 (Drammen)
Svein Tangen, styremedlem - på valg 2017 (Modum)
Tore Haare, styremedlem - på valg 2018 (Øvre Eiker)
Bjørn Tore Bollerud, varamedlem - på valg 2017 (Øvre Eiker)

Innstilling til årsmøtet 2017:
Tore Haare, kasserer - på valg 2018 (Øvre Eiker)
Bent Ellingsen, sekretær gjenvalg 2 år, på valg 2019 (Drammen)
Svein Tangen, styremedlem gjenvalg 2 år, på valg 2019 (Modum)
Lars Jacobsen, styremedlem ny, ett år, på valg 2018 (Kongsberg)
Lars Dolmen, styremedlem ny, for 2 år, - på valg 2019 (Kongsberg)
  
Varamedlem – velges for ett år
Bjørn Tore Bollerud, gjenvalg (Øvre Eiker)
Anne Kvam, ny (Kongsberg)

Styret konstituerer seg sjøl og fordeler arbeidsoppgaver.

Revisorer - velges for ett år.
Arne Bjørnvolden - gjenvalg
Anne Sørensen - gjenvalg

Innstilling til valgkomite fra styret:
Per Ø. Klunderud - gjenvalg
Magne Sjøblom – gjenvalg


Vedtak: Vedtatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar