Årsberetninger

ÅRSBERETNING FOR 2017 
                                                                                                                            
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2017:                                        På valg
Leder:                         Ikke innstilt eller valgt                       2018
Kasserer:                     Tore Haare                                         2019
Sekretær:                    Bent Ellingsen                                   2019                          
Styremedlem              Svein Tangen                                    2019
Styremedlem:             Lars Dolmen                                      2019
Styremedlem:             Lars Jacobsen                                     2018

Vararepresentant:       Bjørn Tore Bollerud                           2018
Vararepresentant:       Anne Kvam                                       2018

Revisorer:                   Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                2018
Valgkomite:                Magne Sjøblom, Per Øystein Klunderud      2018

Av styret utnevnte grupper og ansvarspersoner:
Tårngruppa:                                        Lars Jacobsen (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne Sørensen.
Kasse- og ringmerkingsgruppa:         Anders Hals
Feltutvalget:                                       Steinar Stueflotten, Anders Hals
Foreningshistoriker og arkivar:          Terje Bakken
Nettside:                                            Bent Ellingsen
Facebook:                                          Lars Dolmen

Antall medlemmer 31.12.2017: 104 (omtrent som ved årets begynnelse)

Møter: Foreningen arrangerte 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter i Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Det ble avholdt 3 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2017
Antall deltakere i parentes

10. januar: Møte med bildekåseri om naturfotografering av Arne Nævra. (60).
14. februar: Møte med foredrag om fugler i arktisk Canada av Kirsten Myhr. (24)
19. februar: Vintervandring langs Drammenselva i Mjøndalen. (7)
14. mars: Møte med årsmøte og foredrag om fuglenes sang og andre lyder av Helge Kvam. (45)
2. april: Vårfeiring i Bergsvingen. (11)
18. april: Møte med bilderapporter fra Hornborgarsjøen v. Audun Jahren og fra Extremadura i Spania v. Per Øystein Klunderud. (35)
22. april: Ringmerking på Halshaugen kl.08. Vert Anders Hals (10)
22. april: Tårndag kl.12-18. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (16)
7. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (10)
9. mai: Møte med foredrag om horndykker av Torgrim Breiehagen, og Rune Isachsen orienterte om sine beitedyr i Fiskumvannet naturreservat. (35)
14. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. mai: Fuglenes Dag: Tur langs elva fra Darbu til Fiskum gml. kirke (8), og tur til tårnet. (6)
14. juni: Nattsangertur fra P-plassen ved Lundebakken kl.22. Kontaktperson: Audun Jahren. (12)
3. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (4)
12. september: Møte med gjennomgang av Feltutvalgets rapport "Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016", med forfatterne Steinar Stueflotten og Anders Hals. (35)
17. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
30. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (4)
1. oktober: EuroBirdwatch med lokalitetskonkurranse. (14)
10. oktober: Møte med foredrag om sjøfugler i Oslofjorden av Morten Bergan. (30)
15. oktober: Tur til Mølen i Vestfold. (5)
7. november: Møte med foredrag av Tom Schandy / Pål Hermansen om ny fuglebok. (42)
12. november: Natur & Kultur på Fossesholm. NOF ØE var medarrangør. (100)
5. desember: Møte med foredrag om TV-serien «Naturen vender tilbake» av Ulf Myrvold. (33)

Økonomi: Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 ikke klart. Framlegges under årsmøtet.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en digital projektor, en PC og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien er ubetydelig.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med informasjon om foreningens møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m. Facebook: https://www.facebook.com/NofOvreEiker/

Vår nære natur
I desember 2016 ble det oppdaget 5-600 meter snauhogst av verdifull elvekantskog med kommunens kanskje største svartorbestand langs Dørja, rett nord for Fiskumvannet naturreservat. Hogsten var i strid med vannressursloven. Per-Øystein Klunderud og Arne Nævra fulgte opp saken overfor myndigheter, grunneier og media. Naturvernforbundet og NOF ØE anmeldte saken 26.1.2017. Politiets etterforskning avsluttet januar 2018. Påtale / dom ikke klar.

Årsrapport fra Tårngruppa v. leder Lars Jacobsen
Medlemmer: Anne Sørensen, Magne Sjøblom, Inger Steen.

I året 2017 er det ikke vært arrangert dugnader. Det ble i høst jobbet litt med utvidelse av luka opp til toppen. Denne er utvidet ca.20cm i lengderetningen, noe som letter adkomst med sekk på ryggen, og det ble laget et lettere lokk. Pappen rundt luka ble limt, men ble ikke 100% tett fordi været ikke spilte helt på lag - regn og kaldt. Dette gjøres ordentlig til våren.
Som kjent har det vært litt vanskelig med adkomst fra veien og til parkeringsplassen. Lave biler subbet i bakken. Lundteigen har lagt på en del subbus, så resultatet så langt er bra. Spennende å se om «grusen» blir liggende i ro. Lundteigen har også kloppet stien videre inn i bjørkeskogen, med veldig bra resultat. SNO har satt opp telleapparat på brua inne i skogen, og vi venter spent på avlesning av antall besøkende.
Årsrapport fra Feltutvalget v. Anders Hals
Årsrapporten «Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016», publisert i nettmagasinet «Buskskvetten» 6.3.2017, ble utarbeidet og presentert på medlemsmøte 12.9.2017.
Utviklingen av fuglelivet på Hegstad beitemark etter 2014 ble fulgt opp, og det ble skrevet rapport til SNO mfl.
Vi arrangerte fugledag med ringmerking på Halshaugen 22.4.2017. med 15 deltakere.
I oktober stod vi i spissen for den lokale delen av lokalitetskonkurransen i forbindelse med EuroBirdWatch 2017, Dette skjedde 1.10.2017, og i 2017 gikk Fiskumvannet av med seieren.

Årsrapport fra Kasse- og ringmerkingsgruppa v. Anders Hals

På kasse- og ringmerkingsfeltet ble året relativt svakt. Kassene slo ikke til som forventet. Kun 327 reirunger så dagens lys og ble merket mot ca. 450-500 i et «normal»-år. Hos alle de vanlige kasseartene var det nedgang – med unntak av svartmeis som - målt ut fra ringmerkingsdataene, klart har kommet opp fra bølgedalen i 2015.
Merking av voksne fugler ble av ulike årsaker avsluttet allerede i overgangen august/september. Blant 811 merkede voksne fugler – alle ringmerket på Hals, var det tross alt ett og annet lyspunkt. Således bl.a. én dvergspett, én gjerdesmett, to buskskvetter (MANGE år siden sist den arten ble ringmerket på Hals), to møllere, én løvmeis, én toppmeis, én tornskate, hele 20 stær (hvorav 16 ind. i ett og samme nett samtidig!), 71 kjernebitere og tre sivspurver.
Av gjenfunn og kontroller er det mest interessant kanskje en kjernebiter merket på Halshaugen og gjenfunnet i Trøndelag. For øvrig ikke mye av gjenfunn eller kontroller som avviker i vesentlig grad fra forventet trekkretning, går på høy alder, funnomstendigheter eller lignende.

Rapport fra Natur og Kultur 2017 v. Per Øystein Klunderud
Årets Natur og Kultur ble gjennomført søndag 12. november. Naturvernforbundet i Buskerud var hovedarrangør, med Buskerud Botaniske Forening, NOF ØE lokallag, Naturvernforbundet i Eiker og Forum for natur og friluftsliv Buskerud som medarrangører. Nær 100 personer var innenfor dørene. Programmet fikk gode tilbakemeldinger. Vi fikk innslag fra den globale utfordringen med plastforurensning i havet, via det nasjonale der vi ble med under Buskerud Botaniske Forening sin reise til Finnmark i juli, til vi endte opp med det lokale med informasjon om utviklingen av askeskuddsjuka og om veiplaner og hogst i hjertet av Holtefjell. Medvirkende foreninger hadde stand, mens Natur og Fritid viste aktuelle bøker og optikk. Forlaget Tom & Tom presenterte ny fuglebok og ny bok fra Buskerud.

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker v. Per Øystein Klunderud
Arbeidet med boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet  i september 2007, og ble presentert 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær i NiB var prosjektansvarlig. Boka ble utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom. I 2017 ble det solgt 4 bøker á 400 kr. Det er lagt til 400 kr i rentemidler. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 2 000 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.17 er kr 219 250. Det er 15 bøker igjen på lager hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.

25. februar 2018
For styret i NOF Øvre Eiker

Bent Ellingsen, sekretær

ÅRSBERETNING FOR 2016


Tillitsvalgte etter årsmøtet 2016:                                        På valg

Leder:                         Audun Jahren                                     2017
Nestleder:                    Svein Tangen                                     2018
Kasserer:                     Terje Bakken                                      2017
Sekretær:                     Bent Ellingsen                                    2017
Styremedlem:              Tore Haare                                         2018
Vararepresentant:        Bjørn Tore Bollerud                           2017

Revisorer:                   Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                 2017
Valgkomite:                Magne Sjøblom, Per Øystein Klunderud        2017

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:

Tårngruppa:                                        Lars Jacobsen (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne Sørensen.
Kasse- og ringmerkingsgruppa:          Anders Hals
Feltutvalget:                                        Steinar Stueflotten, Anders Hals
Foreningshistoriker og arkivar:           Terje Bakken
Nettside:                                             Bent Ellingsen

Antall medlemmer 31.12.2016: 102 (omtrent som ved årets begynnelse)

Møter: Foreningen arrangerte 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter i Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Det ble avholdt 4 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2016
Antall deltakere i parentes

Det ble avholdt 9 møter i 2016, alle på tirsdagskvelder i Haug menighetssenter i Hokksund.

12. januar: Møte med foredrag om bier av Ole & Berit Tobiassen (38)
9. februar: Møte med foredrag om Sleneset og hubro av Madlaina Bichsel (60).
21. februar: Elvelangs i Vikersund kl. 11 – 13. Turleder Audun Jahren(8).
8. mars: Årsmøte 2016 (20)
3. april: Vårsamling i Bergsvingen m. Magne Sjøblom (12).
12. april: Møte med foredrag om fugler i Kina av Kristin Vigander (22)
17. april:  Ringmerking på Hals kl.08 m. Anders (15)
17. april: Tårndag på Fiskum kl.12-18 m. Bjørn Tore Bollerud (16)
30. april: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore Bollerud (10)
3. mai: Rusletur langs Fiskumelva kl. 18-20. Turleder Rita Horgen (17)
10. mai: Møte med foredrag om fuglekikking i Sør-Spania av Terje Axelsen (27)
22. mai: Fellestur til Sirikirke med Botanisk Forening. (5)
29. mai: Fuglenes Dag: Tårndag på Fiskum kl.8-14. Tårnvert Steinar Stueflotten. (2)
10. juni: Nattsangertur. Turleder Anders Hals (10)
12. juni: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore Bollerud (2)
4. september: Tårndag på Fiskum kl.10-16 med Bjørn Tore Bollerud (10)
6. september: Møte med medlemmenes bilder og opplevelser fra sommeren (23)
11. september: Dugnad på Fiskumtårnet under ledelse av tårnsjef Lars Jacobsen (5)
18. september: Tårndag på Fiskum kl.10-14 med Bjørn Tore Bollerud (21)
25. september: Dugnad på Fiskumtårnet under ledelse av tårnsjef Lars Jacobsen (10)
28. september: Tårnettermiddag på Fiskum kl.16-20. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (10)
2. oktober: Konkurranse mellom lokaliteter som ledd i EuroBirdwatch kl. 9-12. (11)
11. oktober: Møte med reise i Aragon i Spania med Per Øystein Klunderud & Kjell Dokka (40).
16. oktober: Tårndag på Fiskum. Turleder Bjørn Tore Bollerud  kl.10-14 (9)
30. oktober: Tårndag på Fiskum. Turleder Bjørn Tore Bollerud  kl.11-15 (13)
8. november: Møte med foredrag av professor Svein Dale om bestandsutvikling og rødlista (35)
13. november: Natur & Kultur på Fossesholm (90).
13. desember: Møte med naturfotografen Svein Roger Reberg fra Fiskum (25).

Økonomi: Foreningen har solid økonomi, med 90.170 kroner i egenkapital. Godkjent regnskap for 2016 viser et overskudd på 8547,51 kroner.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor, en PC og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien er ubetydelig.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med informasjon om foreningens møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m.

Vår nære natur
I desember ble det oppdaget 5-600 meter snauhogst av elveskogen langs Dørja, i strid med vannressursloven, rett nord for Fiskumvannet naturreservat. Per-Øistein Klunderud og Arne Nævra fulgte opp saken overfor myndigheter, grunneier og media.

Natur & Kultur 2016
Arrangementet ble avholdt på Fossesholm 13. november, med 90 deltakere. Foreningen deltok med bl.a. stand og økonomisk støtte. Som tidligere var Per Øystein Klunderud  hovedansvarlig. Kr. 21.500 ble overført til arbeidet mot ulovlig fuglefangst ved Middelhavet og i Midtøsten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsrapport fra Tårngruppa v. leder Lars Jacobsen

Medlemmer: Anne Sørensen,  Magne Sjøblom, Inger Steen.

I 2016 ble det besluttet å gjennomføre en del vedlikehold på tårnet. Vi fikk penger fra ØE Kommune, slik at beis, koster og tomspann ble kjøpt inn. Det ble organisert totalt 3 dugnadsdager hvor medlemmene møtte opp og gjorde en fantastisk jobb. Det ble kostet og feid rundt ute og inne ,samt at grener og småtrær som hindret utsikten ble fjernet. Treverket , spesielt på toppen var utrolig tørt, så det slurpet til seg beis. Ca.60 liter beis forsvant inn i ytterveggene. Dugnad er også en sosial ting. Vi blir litt bedre kjente, så det ble noen hyggelige dager. Fugletitting og kaffekos ble heller ikke glemt.
En litt trist hendelse oppe i det hele var at ubudne gjester hadde hatt fest(?) og kastet et spann med beis ut fra toppen. Vi fikk ryddet opp , men det beviser at ikke alle som besøker tårnet har gode hensikter. Saken ble anmeldt.

Noen ting gjenstår for året 2017. Det er kommet ønske om å forstørre luka opp til toppen, samt å lage en type støtte som gjør det sikrere å gå ned igjen.

ÅRSBERETNING FOR 2015
                                                                                                                            
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2015:                                                               På valg
Leder:                                   Audun Jahren                                                    2016
Nestleder:                             Rita Rustan                                                        2016
Kasserer:                              Terje Bakken                                                      2016
Sekretær:                              Bent Ellingsen                                                    2017
Styremedlem:                      Svein Tangen                                                      2017
Vararepresentant:              Bjørn Tore Bollerud                                          2016
Vararepresentant:              Eva Løken                                                          2016

Revisorer:                             Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                 2016
Valgkomite:                         Hans Jørgen Nilsen                                            2016

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:

Tårngruppa:                                                        Anders Hals (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne Sørensen.
Kasse- og ringmerkingsgruppa:                       Anders Hals .
Feltutvalg:                                                           Steinar Stueflotten, Anders Hals
Nettside:                                                               Bent Ellingsen
Foreningshistoriker og arkivar:                        Terje Bakken

Medlemstall: Ca. 100.

Møter: Foreningen avviklet 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter, Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Styret hadde 3 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2015
Antall deltakere i parentes

13. januar: Møte m. Ingar Øien om dverggåsprosjektet (30).
10. februar: Møte m. Jan Erik Røer om fugletrekk (50).
10. mars: Årsmøte og foredrag m. Arnhild Øien og Bjørn Foyn om fuglelivet i Trysilskogene (40).
22. mars: Fuglekikking i Bergsvingen med Magne Sjøblom og Jan Trygve Bollerud
14. april: Møte m. Jostein B. Engdal: "Natur og kultur i Pamir" (35)
18. april: Ringmerking på Halshaugen med Anders Hals (ca. 10)
18. april: Tårndag ettermiddag Fiskum m. Bjørn Tore Bollerud (18).
­12. mai: Møte m. Torfinn Jahren om storfugl (ca. 45).
16. mai: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore Bollerud (12).
31. mai: Fuglenes Dag 2015 kl.10: A) Rusletur fra Darbu langs Fiskumelva til Fiskumvannet med kafferast ved kirken m. Bjørn Tore Bollerud. B) Tur med start fra Darbu i bil til p-plassen ved Fiskumvannet Naturreservat og videre til tårnet m. Steinar Stueflotten. (Totalt 25).
5. juni: Tårnkveld med nattsangerlytting m. Bjørn Tore Bollerud og
nattsangertur Fiskum / Eikeren m. Steinar Stueflotten og Audun Jahren (15).


4. september: Tårndag ettermiddag  Fiskumvannet  m. Audun
8. september: Møte m. Tore Slagsvold: "Familieliv hos meiser" (38).
9. september: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore (2).
20. september: Rusletur ved Fiskumvannet  m. Bjørn Tore (5).
4. oktober: Lokalitetskonkurranse (10).
13. oktober: Møte m. Tom Schandy om regnskogen (52).
18. oktober: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore (11).
10. november: Møte med film fra Trillemarka m.m. av Øystein Engen (ca. 35).
22. november: Samarbeidsprosjektet «Natur og Kultur» på Fossesholm (100).
8. desember: Møte. Årsavslutning med presentasjon og visning av filmen «Skoggangsmann» av Arne Nævra, Torgeir Beck Lande, med Arnt Berget i hovedrollen. (45).

Økonomi: Foreningen har solid økonomi, med 81.623 kroner i egenkapital. Regnskap for 2015 og budsjettforslag for 2016 framlegges på årsmøtet.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor, en PC og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Anslått total verdi kr.5000.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med informasjon om foreningens møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m.

Fiskumvannet Naturreservat:
Statens Naturoppsyn har i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og grunneiere videreført tiltak med beiting av sau og kveg for å skape et åpnere landskap.

Kasse- og ringmerkingsgruppa
Gruppa har 180 fuglekasser fra Hals og innover skogene mot vest over Kolbergåsen til Grasåsen på grensa mot Flesberg. Totalt ble det i 2015 ringmerket 1 699 fugler - hvorav 377 unger, fordelt på 55 arter. Dette er veldig lavt, og hovedårsaken er en svært kald vår. 2015 er relativt sett med meget god margin det dårligste året siden oppstarten i 1983. 45 meisekull ble funnet døde/forlatte med til dels store, døde unger i reiret. Andelen voksne fugler ble samlet sett ned mot det halve av årsgjennomsnittet siden oppstarten i 1983, men ett lyspunkt var sangerne og fluesnapperne som hadde et godt år. Pga. ankomst langt uti mai og med unger i reiret først fram mot midten av juni – og seinere,
klarte de seg tilsynelatende bra

Feltutvalget
Som tidligere har utvalget utarbeidet rapporten «Fugler i Øvre Eiker», som oppsummerer observasjoner fra foregående år. Utvalget arrangerte flere turer nevnt under aktiviteter. Anders Hals holdt sin 13. vårsamling med ringmerking på Halshaugen ved Vestfossen. Lokalitetskonkurransen under EuroBirdWatch i oktober var en spesiell feltaktivitet, med delt seier til Linnstranda og Fiskum. Deretter fulgte Averøya, Bergsvingen, Grunnane og Hjarnesdeltaet.

Tårngruppa
Gruppa med leder Anders Hals har som vanlig holdt orden på fugletårnet ved Fiskumvannet.

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker
Boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet i september 2007, og ble utgitt 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær Per Øistein Klunderud i Naturvernforbundet i Buskerud var prosjektansvarlig.
I 2015 ble det solgt 3 bøker á 400 kr. Det er lagt til 1 500 kr i rentemidler. Av utgifter ble det brukt 1 800 kr til å kjøpe tilbake 9 bøker fra Natur og Fritid. Det ble også brukt 778 kr til gjennomføring av møte om bruk av midlene. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 122 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.15 er kr 216 650. Det er 20 bøker igjen på lager hos NiB.
19. februar ble det avholdt møte med 2 representanter fra hver av de deltakende organisasjonene. Temaet var framtidig bruk og forvaltning av midlene fra prosjektet. Det ble utarbeidet et forslag til vedtekter, som etter videre innspill og behandling, ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15. Det sentrale punktet i vedtektene er enigheten om at overskuddet fra prosjektet (midlene) forvaltes som én pott, med deltakelse av 3 likeverdige parter.

ÅRSBERETNING FOR 2014
                                                                                                                            
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2014:                                                               På valg
Leder:                                   Audun Jahren                                                    2015
Nestleder:                             Rita Rustan                                                        2016
Kasserer:                              Terje Bakken                                                      2016
Sekretær:                              Bent Ellingsen                                                    2015
Styremedlem:                      Torhild Graversgaard                                        2015
Vararepresentant:              Bjørn Tore Bollerud                                          2015
Vararepresentant:              Svein Tangen                                                      2015

Revisorer:                             Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                 2015
Valgkomite:                         Hans Jørgen Nilsen, Magne Sjøblom             2015

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:

Tårngruppa:                                                        Anders Hals (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne Sørensen.
Kasse- og ringmerkingsgruppa:                       Anders Hals (leder).
Feltutvalg:                                                           Steinar Stueflotten, Anders Hals.
Webansvarlig:                                                     Bent Ellingsen
Foreningshistoriker og arkivar:                        Terje Bakken

Medlemstall: Ca. 120.

Møter: Foreningen avviklet 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter, Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Styret hadde 3 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2014
Med  foredragets tema for møter og antall deltakere i parentes

14. januar: Møte – Fuglelivet på Kanariøyene  v. Audun Jahren & Terje Bakken (37)
11. februar: Møte – Åkerrikseprosjektet v. Knut Eie (37)
9. mars: Fuglevandring Loesmoen med Audun Jahren (11)
11. mars: Hornøya  - Norges østligste fuglefjell v. Audun Jahren (39)
11. mars: Årsmøtet 2014 (39)
1. april: Møte- Skogshønsenes økologi  v. Knut Tore Gundersen (ca. 75)
6. april: Fuglekikking i Bergsvingen med Magne Sjøblom, Anders Hals (13)
26. april: Ringmerking på Hals v. Anders Hals (15)
26. april: Tårndag  Fiskumvannet med Bjørn Tore Bollerud (12)
5. mai: Rusletur elvelangs i Darbu med Rita Rustan (17)
6. mai: Møte - Fjellvåkens vandringer v. Audun Jahren,Ingar Øien, Tomas Aarvåk (40)
18. mai: Tårndag  Fiskumvannet med Bjørn Tore Bollerud (8)
25. mai: Fuglenes Dag - Fuglevandring  Kongsberg med Frank T. Brandbu / Magne S. (13)
25. mai: Fuglenes Dag -  Tårnkonkurranse mellom Fiskum og Linnesstranda
10. juni: Kveldstur på ny klopp til tårnet i Fiskumvannet naturreservat med Per Øystein K. (6)
13. juni: Tårnettermidddag med nattsangerlytting i reservatet  med Bjørn Tore Bollerud (8)
14. juni: Kolbergsetra med Anders Hals
19. august: Tur i Fiskumvannet naturreservat med tema registrering av fugler m. Anders Hals
9. september: Møte – Om ville bær v. Øivind Stranna Larsen
13. september: Tårndag Fiskumvannet med Bjørn Tore Bollerud (12)
14. september: Foreningsstand under markedsdag på Fiskum med Anne S. og Magne Sjøblom
28. september: Tårndag Fiskumvannet med Bjørn Tore Bollerud (14)
5. oktober: Konkurranse om artsobservasjoner mellom 6 lokaliteter.
7. oktober: Møte – Fossekall v. Trond Øigarden (ca.30)
17. oktober: 40-års jubileumsfest på Fossesholm, Vestfossen (61)
19. oktober: Tårndag Fiskum med Bjørn Tore Bollerud (8)
10. november: Møte- Snøugle  v. Roar Solheim (ca.50)
9. desember: Møte – Fra jubileumsturen til Svalbard v. Audun Jahren

Markeringer av 40-års jubileum 2014
Festkomiteen med Inger Steen, Terje Bakken og Magne Sjøblom sørget for en verdig jubileumsaften med middag på Fossesholm 17. oktober. Arne Nævra, Dagfinn Kolberg, Ragnar Otto Eriksen m.fl. bidro. I tillegg deltok noen på jubileumstur til Svalbard med Arne Nævra 6.-14. juli. Under jubileumstårndag 19. oktober ble reservatets aller første svartstrupe observert, sammen med kvartbekkasin og gråstrupedykker.   

Økonomi: Foreningen har solid økonomi, med 70.922 kroner i egenkapital. Regnskap for 2014 og budsjettforslag for 2015 framlegges på årsmøtet.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor og en PC. Varelager med gevinster, bøker og annet. Anslått total verdi kr.5000.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med aktuelle saker, og eldre nettside med arkivstoff. Webansvarlig Bent Ellingsen.

Fiskumvannet Naturreservat: Anders Hals og Magne Sjøblom har gjennom dialog med Eiker Padleklubb og innlegg i media forsøkt å forebygge mot den økende forstyrrelse fra padlere i reservatet.

SNO (Statens Naturoppsyn) har i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og grunneiere gjennomført klopping av sti for store deler av traseen fra parkeringa til fugletårnet. Det har blitt rydda skog og kratt over store områder, og yngre gran- og furutrær er kappa ned. Området har i 2014 blitt gjerdet inn med tanke på planlagt beiting i 2015. Arbeidet i reservatet har for en stor del blitt utført med lokal arbeidskraft.  

Kasse-og ringmerkingsgruppa
Gruppa har mer enn 200 fuglekasser fra Hals og innover skogene vest over Kolbergåsen til Grasåsen på grensa mot Flesberg. Totalt ble 2 836 fugler av 52 arter fugler merket, herunder 500 reirunger og 2 336 voksne. Alle ringmerket på Hals. Høyeste antall var bjørkefink med 438 individer. For øvrig nevnes hele 105 kjernebitere, tre rosenfinker (alle i august), 1 myrsanger, 1 spurveugle, 82 munk, 5 tornirisker, 3 sivspurver og 1 blåstrupe.

Feltutvalget
Feltutvalget utarbeidet rapporten ”Fugler i Øvre Eiker 2013”, denne utgave utvidet med en analyse av utviklingen siste 5 år. Utvalget arrangerte flere turer nevnt under aktiviteter. Anders Hals sto for sin tolvte vårsamling med ringmerking på Halshaugen ved Vestfossen. Lokalitetskonkurransen under EuroBirdWatch i oktober var en spesiell feltaktivitet, med delt seier til Linnstranda og Fiskum. Deretter fulgte Averøya, Bergsvingen, Grunnane og Hjarnesdeltaet.

Tårngruppa
Gruppa med leder Anders Hals har som vanlig holdt orden på fugletårnet ved Fiskumvannet. Se også avsnittet «Fiskumvannet naturreservat».  

ÅRSBERETNING FOR 2013
                                                        
                                                                                             
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2013:                                                    På valg
Leder:                         Audun Jahren                                                2014
Nestleder:                   Rita Rustan                                                   2014
Kasserer:                     Grethe Fosen                                                 2014
Sekretær:                    Bent Ellingsen                                              2015
Styremedlem:             Torhild Graversgaard                                    2015
Vararepresentant:       Bjørn Tore Bollerud                                      2014
Vararepresentant:       Bjørn Vassengen                                           2014

Revisorer:                   Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                2014
Valgkomite:                Per Ø. Klunderud, Magne Sjøblom               2014

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:
Tårngruppa:                                        Anders Hals (leder
Kasse- og ringmerkingsgruppa:         Anders Hals (leder)
Feltutvalg:                                          Steinar Stueflotten, Anders Hals, Christoffer Mikalsen.
Webansvarlig:                                    Christoffer Mikalsen
Foreningshistoriker og arkivar:          Terje Bakken

Medlemstall: 126 per 1.1.2014. Antall ved årets utgang er usikkert etter at NOF sentralt overtok administrasjonen av kontingenter og medlemskap.

Møter: Foreningen avviklet 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter, Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Styret hadde 5 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2013 (Antall deltakere i parentes)

15. januar
Medlemsmøte. Foredrag: Hettemåke + LRSK v. Steinar Stueflotten (38)
12. februar
Medlemsmøte. Foredrag: Skjeggmeis v. Rune Aae (43)
17. februar
Vintervandring langs Drammenselva. Kl.10-12. Turleder: Audun Jahren (6)
19. mars
Årsmøte og medlemsmøte. Foredrag: Bruk av artsobservasjoner.no
v. Steinar og Anders (34)9. april
Medlemsmøte. Foredrag: Tårnfalk v. Ronny Steen (55)

20. april
Ringmerking på Hals gård. Ansvarlig: Anders

6. mai
Rusletur elvelangs på Darbu. Turleder: Rita Rustan (25)

14. mai
Medlemsmøte. Humler v. Roar Bengtson (48)

18. mai
Tårndag Fiskum. Turleder: Bjørn Tore Bollerud (8)

26. mai
Fuglenes Dag 2013: Morgentur rundt Sandøra i Hokksund kl.08.00.
Turleder: Steinar Stueflotten (3)

28. mai
Tur til Åssida på Fiskum. Arr: Feltutvalget. Turleder: Per Øystein Klunderud (25)

2. juni
Tårndag Fiskum. Turleder: Bjørn Tore Bollerud (10)

4. juni
Vandring i Sentrum av Kongsberg kl.18. Turleder: Olav Såtvedt (9)

7. juni
Nattsangertur Øvre Eiker kl.22. Turleder: Steinar Stueflotten

8. juni
Tur til Råtavannet i åsen ovenfor Hakavikveien.
Arr: Feltutvalget

11. juni
Kveldstur til dam ved Skjøl i Ø. Eiker.  Arr: Feltutvalget m. turleder Anders Hals.

8. september:                         Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14.
10. september:           Medlemsmøte. Foredrag: Lista i Vest-Agder v. Vegard Bunes (36)
22. september:           Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Turleder: Bjørn Tore Bollerud
29. september:           Tur til Mølen i Vestfold med start fra Vestfossen stasjon kl.07.
6. oktober:                  Birdrace / lokalitetskonkurranse under Eurobirdwatch kl.08-11. 
8.oktober:                   Medlemsmøte. Foredrag: Kongeørn v. Inge Stensrud (40)
19.oktober:                 Tårndag ved Fiskumvannet kl.10-14 (5)
12. november:            Medlemsmøte. Foredrag: Naturfotografen Gunnar Frydenlund v. Dag  Frydenlund (37)
10. desember:            Medlemsmøte. Foredrag: Naturen i Telemark v. Jan Erik Tangen (40)

Økonomi: Foreningen har god økonomi. Regnskap og budsjettforslag framlegges på årsmøtet.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor og en PC. Varelager med gevinster, bøker og annet. Anslått total verdi kr.5000.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med aktuelle saker, og eldre nettside med arkivstoff. Webredaktør har vært Christoffer Mikalsen.


Fiskumvannet Naturreservat: Per Ø. Klunderud jobber med Fylkesmannen for å realisere tiltak under forvaltningsplanen vedtatt i 2009. Blant disse er utvidet P-plass, ny sti med delvis klopping til tårnet og tilrettelegging for beiting. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar