Referater

Referat fra Årsmøtet 2021

Tid og sted: 13. oktober 2021 kl. 1830-1915 på Haug Menighetssenter, Hokksund

20 medlemmer deltok på Årsmøtet (likt antall deltakere som i 2020).

Program og vedtak

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Vedtak:

         Møteleder: Bent Ellingsen

         Referent: Bjørn Tore Bollerud

         Tellekorps: Arne Bjørnvolden og Arne Nævra

 

 1. Årsberetning for 2020

Årsberetningen ble raskt gjennomgått i møtet.

Vedtak: Årsberetningen godkjent uten anmerkninger

 

 1. Revidert regnskap for 2020

Tore Haare presenterte det reviderte regnskapet for 2020.

Vedtak: Regnskapet godkjent uten anmerkninger

 

 1. Budsjett for 2021

Tore Haare presenterte budsjettet for 2021.

Kommentarer under gjennomgangen:

-          Rekruttering og tiltak for unge kan vurderes i budsjettsammenheng framover

-          Kan vurdere flere tiltak mtp beitedyra i budsjettsammenheng framover

-          Noen kommentarer ifm budsjettpost for vedlikehold av tårnet. SNO har ansvar for kloppa og beitedyrene. Øvre Eiker kommune har ansvaret for Tårnet, og har avsatt noe penger til vedlikehold.

Vedtak: Budsjettet godkjent uten anmerkninger

 

 1. Rapporter fra utvalgene

Rapportene ble ikke gjennomgått i møtet, men er tilgjengelige i Årsberetningen.

 

 1. Innkomne forslag

Ingen forslag innkommet

 

 1. Arbeidsplan for 2021

Året er i praksis nesten forbi og årsmøtet avholdes seint pga koronaepidemien.

Det kom følgende forslag til oppgaver i møtet:

-          Ta fram forslag til lokallagets navn, på bakgrunn av sentralt navneskifte til BirdLife, og med en vurdering av hele navnet før årsmøtet 2022.

-          Vurdere planer og/eller markeringer ifm foreningas 50-årsjubileum i 2024

-          Vurdere tiltak mtp rekruttering av yngre medlemmer framover

Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2021

 

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021:

Styret (styrets leder velges for 1 år, øvrige medlemmer velges for 2 år):

Bent Ellingsen, leder – gjenvalg som leder, på valg 2022 (Drammen)

Jon Ludvig Hals, nestleder – på valg 2022 (Modum)

Tore Haare, kasserer – på valg 2022 (Øvre Eiker)

Lars H. Dolmen, sekretær – gjenvalg, på valg 2023 (Kongsberg)

Morten Bekken, styremedlem – nyvalgt, på valg 2023 (Kongsberg)

 

Varamedlemmer velges for 2 år:

Bjørn Tore Bollerud – gjenvalgt, på valg 2023 (Øvre Eiker)

Anne Kvam – nyvalgt, på valg 2022 (Øvre Eiker)

 

Revisorer – velges for ett år:

Arne Bjørnvolden – gjenvalg, på valg 2022

Bjørn Lauritzen – ny, på valg 2022

 

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent

 

Valgkomité for 2020-2021 har vært:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)

Terje Bakken (Drammen)

 

Valgkomité for 2021-2022:

Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)

Terje Bakken (Drammen)

 

 

Øvre Eiker/Kongsberg, 20. oktober 2021

Bjørn Tore Bollerud (referent)

Lars H. Dolmen (sekretær)

----------------------------------------

Referat fra Årsmøtet 2020

Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag


Tid og sted: 10. mars 2020 kl. 2000-2045 på Haug Menighetssenter, Hokksund
20 medlemmer deltok på Årsmøtet.

Program og vedtak

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak:
         Møteleder: Bent Ellingsen
         Referent: Bjørn Tore Bollerud
         Tellekorps: Anne Kvam og Anders Hals

 1. Årsberetning for 2019
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Revidert regnskap for 2019
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Budsjett for 2020
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Rapporter fra utvalgene
En kort oppsummering av rapportene fra undergruppene ble gitt og tatt til etterretning

 1. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet

 1. Arbeidsplan for 2020
Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2020

 1. Valg
Styret 2019 har vært som følger:
Bent Ellingsen, leder, valgt for 1 år - på valg 2020 (Drammen)
Tore Haare, kasserer – på valg 2020 (Øvre Eiker)
Lars Dolmen, sekretær – på valg 2021 (Kongsberg)
Anne Kvam, styremedlem – på valg 2021 (Øvre Eiker)
Jon Ludvig Hals, styremedlem – på valg 2020 (Modum)

Varamedlemmer 2019:
Bjørn Tore Bollerud (Øvre Eiker)
Bjørn Lauritzen (Kongsberg)
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020:
Styret (styrets leder velges for 1 år, øvrige medlemmer velges for 2 år):
Bent Ellingsen, leder – gjenvalg, på valg 2021 (Drammen)
Jon Ludvig Hals, nestleder – nyvalgt som nestleder for 2 år, gjenvalg, på valg 2022 (Modum)
Tore Haare, kasserer – gjenvalg, på valg 2022 (Øvre Eiker)
Lars H. Dolmen, sekretær – på valg 2021 (Kongsberg)
Anne Kvam, styremedlem – på valg 2021 (Øvre Eiker)

Varamedlemmer:
Bjørn Tore Bollerud – gjenvalg, på valg 2021 (Øvre Eiker)
Morten Bekken – ny, på valg 2022 (Kongsberg)

Revisorer – velges for ett år:
Arne Bjørnvolden – gjenvalg, på valg 2021
Bjørn Lauritzen – ny, på valg 2021

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent

Valgkomité for 2019-2020 har vært:
Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)
Terje Bakken (Drammen)

Valgkomité for 2020-2021:
Inger Tveten Steen (Øvre Eiker)
Terje Bakken (Drammen)


Øvre Eiker/Kongsberg, 26. mars 2020
Bjørn Tore Bollerud (referent)
Lars Dolmen (sekretær)Referat fra Årsmøtet 2019

Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag


Tid og sted: 12. mars 2019 kl. 2000-2045 på Haug Menighetssenter, Hokksund

17 medlemmer deltok på Årsmøtet.

1. Program og vedtak

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Vedtak:

Møteleder: Bent Ellingsen

Referent: Lars H. Dolmen

Tellekorps: Anne Kvam og Svein Tangen

3. Årsberetning for 2018

Vedtak: Godkjent

4. Revidert regnskap for 2018

Vedtak: Godkjent

5. Budsjett for 2019

Vedtak: Godkjent

6. Rapporter fra utvalgene

En kort oppsummering av rapportene fra undergruppene ble gitt og tatt til etterretning.

7. Innkomne forslag

Ingen forslag innkommet

8. Arbeidsplan for 2019

Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2019

9. Valg

Styret 2018 har vært som følger:

Bent Ellingsen, leder - på valg 2019 (Drammen)

Tore Haare, kasserer – på valg 2020 (Øvre Eiker)

Lars Dolmen, sekretær – på valg 2019 (Kongsberg)

Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)

Jon Ludvig Hals, styremedlem – på valg 2020 (Modum)

Varamedlemmer 2018:

Anne Kvam (Modum)

Bjørn Tore Bollerud (Øvre Eiker)


Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2019:

Styret:

Bent Ellingsen, leder – gjenvalg, leder 1 år, på valg 2021 (Drammen)

Tore Haare, kasserer – på valg 2020 (Øvre Eiker)

Lars H. Dolmen, sekretær – gjenvalg, på valg 2021 (Kongsberg)

Jon Ludvig Hals, styremedlem – på valg 2020 (Modum)

Anne Kvam, styremedlem – ny, på valg 2021 (Modum)

Varamedlemmer – velges for ett år:

Bjørn Tore Bollerud - gjenvalg (Øvre Eiker)

Bjørn Lauritzen – ny (Kongsberg)

Revisorer – velges for ett år:

Arne Bjørnvolden - gjenvalg

Anne Sørensen - gjenvalg

Valgkomité:

Styret har ikke lyktes med å finne kandidater til Valgkomitéen.

Styret fikk mandat fra Årsmøtet til å jobbe videre med å finne kandidater.

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent


Kongsberg, 24.mars 2019

Lars Dolmen, referent, sekretær NOF Øvre Eiker

--------------------------------------------

Referat fra Årsmøtet 2018

Tid og sted: 13.mars 2018 kl. 2000-2100 på Haug Menighetssenter, Hokksund

1. Program og vedtak

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak:
         Møteleder: Bent Ellingsen
         Referent: Bjørn Tore Bollerud
         Tellekorps: Berit Karlsen og Anne Kvam

 1. Årsberetning for 2017
Vedtak: Godkjent

 1. Revidert regnskap for 2017
Revidert regnskap for 2018 forelå ikke ved innkalling, men ble lagt fram på papir under Årsmøtet. Det heftrt noe usikkerhet rundt tidspunkt og periode for utbetaling av medlemsavgift fra NOF Buskerud.
Styret skal videre med avklaring av medlemdsavgift mot NOF Buskerud.
Vedtak: Godkjent

 1. Budsjett for 2018
Vedtak: Godkjent

 1. Rapporter fra utvalgene
Leder for Kasse- og ringmerkingsgruppa, Anders Hals, ble takket av etter mange år i vervet.
Rapportene ble lest opp og tatt til etterretning.

 1. Innkomne forslag
Ett innkommet forslag. Forslagsstiller: Styret.
Forslag: Vedtektsendring §2 og §3.
       §2:
Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å gi områdets fugleinteresserte et fellesskap med godt miljø.
2.4. Å stimulere til og delta i ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.
       §3:
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formålsparagraf, og som betaler obligatorisk grunnkontingent til landsforeningen. Styret kan suspendere medlemmer, men beslutningen kan innankes for årsmøtet. Medlem som tross purring ikke betaler kontingent innen årets utløp, kan strykes fra medlemsregisteret.
Kontingenten fastsettes av landsforeningen og fylkesavdelingen.
Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra et fulltallig styre.

Vedtak: Godkjent

 1. Arbeidsplan for 2018
Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2018.

 1. Valg
Styret 2017/2018 har vært som følger:
Bent Ellingsen, sekretær - på valg 2019 (Drammen)
Tore Haare, kasserer – på valg 2018 (Øvre Eiker)
Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)
Lars S. Jacobsen, styremedlem – på valg 2018 (Kongsberg)
Lars Dolmen, styremedlem – på valg 2019 (Kongsberg)


Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2018:
Styret:
Bent Ellingsen, leder - på valg 2019 (Drammen)
Tore Haare, kasserer – gjenvalg, på valg 2020 (Øvre Eiker)
Lars Dolmen, sekretær – på valg 2019 (Kongsberg)
Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)
Jon Ludvig Hals, styremedlem – ny, på valg 2020 (Modum)

Varamedlemmer – velges for ett år:
Bjørn Tore Bollerud - gjenvalg (Øvre Eiker)
Anne Kvam - gjenvalg (Modum)

Revisorer – velges for ett år:
Arne Bjørnvolden
Anne Sørensen

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent


Kongsberg, 23.mars 2018
Lars Dolmen, sekretær NOFØE, i samarbeid med Bjørn Tore Bollerud (referent)

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017
NORSK ORNITOLOGISK FORENING, ØVRE EIKER LOKALLAG
                                         
Tid:      Tirsdag 14. mars 2017 kl. 18.30 – 19.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent
 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak: Audun Jahren (møteleder). Bjørn Tore Bollerud / Bent Ellingsen (referent)
Hans Jørgen Nilsen og Magne Sjøblom (tellekorps)
 1. Årsberetning for 2016
Vedtak: Godkjent med tilføyelse om Natur & Kultur og ulovlig hogst langs Dørja.
 1. Revidert regnskap for 2016
Vedtak: Godkjent.
 1. Budsjett for 2017
Vedtak: Godkjent.
 1. Rapporter fra utvalgene
Vedtak: Tatt til etterretning.
 1. Fastsettelse av kontingent
Avgjøres av annet nivå i NOF.
 1. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.
 1. Arbeidsplan for 2017
Vedtak: Tatt til etterretning.
 1. Valg

Styret 2016/2017 har vært som følger:
Audun Jahren, leder - på valg 2017 (Modum)
Terje Bakken, kasserer - på valg 2017 (Nedre Eiker)
Bent Ellingsen, sekretær - på valg 2017 (Drammen)
Svein Tangen, styremedlem - på valg 2017 (Modum)
Tore Haare, styremedlem - på valg 2018 (Øvre Eiker)
Bjørn Tore Bollerud, varamedlem - på valg 2017 (Øvre Eiker)

Innstilling til årsmøtet 2017:
Tore Haare, kasserer - på valg 2018 (Øvre Eiker)
Bent Ellingsen, sekretær gjenvalg 2 år, på valg 2019 (Drammen)
Svein Tangen, styremedlem gjenvalg 2 år, på valg 2019 (Modum)
Lars Jacobsen, styremedlem ny, ett år, på valg 2018 (Kongsberg)
Lars Dolmen, styremedlem ny, for 2 år, - på valg 2019 (Kongsberg)
  
Varamedlem – velges for ett år
Bjørn Tore Bollerud, gjenvalg (Øvre Eiker)
Anne Kvam, ny (Kongsberg)

Styret konstituerer seg sjøl og fordeler arbeidsoppgaver.

Revisorer - velges for ett år.
Arne Bjørnvolden - gjenvalg
Anne Sørensen - gjenvalg

Innstilling til valgkomite fra styret:
Per Ø. Klunderud - gjenvalg
Magne Sjøblom – gjenvalg


Vedtak: Vedtatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar