ÅrsberetningerÅrsberetning 2023 for BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag


Innhold
1. Tillitsvalgte etter Årsmøtet 2023 2
2. Av Styret utnevnte grupper og ansvarspersoner 2
3. Medlemstall 2
4. Møter og feltaktiviteter 2
5. Styremøter 3
6. Høringer, innspill 3
7. Aktivitetsoversikt 2023 3
8. Foreningen fyller 50 år 4
9. Økonomi 4
10. Materiell 5
11. Fond 5
12. Årsmelding fra feltutvalget 2023 6
13. Rapport for hekkesesongen ved Fiskumvannet 2023 fra Reir- og kassegruppa. 7
14. Informasjon om fugletårn ved Øyenlågen, Hostvedt, Kongsberg 8

1. Tillitsvalgte etter Årsmøtet 2023
Styret:
 Bent Ellingsen, Drammen - leder, 1 år - på valg 2024
 Lars H. Dolmen, Kongsberg - sekretær - på valg 2025
 Andreas Hessvik-Trøite, Drammen - kasserer - på valg 2024
 Aleksander Solberg, Kongsberg - styremedlem - på valg 2024
 Anne Kvam, Øvre Eiker - styremedlem - på valg 2025
 Bjørn Tore Bollerud, Øvre Eiker - varamedlem - på valg 2024
 Kristin Otterstad, Krødsherad - varamedlem - på valg 2025
Revisorer (velges for 1 år):
 Arne Bjørnvolden
 Edvard Lundteigen
Valgkomite (velges for 1 år, gjenvalgt):
 Inger Tveten Steen, Øvre Eiker
 Terje Bakken, Drammen

2. Av Styret utnevnte grupper og ansvarspersoner
Tårngruppa: Denne gruppa har ikke hatt aktivitet i 2023 og er p.t. uten medlemmer.
Kasse- og reirgruppa: Anne Kvam, Aleksander Solberg
Feltutvalget: Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals
Foreningshistoriker og arkivar: Ubesatt, funksjon dekket av Styret
Nettside: Bent Ellingsen
Facebook: Lars H. Dolmen

3. Medlemstall
Antall medlemmer ved skriving av Årsberetningen 21. januar 2024: 155 medlemmer (4/2-23: 148).
Nyinnmeldte medlemmer med hjemmeadresse Kongsberg og Øvre Eiker blir automatisk tilknyttet
BL Øvre Eiker og omegn lokallag med mindre de spesifiserer annet. Medlemmer kan selv
bestemme lokallagstilknytning ved å gi beskjed til lokallag eller fylkeslag.

4. Møter og feltaktiviteter
Det ble arrangert 8 foreningsmøter i 2023, samtlige i Haug Menighetssenter i Hokksund. Styret
uttrykte i forrige årsmelding et håp om at besøket på møtene ville ta seg noe opp i 2023
sammenlignet med 2022 som var noe preget av etterdønningene av koronapandemien, og dette
ble oppfylt da de fleste møtene i 2023 hadde over 30 frammøtte, derav flere med oppunder 40
frammøtte. Det var gledelig å se den gode oppslutningen og det er grunn til å håpe at
jubileumsåret 2024 vil fortsette den gode trenden.
Medlemsmøtene arrangeres av frivillige i foreningen, med kjøkkengjengen, med folk som leverer
kaker og rundstykker, og med folk som bidrar med lotterigevinster. Medlemmene bidrar også til
møteprogrammet gjennom visning av fuglebilder og formidling av fuglehistorier. Hensikten med
møtene er å skape et godt miljø og en møteplass for fugleinteresserte, formidle kunnskaper om
fugler og natur og gi gode og underholdende opplevelser. Møtene annonseres offentlig og er åpne
for både medlemmer og andre interesserte.
Årsmøtet 2023 ble arrangert onsdag 8. mars, samme kveld, og i forkant av, månedens
foreningsmøte. Det var 14 deltakere på årsmøtet. Det ble ikke gjort vedtak utover det vanlige i
årsmøtet da det ikke var registrert innkomne forslag til møtet.

Det ble arrangert 5 tårndager i 2023. Oppslutningen varierte fra 9 deltakere og helt opp til 30
fugleinteresserte og øvrige som var innom tårnet den 22. april. Tårndagene har en åpen og
inkluderende form uten påmelding eller registrering, hvor alle interesserte får mulighet til å lære
mer om områdets fugleliv av tårnverten og øvrige medlemmer.
I 2023 ble det i tillegg til tårndagene arrangert en del andre utflukter, med bl.a. sesongåpning i
Bergsvingen, Nattsangertur, Tur til Mastebogen, Hurumlandet Rundt (BL Buskerud), med mer. Det
var størst aktivitet på vårparten før sommerferien, mens høsten hadde færre aktiviteter.

5. Styremøter
Det ble avholdt 3 styremøter i 2023. Styret har holdt jevnlig kontakt på epost og sosiale media
gjennom året.

6. Høringer og innspill
Foreninga leverte i 2022 innspill angående mulig bro og turvei på Hagaøya i Hokksund. Denne
saken ble behandlet i kommunestyret i Øvre Eiker i desember 2023. Saken er ikke konkludert, men
kommunedirektøren har fått i oppdrag å jobbe videre med muligheten for tilrettelegging for
friluftsliv på Hagaøya. Styret vil følge denne saken videre.

Den 9/7-2023 leverte foreninga etter en generell oppfordring «Innspill om verneverdier i
Kongsberg» hvor vi fokuserte på Øyenlågen og Kvernaelva ved Efteløt (sistnevnte er i fuglemiljøet
kanskje bedre kjent som Hjarnesdeltaet).

Den 31/8-2023 leverte foreninga innspill til høring om «Klima-, miljø- og energiplan for Øvre Eiker
kommune» hvor foreninga betonte punktene Landbruk, Naturmangfold, Vannmiljø, Forurensing
og forsøpling. I tillegg leverte foreninga et tidliginnspill til planen hvor vi spesifiserte en rekke
særlig viktige områder for fuglelivet i Øvre Eiker kommunen.

Kongsberg kommune ringte 19.12.2023 og fortalte at en diesellekkasje i sentrum hadde rammet et
ukjent antall fugler. De forespurte om mannskaper til en eventuell redningsaksjon. Vi tok da
kontakt med frivillige i egen og flere andre organisasjoner. og var klare til iverksetting da melding
kom om at 8 tilsølte fugler var avlivet, og at en redningsaksjon var uaktuell. For foreningen
framstod det som at en samlet nasjonal kompetanse for slike hendelser mangler eller er vanskelig
å finne frem til på den tid man har til rådighet.

7. Aktivitetsoversikt 2023
Foreningas aktiviteter er allerede delvis omtalt i denne årsberetninga, men nedenfor følger en
opplisting av alle aktiviteter i 2023, inkludert aktiviteter tilbudt i samarbeid med andre arrangører,
med ca. antall deltakere i parentes.

 11. januar: Møte med foredraget "Lirypa gjennom 150 år - er endringer i fjellets økosystem på
gang?" av professor emeritus ved NMBU Olav Hjeljord (36)
 28.-29. januar: Hagefugltellingen 2023 i regi av Fuglevennen (Nettarrangement)
 8. februar: Møte med foredrag om blåstrupens hekkebiologi av professor ved Naturhistorisk
museum, UiO Jan Terje Lifjeld (37)
 5. mars: Seinvintervandring i Hoensmarka kl.12-15. Turledere: Anne Kvam & Bjørn Tore Bollerud
(14)
 8. mars: Møte med oppsummering av fugleåret 2022 av Steinar Stueflotten (15)
 8. mars: Årsmøtet 2023 (14)
 19. mars: Hurumlandet rundt. Turleder: Steinar Stueflotten (11)
 2. april: Fuglekikking i Bergsvingen kl.09 - 13. Svingvert: Magne Sjøblom (16)
 12. april: Møte med Frode Nova Munkhaugen, leder i det nye lokallaget BirdLife Tyrifjorden. (38)
 22. april: Merkedag på Halshaugen kl.08 - 11. Turleder & merkemester Anders Hals. AVLYST!
 22. april: Tårndag ved Fiskumvannet kl.09.30 - 14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (30)
 6. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.09.30 - 14.00. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (21)
 14. mai: Fuglenes Dag 2023 med vårvandring i Hoensmarka kl.12-15. Anne Kvam & Bjørn Tore Bollerud (12)
 28. mai: Lokalitetskonkurranse i regi av BirdLife Norge avd. Buskerud
 3. juni: Artsjakten 2023. Tårndag ved Fiskumvannet kl.09.30 - 14.00. Alle registrerte observasjoner
dette døgn vil inngå i resultatet for Artsjakten. Tårnvert: Lars H. Dolmen (9)
 3. juni: Artsjakten 2023. Eiker soppforening jakter på Tjuvøya / Nedre Sandøra på Loesmoen kl.10-
14.
 4. juni: Dagstur sammen med Naturvernforbundet til skogområdet Mastebogen sør for Eikeren.
Turledere: Per Ø. Klunderud, Thor Erik Jelstad, Steinar Stueflotten (9)
 10. juni: Nattsangertur i Øvre Eiker. Turleder: Jon Ludvig Hals (9)
 2. juli: Dagstur sammen med Naturvernforbundet til Gunhildrudknatten. Turledere: Per Ø.
Klunderud og Sarah Traaen. Avlyst p.g.a. regnvær.
 2. september: Tårndag ved Fiskumvannet. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (13)
 13. september: Møte med foredrag om merking og gjenfunn gjennom 40 år av Anders Hals (20)
 16. september: Tårndag ved Fiskumvannet. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (10)
 1. oktober: EuroBirdwatch i regi av BL Buskerud.
 11. oktober: Møte med foredraget "Fuglelivet i Estland. Taiga, våtmark og kystenger" av Kjell Arild Dokka (32)
 8. november: Møte med bildeforedraget "Fugler jeg har møtt" av Jostein Myre (38)
 13. desember: Møte med foredrag om kurs i fuglekjennskap av Andreas Hessvik-Trøite (30)

8. Foreningen fyller 50 år
Som forberedelse til foreningens 50-års jubileum i 2024 ble en jubileumskomite nedsatt for å
utarbeide forslag til markeringer. Komitemedlemmene er Arne Nævra (leder), Magne Sjøblom,
Inger Steen, Per Øystein Klunderud og Anders Hals.
Styret mottok og godkjente med takk komiteens omfattende forslag, med målsetting om totalt 50
aktiviteter i løpet av jubileumsåret. Herunder vårtur til Hornborgasjøen, høsttur til Falsterbo og
jubileumsfest på Fossesholm 11. oktober. Komiteen har også ansvar for å inngå avtale med
foredragsholdere til tre av de 8 årlige medlemsmøtene. 

9. Økonomi
Revisorgodkjent regnskap for 2023 er vedlagt årsberetningen.
Oppsummert nedenfor, for ytterligere detaljer vises til vedlagte regnskap for BLØEo for 2023:
- Regnskapet for 2023 viser et overskudd på kr 21 445,-
- Eiendeler pr 31/12-2023 utgjøres av kassebeholdning og bankinnskudd, kr 172 487,-
- Egenkapital pr 31/12-2022: Kr 171 687,-
Foreninga administrerer i tillegg en konto i forbindelse med fugletårnet i Øyenlågen som er under
oppføring. Denne kontoen er utelukkende til bruk ifm tårnet, og har følgende oppføringer:
- Tårnet Øyenlågen: Saldo pr 31/12-2023: 144 743 kr
10. Materiell
Foreningen eier en lysbildeframviser, en digital prosjektør, en PC med tilbehør, en PC og et lite
varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien vurderes som ubetydelig.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no med informasjon om møter,
aktiviteter, foreningshistorie m.m.
Foreningens Facebook-side er https://www.facebook.com/BirdLifeOvreEikerogomegn (Søkbart
navn: «BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag»).

11. Fond
Bokverket/bokfond Fuglelivet i Øvre Eiker – årsmelding 2023, v/Per Øystein Klunderud
I 2023 ble det solgt tre bøker á kr 400,-, totalt kr. 1 200,-.
Til bokfondet ble det lagt til kr. 5 800,- i rentemidler.
Totalt fikk bokfondet tilført kr 7 000,- i 2023.
Det var ikke bruk av midler fra fondet gjennom året.
Fra 11.04.23 har kr 200 000,- av bokfondets midler vært plassert i «Avtale om innskudd med
bindingstid på 6 måneder» i Sparebanken Øst. 31.12.23 var rentesatsen 4,75%.
Sum tilgjengelige midler for bokfondet 31.12.23 var kr 206 953.
Det er få bøker igjen for salg.
Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.
Innestående midler ble i 2022 overført fra Naturvernforbundet i Buskerud, til lokallaget
Naturvernforbundet i Øvre Eiker. Lokallaget vil være kontofører for midlene, og vil også erstatte
Naturvernforbundet i Buskerud som én av tre parter. Med bakgrunn i dette er vedtektene oppdatert fra 01.01.23. Her er også navneendringer for
BirdLife oppdatert.

12. Årsmelding fra feltutvalget 2023
Ved Jon Ludvig Hals og Steinar Stueflotten

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har i 2023 bestått av Jon Ludvig Hals og
Steinar Stueflotten.
Den systematiske overvåkningen av fuglelivet i Øvre Eiker ble fulgt opp også i 2023. Årsrapporten
«Fugler i Øvre Eiker 2022», som tar for seg alle kjente fugleobservasjoner i kommunen registrert
på Artsobservasjoner.no i rapportåret og sammenligner disse med tidligere år, ble publisert i
Buskskvetten 24.03.23. Årsrapporten for 2023 er planlagt publisert i løpet av 1. halvår 2024.
Feltutvalget har sendt ny årsrapport om utviklingen av fuglefaunaen på Hegstad beitemark etter
restaureringen i 2015 til Statsforvalteren og SNO. Kulturmarkas fugler og vadere har hatt en positiv
utvikling i området etter restaureringa av beitemarka. Mye nedbør og flom i august ga gode
forhold for rastende vadere på trekket med rekordforekomst for flere arter. En sjelden kuhegre
besøkte beitemarka 12-13.10.23 og på nytt 23.10.23. Dette var ny art for både Fiskumvannet og
Øvre Eiker!

Øvrige aktiviteter i regi av eller med deltagelse fra feltutvalget:

 Steinar holdt foredraget «Fugleåret 2022 i Øvre Eiker» på årsmøtet 8. mars.
 Steinar var turleder på vårturen Hurumlandet rundt med 11 deltagere 19. mars.
 Steinar var tårnvert på Fiskumvannet under den tradisjonelle tårnkonkurranse mellom
Fiskumvannet og Linnesstranda på Fuglenes Dag 28. mai. Det ble seier til Fiskumvannet
med 74 arter og med 4 deltagere på morgenøkta og 4 på kveldsøkta. Dette er to arter mer
enn i fjor og det nest beste resultatet i denne konkurransen etter rekorden på 82 arter i
2019. Linnesstranda med 3 deltagere endte på 66 arter.
 Steinar var med som turleder sammen med Per Øystein Klunderud og Thor Erik Jelstad
under en tur til Fosseteråsen naturreservat i Mastebogen med 11 deltagere 4. juni.
 Jon Ludvig var turleder på nattsangerturen med 9 deltagere 10. juni.
 Den tradisjonelle lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2023 ble
arrangert søndag 1. oktober. Totalt deltok 23 personer på 6 lokaliteter. Det nye fugletårnet
ved Tyrifjorden gikk av med seieren med 57 arter, Fiskumvannet endte på en god 2. plass
med 6 deltagere og 48 arter observert i løpet av tre timer. Steinar var tårnvert.
 Steinar publiserte en artikkel om kuhegras opptreden i Øvre Eiker i Buskskvetten 22.
november.
 Det ble oppfordret til kartlegging av årets fugl tårnseiler, men få medlemmer deltok i årets
kartlegging. Det ble registrert 7 hekkeplasser på Artsobservasjoner i Øvre Eiker og 4 i
Kongsberg.

13. Rapport for hekkesesongen ved Fiskumvannet 2023 fra Reir- og kassegruppa.
ved Anne Kvam og Aleksander Solberg

Kasse Str. i Treslag Sjekke
nr. … mm Kassetre Dato Kommentar

F 01 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir
F 02 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir
F 03 32 Bjørk 11.02.24 Tom
F 04 50 Bjørk 11.02.24 Stærreir med en død pulli
F 05 32 Bjørk 11.02.24 Tom, kun møkk
F 06 50 Svartor 11.02.24 Stærreir
F 07 32 Bjørk 11.02.24 Tom
F 08 32 Svartor 11.02.24 Tom. Spettehakk, vil bli reparert
F 09 50 Bjørk 11.02.24 Tom
F 10 32 Bjørk 11.02.24 Tom
F 11 32 Svartor 11.02.24 Tom, kun møkk
F 12 50 Furu 11.02.24 Svarthvit fluesnapperreir
F 13 32 Bjørk 11.02.24 Tom. Spettehakk ved hull.
F 14 32 Bjørk 11.02.24 Vepsebol
F 15 32 Bjørk 11.02.24 Tom. Kun møkk
F 16 50 Svartor 11.02.24 Tom
F 17 32 Bjørk 11.02.24 Tom
F 18 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir
F 19 32 Svartor 11.02.24 Meisereir
F 20 32 Svartor 11.02.24 Meisereir
F 21 32 Svartor 11.02.24 Meisereir med tre døde pulli. Mistet lokk.
F 22 32 Bjørk 11.02.24 Tom, kun møkk
F 23 32 Svartor 11.02.24 Tom, lokket hadde falt av
F 24 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir
F 25 50 Svartor 11.02.24 Stærreir. Lokk løst, fikses.
F 26 32 Bjørk 11.02.24 Meisereir. 1 død pulli
F 27 32 Svartor 11.02.24 Svarthvit fluesnapperreir
F 28 32 Svartor 11.02.24 Meisereir. 2 døde blåmeis pulli
F 29 32 Svartor 11.02.24 Tom, møkk

Kassesjekk for hekkesesongen 2023 ble gjennomført den 11 februar 2024.  
Av 29 kasser inneholdt 9 kasser meisereir. (Kjøtt/blåmeis) 
To kasser hadde reir fra svarthvit fluesnapper og tre hadde reir av stær. 
1 hadde vepsebol (ikke geithams i år) 
14 var tomme. 

Av tårnseilerkassene som ble hengt opp på tårnet i 2022 har tilsynelatende ett reirhull blitt brukt
av stær i 2023.

14. Informasjon om fugletårn ved Øyenlågen, Hostvedt, Kongsberg
Ved Aleksander Solberg og Bård Engelstad på vegne av arbeidsgruppa for tårnet i Øyenlågen.

I mange år har det vært tanker og planer om å få opp et fugletårn ved Øyenlågen i Hostvet på
Kongsberg. Byggesøknad ble sendt Kongsberg kommune 26.2.2022. Søknadsperioden tok i alt ca
ett og et halvt år før vi fikk endelig godkjenning fra alle involverte, dvs grunneier, Kongsberg
kommune og Statsforvalteren i Viken. Statsforvalterens samtykke kom i juli samme år.
I 2023 fikk vi tildelt 210 000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til tårnet, pluss 25 000 av
Kongsberg kommune. I tillegg kom det inn noen mindre beløp av private givere. Dessuten ble vi
tildelt 120 000 kr fra SpareBank 1 Stiftelsen BV, og dermed var alt klart for oppstart.
I oktober 2023 ble stolpene satt i bakken, etter litt forsinkelse p.g.a. feil i materialbestillingen.
Tårnet skal ferdigstilles i løpet av vinter/vår 2024.

Øyenlågen er en kroksjø som går ut fra hovedløpet til Numedalslågen noen hundre meter på
østsiden av Voldenbrua i Hostvedt. Kroksjøen er unik, i det den er den eneste langs hele
Lågenvassdraget. Den er middels næringsrik, men kan på grunn av en gammel kulvert ved
innløpet utsettes for en raskere gjengroing og eutrofiering enn hva ellers ville skjedd.
Fra innløp til utløp er kroksjøen 2,7 km målt med gps i båt.

Som et resultat av lavere vanngjennomstrømning er også Øyenlågen som andre kroksjøer mer
næringsrik enn selve Numedalslågen og dermed et av de mest artsrike områdene i Kongsberg. Et
tårn plassert i nordenden av denne kroksjøen kommer til å gi en større oversikt over vannet, og
forhåpentligvis øke antall besøkende og observatører. Forhåpentligvis vil dette gi en høyere og
jevnere rapportering av arter og dermed øke datamengden for området.

Arbeidsgruppa for Øyenlågen består av Bjørn Roar Skullestad, Bård Engelstad, Aleksander Solberg,
Helge Midtgard og Odd Håkon Johannesen.

9. Innstilling fra Valgkomitéen til Årsmøtet 2024:

Leder Bent Ellingsen Gjenvalg for 1 år, til 2025.
Kasserer Andreas Hessvik-Trøite Gjenvalg. På valg i 2026.
Sekretær Lars H. Dolmen På valg i 2025.
Styremedlem Anne Kvam På valg i 2025.
Styremedlem Aleksander Solberg Gjenvalg. På valg i 2026.
Varamedlem Bjørn Tore Bollerud Gjenvalg. På valg i 2026.
Varamedlem Kristin Otterstad På valg i 2025.

Revisorer Arne Bjørnvolden Gjenvalg for 1 år, til 2025
Edvard Lundteigen Gjenvalg for 1 år, til 2025.
Revisorene velges for 1 år
Dette er valgkomiteens innstilling til nytt styre ved Årsmøtet 2024.
Inger Tveten Steen     Terje Bakken

Styret foreslår følgende medlemmer til Valgkomité 2024:
Inger Tveten Steen. Gjenvalg, på valg i 2025.
Terje Bakken. Gjenvalg, på valg igjen i 2025.

    

  A screenshot of a video game

Description automatically generated

Øyenlågen

Et bilde som inneholder sketch, tegning, diagram, Teknisk tegning

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder sketch, Parallell, diagram

Automatisk generert beskrivelseÅRSBERETNING 2022 for BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag Tillitsvalgte etter Årsmøtet 2022 

Styret: 

Bent Ellingsen, Drammen - leder 1 år - på valg 2023 

Lars H. Dolmen, Kongsberg - sekretær - på valg 2023  

Andreas Hessvik-Trøite, Krokstadelva - kasserer - på valg 2024 

Aleksander Solberg, Kongsberg - styremedlem - på valg 2024 

Morten Bekken, Kongsberg - styremedlem - på valg 2023 *) 

Bjørn Tore Bollerud, Øvre Eiker - varamedlem - på valg 2024 

Anne Kvam, Øvre Eiker - varamedlem - på valg 2023 *) 

*) Morten Bekken valgte å trekke seg fra styret i 2022. Anne Kvam (varamedl.) overtok da hans rolle. Revisorer (velges for 1 år): 

Arne Bjørnvolden 

Edvard Lundteigen (ny) 

Valgkomite (velges for 1 år, gjenvalgt): Inger Tveten Steen, Terje Bakken 

Av Styret utnevnte grupper og ansvarspersoner 

Tårngruppa: Denne gruppa har ikke hatt aktivitet i 2021 og er p.t. uten medlemmer. Kasse- og reirgruppa: Anne Kvam, Aleksander Solberg 

Feltutvalget: Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals (ny) 

Foreningshistoriker og arkivar: Ubesatt, funksjon dekket av Styret 

Nettside: Bent Ellingsen 

Facebook: Lars H. Dolmen 

Medlemstall 

Antall medlemmer ved skriving av Årsberetningen 4. februar 2023: 148 medlemmer (27/1-22: 144). 

Nyinnmeldte medlemmer med hjemmeadresse Kongsberg og Øvre Eiker blir automatisk tilknyttet BL  Øvre Eiker og omegn lokallag med mindre de spesifiserer annet. 

Møter:  

Det ble arrangert 8 foreningsmøter i 2022, samtlige i Haug Menighetssenter i Hokksund. Ytterligere  ett møte (januar) ble avlyst pga koronasituasjonen. Oppmøtet bar noe preg av folks behov for å få  koronapandemien på avstand, og lå gjennom året mellom 13 (mars) og 24 (november). Styret håper  at interessen for foreningsmøtene vil ta seg ytterligere opp i 2023. 

Årsmøtet 2022 ble arrangert onsdag 9. mars, i forkant av foreningsmøtet. Det var 13 deltakere på  årsmøtet. Årsmøtet besluttet bl.a. endring av lokallagets navn til BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn  lokallag. 

Det ble arrangert 7 tårndager i 2022. Oppslutningen varierte fra 7 deltakere helt opp til 24  fugleinteresserte og øvrige som var innom tårnet den 24. april. Tårndagene har en åpen og 

inkluderende form uten påmelding eller registrering, hvor alle interesserte får mulighet til å lære mer  om områdets fugleliv av tårnverten og øvrige medlemmer. 

Medlemsmøtene arrangeres av frivillige i foreningen, med kjøkkengjengen, med folk som leverer  kaker og rundstykker, og med folk som bidrar med lotterigevinster. Medlemmene bidrar også til  møteprogrammet gjennom visning av fuglebilder og formidling av fuglehistorier. Hensikten med  møtene er å skape et godt miljø og en møteplass for fugleinteresserte, formidle kunnskaper om  

fugler og natur og gi gode og underholdende opplevelser. Møtene annonseres offentlig og er åpne  for både medlemmer og andre interesserte. 

Styremøter 

Det ble avholdt to styremøter i 2022. Styret har holdt jevnlig kontakt på epost og sosiale media  gjennom året.  

Høringer, innspill 

Foreninga søkte i oktober Kongsberg Kommune om fritak for byggesaksgebyr stort kr 6950,- ifm  byggesøknad for det planlagte fugletårnet i Øyenlågen. Søknaden ble innvilget. 

Kommunestyret i Øvre Eiker la frem planer om bru til Hagaøya i Hokksund. Foreninga sendte en  betenkning til kommunene hvor øyas kvaliteter ble framhevet, og oppfordret kommunen til å gjøre  nøye undersøkelser før eventuelle vedtak om inngrep som kan føre til uopprettelige endringer. 

Foreninga har ikke levert formelle høringssvar i perioden.  

Aktivitetsoversikt 2022 

Etter to år i koronaens skygge ble 2022 året hvor aktiviteter igjen kunne gjennomføres som normalt.  Foreningen stod for et betydelig antall arrangement i tillegg til de tidligere omtalte medlemsmøtene. 

Arrangement avholdt i 2022, med ca. antall deltakere i parentes: 

12. januar: Medlemsmøte (avlyst pga korona) 

9. februar: Medlemsmøte med foredrag av Tom Schandy (20) 

20. februar: Vintervandring i Vikersund (10) 

9. mars: Årsmøte BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag (13) 

9. mars: Medlemsmøte med foredrag av Steinar Stueflotten (13) 

2. april: Vårfeiring i Bergsvingen (13) 

6. april: Medlemsmøte med foredrag av Jon Ludvig Hals (20) 

24. april: Ringmerking på Halshaugen (avlyst) 

24. april: Tårndag ved Fiskumvannet (24) 

1. mai: Tårndag ved Fiskumvannet (7) 

7. mai: Tårndag ved Fiskumvannet (10) 

11. mai: Medlemsmøte med foredrag av Steinar Stueflotten (20) 

15. mai: Tårndag ved Fiskumvannet (8) 

29. mai: Fuglenes dag. Vandring langs Fiskumelva (11) 

1. juni: Vandring i kulturlandskap og skog på Åssida, Fiskum (11) 

11. juni: Nattsangertur (12) 

28. august: Tårndag ved Fiskumvannet (11) 

10. september: Tårndag ved Fiskumvannet (10) 

14. september: Medlemsmøte med foredrag av Bjørn Olav Tveit (17) 

18. september: Tur til Mølen ved Nevlunghavn (5)

9. oktober: Tårndag ved Fiskumvannet (7) 

12. okt: Medlemsmøte med foredrag av Andreas Hessvik-Trøite og Aleksander Solberg (21) 9. november: Medlemsmøte med foredrag av Kjell Arild Dokka og Bjørn Tore Bollerud (24) 14. desember: Medlemsmøte med foredrag av Harald Moen (17) 

Økonomi 

Revisorgodkjent regnskap for 2022 er vedlagt årsberetningen. 

Oppsummert: 

- Regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr 17 585,- 

- Eiendeler pr 31/12-2022 utgjøres av kassebeholdning og bankinnskudd, kr 150 242,- - Egenkapital pr 31/12-2022: Kr 150 242,- 

Materiell 

Foreningen eier en lysbildeframviser, en digital prosjektør, en PC med tilbehør, en utrangert PC, og et  lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien vurderes som ubetydelig. 

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no med informasjon om møter,  aktiviteter, foreningshistorie m.m. 

Foreningens Facebook-side er https://www.facebook.com/BirdLifeOvreEikerogomegn (Søkbart navn:  «BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag»). 

Fond 

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker – årsmelding 2022, v/Per Øystein Klunderud: I 2022 ble det ikke solgt noen bøker fra fondet. Det er få bøker igjen for salg. 

Sum tilgjengelige midler for bokfondet 31.12.22 var kr 199 953. 

Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15. 

Innestående midler ble i 2022 overført fra Naturvernforbundet i Buskerud, til lokallaget  Naturvernforbundet i Øvre Eiker. Lokallaget vil være kontofører for midlene, og vil også erstatte  Naturvernforbundet i Buskerud som én av tre parter. 

Med bakgrunn i dette er vedtektene oppdatert fra 01.01.23. Her er også navneendringer for Birdlife  oppdatert. 

20. februar 2023 

For styret i NOF Øvre Eiker 

Lars H. Dolmen, sekretær 

Vedlegg: Revisorgodkjent årsregnskap for 2022 for BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag (Signert årsregnskap BLØEo 2022.pdf)

Årsberetninger fra gruppene i Øvre Eiker og omegn lokallag 

Årsmelding fra feltutvalget 2022 

Ved Jon Ludvig Hals og Steinar Stueflotten 

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har i 2022 bestått av Jon Ludvig Hals og  Steinar Stueflotten. 

Den systematiske overvåkningen av fuglelivet i Øvre Eiker er blitt fulgt opp også i 2022. Årsrapporten  «Fugler i Øvre Eiker 2021», som tar for seg alle kjente fugleobservasjoner i kommunen registrert på  Artsobservasjoner.no i rapportåret og sammenligner disse med tidligere år, ble publisert i  Buskskvetten 06.07.22. Årsrapporten for 2022 er planlagt publisert i løpet av 1. halvår 2023.  Feltutvalget har sendt ny årsrapport for 2022 til Statsforvalteren og SNO om utviklingen av  fuglefaunaen på Hegstad beitemark etter restaureringen i 2015. Kulturmarkas fugler har hatt en  positiv utvikling i området etter restaureringa av beitemarka. Spesielt vipa hadde et godt år i 2022  med en dobling av antall hekkende par. 

Øvrige aktiviteter i regi av eller med deltagelse fra feltutvalget: 

Jon Ludvig måtte melde avbud som leder av vintervandringen i Vikersund 20. februar. Steinar  representerte feltutvalget blant 10 deltagere. 

Steinar holdt foredraget «Fugler i Øvre Eiker 2020 og 2021» på årsmøtet 9. mars. Jon Ludvig holdt foredraget «Vår- og høstturer til Lista» på medlemsmøtet 6. april. Jon Ludvig var tårnvert på Fiskumvannet på årets andre tårndag 1. mai. 

Steinar holdt foredraget «Rovfugler og ugler i Buskerud» på medlemsmøtet 11. mai. Steinar var vert for en fugletittingstur til Fiskumvannet sammen med Naturvernforbundet i  Drammen 22. mai. 

Steinar var tårnvert på Fiskumvannet under den tradisjonelle tårnkonkurranse mellom  Fiskumvannet og Linnesstranda på Fuglenes Dag 29. mai. Det ble en klar seier til  Fiskumvannet med 6 deltagere og 72 observert arter fra tårnet. Dette er det nest beste  resultatet i denne konkurransen etter rekorden på 85 arter i 2019. Linnesstranda hadde  dårlige forhold denne dagen og endte på bare 44 arter. 

Steinar var turleder sammen med Per Øystein Klunderud under en vandring i kulturlandskap  og skog på Åssida på Fiskum onsdag 1. juni. 

Jon Ludvig var turleder på nattsangerturen 11. juni. 

Det ble også i år arrangert lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2022  søndag 2. oktober. Årets konkurranse foregikk i atskillig bedre vær enn året før, noe som  resulterte i en dobling av antall arter. Seks lokaliteter deltok, og tårnet på Fiskumvannet  endte på en klar 1. plass med 5 deltagere og 54 observerte arter i løpet av tre timer. Steinar  var tårnvert. 

Det ble oppfordret til kartlegging av årets fugl rødstilk, men resultatet ble heller magert for Øvre Eiker. Mest interessant var en observasjon av 1 ind. på Fiskumvannet i hekketida 18.- 21.6.

Rapport for hekkesesongen ved Fiskumvannet 2022 fra Reir- og kassegruppa.  Ved Anne Kvam og Aleksander Solberg. 

Av 29 kasser var det reir i 18, kontra 14 i fjor. 

Av disse 18 var 15 meisereir, 2 svarthvit fluesnapper og 1 stær. 

I Kasse F10 lå det en død kjøttmeis pluss en frosk, og i F23 og F26 lå det en død ringmerka meis i hver  med ringnummer HM54059 (F23) og ES82705 (F26) 

Ingen vepsebol i kassene i år. 6 kasser har fått gjennomgå av spetter og vil bli fiksa. 

Ett stærpar ble sett mye ved F04 på våren både med reirmateriale i nebb og tilsynelatende mat i  nebb, så det var noe overraskende at kassa var tom ved sjekk. 

Verdt å nevne er også at flere stærpar har gjennomført hekking i de nyere oppsatte kassene i  sumpskogen utenfor foreningens regi. 

En annen ting verdt å nevne er at 2 stk triple tårnseilerkasser ble hengt opp på tårnet på Fiskum I  april 2022, på sørsiden under gulvutstikket fra mellometasjen. Disse er permanent montert og vil I  utgangspunktet ikke bli tatt ned og sjekket hver sesong, men eventuelle hekkeobservasjoner vil bli  ført som notis i oppsummering hekkesesong. 

Dersom kassene blir populære blant årets fugl kan dette videreutvikles. 

Fuglekasser ved Fiskumvannet 2022:

Kasse 

nr. … 

Str. I 

mm 

Treslag 

Kassetre 

Sjekke 

Dato 

Kommentar

F 01 

32 

Bjørk 

27.12.22 

Meisebygg

F 02 

32 

Bjørk 


Påbegynt meisebygg. Spettehakk ved hull.

F 03 

32 

Bjørk 


Tom, og møkk

F 04 

50 

Bjørk 


Tom

F 05 

32 

Bjørk 


Reir, S/H fluesnapper

F 06 

50 

Svartor 


Tom, lokk var vippet opp

F 07 

32 

Bjørk 


Tom, og møkk

F 08 

32 

Svartor 


Meisereir

F 09 

50 

Bjørk 


Litt strå

F 10 

32 

Bjørk 


Død kjøttmeis og frosk. Spettehakk ved hull.

F 11 

32 

Svartor 


Meisereir. Spettehakk ved hull.

F 12 

50 

Furu 


Tom

F 13 

32 

Bjørk 


Litt mose pluss rester av død meis. Spettehakk ved hull.

F 14 

32 

Bjørk 


Tom. Falt ned og lå under snøen.

F 15 

32 

Bjørk 


Påbegynt meisereir.

F 16 

50 

Svartor 


S/H fluesnapper. Mistet lokk, fikses.

F 17 

32 

Bjørk 


Tom. Får nytt lokk

F 18 

32 

Bjørk 


Meisereir

F 19 

32 

Svartor 


Meisereir

F 20 

32 

Svartor 


Tom

F 21 

32 

Svartor 


Meisereir

F 22 

32 

Bjørk 


Tom

F 23 

32 

Svartor 


Meisereir. Død ringmerket blåmeis unge og et egg. HM54059

F 24 

32 

Bjørk 


Meisereir

F 25 

50 

Svartor 


Div fjør (bla. flaggspett og stokkand). Flaggspetthakk, Stær hekking

F 26 

32 

Bjørk 


Reir med mye ull, død meis med ringnr ES82705

F 27 

32 

Svartor 


Meisereir. Får nytt lokk.

F 28 

32 

Svartor 


Meisereir

F 29 

32 

Svartor 


Tom, møkk


ÅRSBERETNING 2021

Styret :

Bent Ellingsen, Drammen - leder 1 år - på valg 2022 

Jon Ludvig Hals, Modum - nestleder - på valg 2022 

Tore Haare, Øvre Eiker - kasserer - på valg 2022 

Lars H. Dolmen, Kongsberg - sekretær - på valg 2023 

Morten Bekken, Kongsberg - styremedlem - på valg 2023 

Bjørn Tore Bollerud, Øvre Eiker - varamedlem - på valg 2023 

Anne Kvam, Øvre Eiker - varamedlem - på valg 2022 

Revisorer (velges for 1 år): 

Arne Bjørnvolden 

Bjørn Lauritzen 

Valgkomite (velges for 1 år, gjenvalgt): Inger Tveten Steen, Terje Bakken 

Av Styret utnevnte grupper og ansvarspersoner 

Tårngruppa: Denne gruppa har ikke hatt aktivitet i 2021 og er p.t. uten medlemmer. Kasse- og reirgruppa: Anne Kvam, Aleksander Solberg 

Feltutvalget: Steinar Stueflotten, Anders Hals 

Foreningshistoriker og arkivar: Ubesatt, funksjon dekket av Styret 

Nettside: Bent Ellingsen 

Facebook: Lars H. Dolmen 

Medlemstall 

Antall medlemmer ved skriving av Årsberetningen 27. jan 2022: 144 medlemmer (6/2-2021: 128). 

Birdlife Norge iverksatte rundt årsskiftet automatisk allokering av nyinnmeldte medlemmer til  lokallag, basert på nyinnmeldtes bostedskommune. Dette antas å være årsak til noe av økningen i  medlemstallet. 

Møter:  

Også året 2021 ble betydelig preget av koronaepidemien og fikk konsekvenser for foreningens  aktiviteter. Alle aktiviteter i foreningens regi i vårhalvåret ble derfor avlyst.  

I høsthalvåret ble møtekveldene for oktober og november gjennomført. Årsmøtet 2021 skulle vært  arrangert i mars, men ble da lagt til oktobermøtet. 

To tårndager ble arrangert ila høsten, med antallsbegrensning. Summen av antall frammøtte til  tårndagen og andre tårnbrukere viste seg uansett å ligge under det definerte maksimale antallet.  

Det var lenge meningen å gjennomføre foreningsmøtet for desember, men møtet ble avlyst like i  forkant grunnet regjeringens opptrapping av tiltak kvelden i forkant grunnet omikronvariantens  inntog.

I de 2 møtene som ble avviklet var det gledelig å se at de faste bidragsyterne møtte opp og bidro som  tidligere, og at oppmøtet ellers var godt. Dette gjør at Styret ser fram til å kunne gjenoppta  aktiviteten i 2022. 

Som budsjettert ble det i 2021 kjøpt ny PC til foreningen til bruk på møtene og til styrearbeid.  

Bokfondet valgte våren 2021 å trykke opp 150 eksemplarer av S. Stueflottens hefte Fugler i Øvre  Eiker 2009-2019. NOF Øvre Eiker valgte på sin side å stå for distribusjon av heftet til alle registrerte  medlemmer. Distribusjonen ble i hovedsak gjennomført som en dugnad blant Styrets medlemmer,  varamedlemmer og enkelte andre medlemmer, mens bruk av postforsendelser av kostnadshensyn  ble redusert til et minimum. 

Medlemsmøtene arrangeres av frivillige i foreningen, med kjøkkengjengen, med folk som leverer  kaker og rundstykker, og med folk som bidrar med lotterigevinster. Medlemmene bidrar også til  møteprogrammet gjennom visning av fuglebilder og formidling av fuglehistorier. Hensikten med  møtene er å skape et godt miljø og en møteplass for fugleinteresserte, formidle kunnskaper om  

fugler og natur og gi gode og underholdende opplevelser. Møtene annonseres offentlig og er åpne  for både medlemmer og andre interesserte. 

Nettbaserte medlemsmøter har vært vurdert til erstatning for de avlyste møtene, men Styret har  ikke funnet dette hensiktsmessig.  

Styremøter 

Det ble avholdt ett styremøte i 2021. Styret har holdt jevnlig kontakt på epost og sosiale media  gjennom året.  

Høringer o.l. 

Foreninga har ikke levert høringsinnspill i perioden, men har fulgt opp diverse saker, blant annet  skyting av kanadagås på Kongsberg utenfor jakttid, dog uten å registrere respons fra Kongsberg  kommune. 

Tiltak ifm beitedyr ved Fiskumvannet 

Det har ikke vært aktivitet fra Styret angående ferdsel blant beitedyr/kveg i 2021. Styret har ikke  registrert episoder av negativ karakter som involverer beitedyrene, men er kjent med at noen  medlemmer er usikre på om det er trygt å ferdes i reservatet sammen med disse. 

Aktivitetsoversikt 2021 

På bakgrunn av koronatiltakene og den effekten disse hadde på mulighet og interesse for fysiske  møter mellom mennesker ble programmet for 2021 meget redusert. 

Arrangement avholdt i 2021, med ca. antall deltakere i parentes: 

4. sep: Tårndag ved Fiskumvannet (9) 

18. sep: Tårndag ved Fiskumvannet (6) 

13. okt: Årsmøtet 2021, Haug Menighetssenter, Hokksund kl 1830 (20) 

13. okt: Møte kl 1915 (etter Årsmøtet), med foredrag om fugletur til Valdres, Runde og Fokstumyra  ved K A Dokka og B T Bollerud (20) 

10. nov: Møte med foredrag om skogbruk ved Gjermund Andersen. (30)

Økonomi 

Revisorgodkjent regnskap for 2021 er vedlagt årsberetningen. 

Oppsummert: 

- Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 5058,- 

- Eiendeler pr 31/12-2021 utgjøres av kassebeholdning og bankinnskudd: Kr 132 656,79 - Egenkapital pr 31/12-2021: Kr 132 656,79 

Materiell 

Foreningen eier en lysbildeframviser, en digital prosjektør, en PC med tilbehør, en utrangert PC, og et  lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien vurderes som ubetydelig. 

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no med informasjon om møter,  aktiviteter, foreningshistorie m.m. 

Foreningens Facebook-side er https://www.facebook.com/BirdLifeOvreEiker (Navn: «BirdLife Norge  Øvre Eiker lokallag» iht navnevedtak gjort hos BirdLife Norge i 2021. Dersom Øvre Eiker-årsmøtet  2022 endrer navnet for lokallaget endres Facebook-sida tilsvarende. 

Fond 

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker – årsmelding 2021, v/Per Øystein Klunderud: I 2021 ble det ikke solgt noen bøker fra fondet. Det er få bøker igjen for salg. 

Innestående bokført overskudd fra prosjektet 01.01.21 var kr 223 050. 

Steinar Stueflotten, på vegne av Norsk Ornitologisk Forening Øvre Eiker lokallag, produserte i 2021  rapporten «Fugler i Øvre Eiker 2009-2019». Opplaget var på 150 eks. Heftet var på totalt 152 sider, i  A4 format. Dette ble distribuert gratis til foreningens medlemmer og de som hadde bidratt med  fotografier. Noen eks ble også gitt til kommunen. Rapporten er videre publisert i Buskskvetten. 

Kostnader ved trykking hos Allkopi i Drammen var kr 23 097,44. 

Sum tilgjengelige midler for bokfondet 31.12.21 var kr 199 953. 

Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.

Årsberetninger fra grupper o.l. 

Feltutvalget 2021 

Ved Steinar Stueflotten og Anders Hals 

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker lokallag har i 2021 bestått av Steinar Stueflotten og Anders  Hals. Ved årsslutt ble Anders Hals erstattet av Jon Ludvig Hals som medlem av feltutvalget. 

Den systematiske overvåkningen av fuglelivet i Øvre Eiker er blitt fulgt opp også i 2021. Årsrapporten  «Fugler i Øvre Eiker 2020» som tar for seg alle kjente observasjoner i kommunen registrert på  Artsobservasjoner.no i rapportåret og sammenligner disse med tidligere år, ble publisert i  Buskskvetten 05.10.21. Årsrapporten for 2021 er planlagt publisert i løpet av 1. halvår 2022. I tillegg  ga Steinar Stueflotten i mars 2021 ut 10-års rapporten «Fugler i Øvre Eiker 2009-2019» på 148 sider.  Rapporten ble finansiert med midler fra bokfondet og delt ut gratis til alle medlemmer av lokallaget. 

Steinar Stueflotten har sendt årsrapport til Statsforvalteren og SNO om utviklingen av fuglefaunaen  på Hegstad beitemark etter restaureringen i 2015. 

Pga. koronapandemien har aktivitetene i regi av feltutvalget vært begrenses til følgende: 

· Anders Hals hadde besøk av 7. trinnet på Ormåsen barneskole 29. april for litt fugleprat og  ringmerking. 

· Den tradisjonelle tårnkonkurranse mellom Fiskumvannet og Linnesstranda på Fuglenes Dag 30. mai  endte med en knapp seier til Linnesstranda med 6 deltagere og 54 observert arter fra tårnet mot  Fiskumvannet med 53 arter og 4 deltagere. 

· Det ble også i år arrangert lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2021 søndag 3.  oktober. Pga. elendig vær med kraftig regn og vind ble resultatet det dårligst noensinne. Tårnet på  Fiskumvannet endte på 2. plass med bare 26 observerte arter og 5 deltagere. 

· Steinar Stueflotten har for tredje året på rad utført månedlige linjetakseringer på Hegstad beitemark og ut til tårnet som ledd i bestandsovervåkningen i Hegstad-området. 

· Anders Hals og Christoffer Mikalsen stod også i 2021 for ringmerkingen på hhv. Hals/Vestsida og  Voldstadsida (Sørby). Det ble ringmerket 605 reirunger og 3 279 voksne fugler - i alt 3 884 fugler  fordelt på hele 63 arter. 

Rapport for 2021 fra Reir- og kassegruppa.  

I regi av BirdLife Øvre Eiker og omegn ved Anne Kvam og Aleksander Solberg. Resultater fra hekkesesong 2021. 

Av 29 kasser var det reir i 14. Av disse var 9 meisereir, to Svarthvitfluesnapper. To var stær og en  ukjent (halm, mose, ull, fjær). EI kasse hadde vanlig vepsebol (F20) og geithamsbol i F17. Geithamsen hadde gnagd seg gjennom kassa på to steder, så den måtte byttes. 

I kasse nr F03 lå det seks døde ringmerka meiseunger (kjøtt/blåmeis)  

Merket HL94524 HL94525 HL94526 HL94527 HL94529 HL94530

F 18 en ringmerket død kjøtt/blå meis merket EP91474. 

Det samme i F23 merket EP91487 

Tre av kassene hadde fått hard medfart av spetter, og er reparert av Aleksander. I alle tre var det meisereir. I den ene var de 6 døde ungene. 

F 07 fikk nytt lokk, F16 fikk nytt tau. 

Samtlige kasser fikk nummerer malt på nytt høsten -21. 

I mars 2021 var vi hos P Ø Klunderud som gav bort mange fuglekasser som tilhørte  Naturvernforbundet i Buskerud. Det var meis – stær – og tårnseilerkasser. 

Disse fordelte vi i styret, sånn at de ble hengt opp forskjellige steder i Øvre Eiker og omegn. Vi to i gruppa hadde ikke noen felles aktivitet etter dette i kalenderåret 2021. 16.03.22 

Anne Kvam og Aleksander Solberg. 

20. februar 2022 

For styret i NOF Øvre Eiker 

Lars H. Dolmen, sekretær 

Oppdatert 19. mars 2022:  

Rapportene fra Reir- og kassegruppa og fra Feltutvalget ble oppdatert etter Årsmøtet på bakgrunn av  kommentarer under Årsmøtet 2022. 

Tiltak ifm beitedyr ved Fiskumvannet

Det har ikke vært aktivitet fra Styret angående ferdsel blant beitedyr/kveg i 2021. Styret har ikke registrert episoder av negativ karakter som involverer beitedyrene, men er kjent med at noen medlemmer er usikre på om det er trygt å ferdes i reservatet sammen med disse.

 

ÅRSBERETNING 2020 for NOF ØVRE EIKER

Tillitsvalgte etter Årsmøtet 2020 (til behandling av Årsmøtet 13. oktober 2021)

Styret:

Bent Ellingsen, Drammen - leder - på valg 2021
Jon Ludvig Hals, Modum - nestleder - på valg 2022· 
Tore Haare, Øvre Eiker - kasserer - på valg 2022
Lars H. Dolmen, Kongsberg - sekretær - på valg 2021
Anne Kvam, Øvre Eiker - styremedlem - på valg 2021
Bjørn Tore Bollerud, Øvre Eiker - varamedlem - på valg 2021
Morten Bekken, Kongsberg - varamedlem - på valg 2022

Revisorer (velges for 1 år):
Arne Bjørnvolden
Bjørn Lauritzen

Valgkomite (velges for 1 år, gjenvalgt): Inger Tveten Steen, Terje Bakken

Av Styret utnevnte grupper og ansvarspersoner

Tårngruppa: Denne gruppa har ikke hatt aktivitet i 2020 og er p.t. uten medlemmer.

Kasse- og reirgruppa: Anne Kvam, Aleksander Solberg

Feltutvalget: Steinar Stueflotten, Anders Hals

Foreningshistoriker og arkivar: Ubesatt - funksjon dekket av Styret

Nettside: Bent Ellingsen

Facebook: Lars H. Dolmen

Medlemstall

Antall medlemmer ved utarbeidelse av Årsberetningen 6. feb 2021: 128 medlemmer (7/2-2020: 117).

Møter:

2020 ble et svært spesielt år på grunn av koronapandemien, som fikk stor påvirkning på foreningens drift. Foreningsmøtet 10. mars med påfølgende årsmøte samme kveld ble avholdt noen få dager før Norge stengte ned, og ble da samtidig årets siste møte i foreninga. Det ble også arrangert foreningsmøter i januar og februar. Samtlige møter avholdt på Haug Menighetssenter i Hokksund.

Medlemsmøtene arrangeres av frivillige i foreningen, med kjøkkengjengen, folk som leverer kaker og rundstykker og som bidrar med lotterigevinster. Hensikten med møtene er å skape et godt miljø og en møteplass for fugleinteresserte, formidle kunnskaper om fugler og natur og gi gode og underholdende opplevelser. Møtene annonseres offentlig og er åpne for både medlemmer og andre interesserte.

Nettbaserte medlemsmøter har vært vurdert, men styret har ikke funnet dette hensiktsmessig.

Styremøter

Det ble avholdt 1 styremøte i 2020. Styret holdt kontakt på mail og Messenger gjennom året, og fortsetter slik i 2021.

Søppelaksjon ved Fiskumvannet

Etter at søppelaksjonen i august 2019 ble avbrutt pga vanskelige forhold ble det gjennomført en mindre aksjon i 2020. Hele området fra Hegstad Beitemark og fram til utløpet av Dørja ved Tårnet ble ryddet i slutten av mars, like etter at isen gikk. Arbeidet ble gjort til fots med hhv truger og vadebukse, noe som fungerte bra. Vannet/gjørma i sivbeltet viste seg å være lårdypt. Styret håper å få gjennomført en lignende aksjon for området fra Dørja til Flesaker seinvinteren 2021, før hekkesesongen starter.

Høringer o.l.

Styret i NOF Øvre Eiker leverte høringsuttalelse til Øvre Eiker kommune ifm forslag om restriksjoner på bruk av vannskuter i kommunen. Styret støttet restriksjonene, og ba i tillegg om at hele Fiskumvannet (Fv) fikk fartsgrense 5 knop. Bruk av vannskuter er seinere blitt forbudt i kommunen, men NOFØE fikk ikke gjennomslag for ønsket om fartsgrense for hele Fv. Fartsgrensa ble i tråd med høringsutkastet satt til maksimalt 5 knop hastighet innenfor 100 meter fra land.

Styret har levert tilbakemelding på planer om ytterligere tilrettelegging av utkikkspunktet i Bergsvingen. Tilretteleggingen er planlagt ifm anlegging av ny sykkelvei mellom Vestfossen og Hokksund. Styrets tilbakemelding er at vi ønsker færrest mulig installasjoner (bygg o.l.) på utkikkspunktet, men dersom noe skal bygges anbefaler vi at bruk av glass unngås i størst mulig grad av hensyn til kollisjonsfare for fugl.

Tiltak ifm beitedyr ved Fiskumvannet

Det har ikke vært aktivitet fra Styret angående ferdsel blant beitedyrene i 2020.

Aktivitetsoversikt 2020

Også den generelle aktiviteten utover foreningsmøtene ble kraftig påvirket av koronatiltakene. Det ble derfor gjennomført vesentlig færre aktiviteter enn planlagt i 2020, bl.a. utgikk alle de 8 planlagte tårndagene.

Arrangement avholdt i 2020, med ca. antall deltakere i parentes:

14. jan: Møte med foredrag om Fotojakt på fugl – og 45 år i foreninga ved Terje Bakken (30)
26. jan: Hagefugltellingen 2020
11. feb: Møte med foredrag Fugl og fugleliv på Eiker i et 50-års perspektiv ved Anders Hals.
16. feb: Vintervandring i Vikersund (7)
10. mar: Møte med foredrag Endringer i fuglelivet i Øvre Eiker siste 10 år ved S. Stueflotten (25)
10. mar: Årsmøtet 2020 (20)
20. jun: Nattsangertur (15)
27. sep: Tur til Mølen ved Larvik (5)

Økonomi

Revisorgodkjent regnskap for 2020 er vedlagt årsberetningen.

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 18 466,47.

Eiendeler pr 31/12-2020 utgjøres av kassebeholdning og bankinnskudd: Kr 127 598,79.

Egenkapital pr 31/12-2020: Kr 127 598,79.

 

Materiell

Foreningen eier en lysbildeframviser, en digital prosjektør, en PC med tilbehør, og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien vurderes som ubetydelig.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no med informasjon om møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m.

Foreningens Facebook-side: https://www.facebook.com/NofOvreEiker (Navn: "NOF Øvre Eiker")

Fond

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker, status 2020, v/Per Øystein Klunderud

I 2020 ble det solgt fire bøker á 400 kr. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 1600 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.20 er kr 223 050. Det er få bøker igjen for salg hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.

 Naturvernforbundet i Buskerud, NOF Buskerud og NOF Øvre Eiker forvalter bokfondet sammen.

 Årsberetninger fra grupper o.l.

 Feltutvalget 2020

Ved Anders Hals og Steinar Stueflotten

NOF Øvre Eikers feltutvalg har i 2020 bestått av Steinar Stueflotten og Anders Hals.

Den systematiske overvåkningen av fuglelivet i Øvre Eiker er blitt fulgt opp også i 2020. Årsrapporten «Fugler i Øvre Eiker» som tar for seg alle kjente observasjoner i kommunen det aktuelle rapportåret og sammenligner disse med tidligere år i perioden, vil bli publisert i løpet av 1. halvår 2021.

Pga. koronapandemien har aktivitetene i regi av feltutvalget, måtte begrenses til følgende:

·         Anders Hals holdt foredrag om «Fugl og fugleliv på Eiker i et 50-års perspektiv. Fra en livsreise med fuglekikking, ringmerking og annen innsats for fuglelivet» på foreningsmøtet 11. februar.

·         Steinar Stueflotten holdt foredrag om "Endringer i fuglelivet i Øvre Eiker de siste 10 årene" på foreningsmøtet 10. mars.

·         Det ble arrangert tårnkonkurranse på Fuglenes Dag 31. mai med 4 deltagere og 67 observert arter fra tårnet på Fiskumvannet. Kun en lokalitet til deltok: Linnesstranda med 57 arter.

·         Det ble arrangert lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2020 søndag 4. oktober. Tårnet på Fiskumvannet havnet også i år nede på 5. plass med bare 30 observerte arter og 4 deltagere.

·         Steinar Stueflotten har utført månedlige linjetakseringer på Hegstad beitemark og ut til tårnet som ledd i bestandsovervåkningen i Hegstad-området.

·         Anders Hals og Christoffer Mikalsen stod for ringmerkingen i 2020 – på hhv. Hals/Vestsida og Voldstadsida. Det ble ringmerket 643 reirunger og 3 161 voksne fugler - i alt 3 804 fugler fordelt på 42 arter.

 

Rapport fra Reir- og kassegruppa NOF Øvre Eiker 2020.

Gruppa består av Anne Kvam og Aleksander Solberg.

5. april startet Anne sesongen med å rense noen av de 29 grå kassene, Aleksander dagen etter. Vi bruker et skjema med kassenummer, dato, kasse- og tretype, og noterer ned hva vi finner og evnt kassas tilstand. På den måten vet vi hva som gjenstår, og tok de siste kassene i fellesskap den 8. april. Av og til er det godt å være to, med gardintrapp, hammer og hagespade til å løsne noe reirmateriale med. Det er spennende å kikke oppi kassa og se hva vi finner. Interessant og lærerikt. Vi tar en del foto.

13 kasser var tomme. De fleste av dem hadde litt gras og bøss i bånn, samt ekskrementer. Vi antar de er brukt som vinterovernatting.
Noen kasser hadde bare litt mose og gras i bunn, eller småflis, ingen tegn til hekking, vi lurer litt på hvilke fugler som gjør dette.

7 kasser hadde mye reirmateriale av mose, gras og fjør. Et par var ekstra godt foret med ullhår. Alle disse antar vi var fra meis.
Ei kasse hadde mye reirmaterialer med humlebol på toppen. Skallene var tomme, og det krøp masse rosa larver på innsiden av kassa. Vi visste ikke hva dette var, så den ble renset. Senere på våren og sommeren hekket det Blåmeis i den kassa.

4 kasser ble ikke rørt, der var ny reirbygging i gang.
Den 30.mai ble Blåmeis og et Spettmeispar observert mens de kom med mat til ungene i kassene.
Undertegnede har ikke oppholdt seg i løvskogen i løpet av sommeren for å observere hekkingen.
Har bare gått raskt igjennom på vei til tårnet, pga redsel for storfeet.

Vi valgte å ta en vintersjekk 7. februar 2021. Dette blir ført i eget skjema.
Rakk å sjekke halvparten, resten blir tatt i løpet av en ukes tid. Renset ikke kassene, da noen muligens blir brukt til overnatting. Noen er hakket ut av Spett, noen må repareres. Vi fant mange meisereir, tre av dem var forlatt med henholdsvis 5, 6 og 10 egg. Aleksander sjekket størrelsen, det var Blåmeis.       

En Spettmeis lå død i kassa si. Den var ringmerket, Aleksander har sendt inn registrering til Stavanger museum.  Av levende fugl så vi bare Kjøttmeis, Blåmeis og Flaggspett.

Det er blitt hengt opp andre kasser i løvskogen, de er brune. Flere til småfugl, mens to ser ut til å være tiltenkt ugle. NOF Øvre Eiker har ikke ansvar for disse. Lurer på om det kan bli litt trangt om plassen, små revirer?

08.02.21.
Anne Kvam

23. februar 2021

For styret i NOF Øvre Eiker

Lars H. Dolmen, sekretær

 

Vedlegg: Revisorgodkjent årsregnskap for 2020 for NOF Øvre Eiker lokallag (Regnskap_2020_NOFØE_signert_revisor.pdf)


ÅRSBERETNING FOR 2019

Tillitsvalgte etter Årsmøtet 2019

Styret:
·         Bent Ellingsen, Drammen  - leder 1 år - på valg 2021
·         Tore Haare, Øvre Eiker   - kasserer  - på valg 2020
·         Lars H. Dolmen, Kongsberg  - sekretær - på valg 2021
·         Jon Ludvig Hals, Modum  - styremedlem  - på valg 2020
·         Anne Kvam, Modum  - styremedlem    - på valg 2021
·         Bjørn Tore Bollerud, Øvre Eiker - varamedlem  - på valg 2020
·         Bjørn Lauritzen, Kongsberg        - varamedlem   - på valg 2020


Revisorer (velges for 1 år):
·         Arne Bjørnvolden
·         Anne Sørensen


Valgkomite (velges for 1 år, for 2019 utpekt av Styret): Inger Tveten Steen, Terje Bakken

Av styret utnevnte grupper og ansvarspersoner

Tårngruppa: Lars S. Jacobsen, Anne Kvam
Kasse- og reirgruppa: Anne Kvam
Feltutvalget: Steinar Stueflotten, Anders Hals
Foreningshistoriker og arkivar: Ubesatt, funksjon dekket av Styret
Nettside: Bent Ellingsen
Facebook: Lars H. Dolmen

Medlemstall

Antall medlemmer ved utarbeidelse av Årsberetningen 7. feb 2020: 117 medlemmer (2018: 108).

Møter:

Foreningen arrangerte 9 medlemsmøter i Haug Menighetssenter i Hokksund. Medlemsmøtene arrangeres av frivillige i foreningen, med kjøkkengjengen, folk som leverer kaker og rundstykker og som bidrar med lotterigevinster. Hensikten med møtene er å skape et godt miljø og en møteplass for fugleinteresserte, formidle kunnskaper om fugler og natur og gi gode og underholdende opplevelser. Møtene annonseres offentlig og er åpne for både medlemmer og andre interesserte.
Årsmøtet ble avviklet ifm mars-møtet. Det ble avholdt to styremøter i 2019.
Styret har i tillegg holdt løpende og utstrakt kontakt via epost.

Søppelaksjon ved Fiskumvannet

Styret arrangerte sammen med SNO en søppelryddingsaksjon ved Fiskumvannet i august. Frivillige fra NOFØE deltok i aksjonen. Det ble ryddet en del søppel på land, mens det i sivbeltet viste seg å være for uframkommelig og uoversiktlig til at jobben kunne utføres på en hensiktsmessig måte. Allikevel ble to forlatte båter oppdaget i sivet, og fjernet. Styret planlegger å gjøre en ny søppelaksjon på sein vinter/tidlig vår 2020 før fuglene kommer og før siv og takrør tar over på nytt.

Tiltak ifm beitedyr ved Fiskumvannet

På bakgrunn av tidligere henvendelse fra NOFØE foretok SNO ved stedlig representant noen grep og satte opp gjerder for å lette bevegelsene for folk i området direkte ved tårnet og ved grinda. I den grad det ble foretatt foring av dyrene utover høsten ble dette foretatt et godt stykke unna grinda.
Styret vurderer å jobbe videre med tiltak for trygg ferdsel rundt beitedyrene i 2020.

Aktivitetsoversikt 2019

Antall deltakere i parentes
8.januar: Møte med foredrag om fugleforing og NOFs fuglerestaurant på Nesodden av J E Røer (50)
26.-27. januar: NOFs nasjonale hagefugltelling
12.februar: Møte med nytelse av fuglebilder av Jostein Myre (37)
17. februar: Vintervandring i Vikersund kl.11. Turleder: Anne Kvam (6)
12.mars: Møte med foredrag om fugletur til Hamarøy av Jon Ludvig Hals (22)
12. mars: Årsmøtet 2019 kl.20.00 (17)
24. mars: Tur langs Oslofjorden i Hurum. Turleder: Steinar Stueflotten (9)
31. mars: Tradisjonell vårsamling i Bergsvingen kl.09-14. Svingvert Magne Sjøblom (18)
2.april: Møte med foredrag om sjeldne fugler i Buskerud av Steinar Stueflotten (35)
27. april: Ringmerking på Halshaugen kl.8-11. Ansvarlig: Anders Hals (14)
27. april: Tårndag ved Fiskumvannet kl.10 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (12)
28. april: Tur rundt nordre Tyrifjorden. Turleder Jon Ludvig Hals (4)
4. mai: Tur til Borrevannet i Horten. Turleder Jon Ludvig Hals (6)
5. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (5)
7.mai: Møte med presentasjon av storspove - Årets Fugl 2019 - av Per Stensland (17)
19. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (8)
26. mai: Fuglenes Dag 2019. Lokalitetskonkurranse - se http://www.nofbuskerud.net/
30. mai: Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (7)
7. juni: Nattsangertur kl. 22. Turleder Jon Ludvig Hals (8)
25. august: Tårndag kl.10-14. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (8)
8. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (4)
10.september: Møte med foredrag om trekklyder og andre høstlige fuglelyder av Helge Kvam (29)
22. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (9)
29. september: Tur til Mølen i Vestfold. Turleder Jon Ludvig Hals (9)
6. oktober: Lokalitetskonkurranse kl.9-12. Arr: NOF Buskerud
8.oktober: Møte med foredrag av Knut Solberg om hans opplevelser i Finnemarka (35)
13. oktober: Tårndag kl.10-14. Tårnvert: Bjørn Tore Bollerud (10)
5.november: Møte med foredrag om naturvernkontaktens arbeid i fylkeslaget, Marius von Glahn (30)
10.desember: Møte med foredrag om fiskeørn av Rune Aae (35)

Økonomi:
Revisorgodkjent regnskap for 2019 er vedlagt årsberetningen.
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 9436,80. *) **)
*) Husleie for 2. halvår 2019 kr 4500,- forfaller i 2020.
**) Husleie for hele 2018 kr 8100,- ble betalt i 2019.
Eiendeler pr 31/12-2019 utgjøres av kassebeholdning og bankinnskudd: Kr 109 132,-
Egenkapital pr 31/12-2019: Kr 109 132,-

 Materiell:

Foreningen eier en lysbildeframviser, en digital prosjektør, en PC med tilbehør, og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien vurderes som ubetydelig.
Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no med informasjon om møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m.
Foreningens Facebook-side: https://www.facebook.com/NofOvreEiker (Navn: "NOF Øvre Eiker")

 Årsberetninger fra grupper o.l.


Årsberetning fra Feltutvalget, v/Anders Hals og Steinar Stueflotten
NOF Øvre Eikers feltutvalg som består av Steinar Stueflotten og Anders Hals, stod for følgende arrangementer og aktiviteter i 2019:
Den systematiske overvåkningen av fuglelivet i Øvre Eiker ble fulgt opp også i 2019. Årsrapporten «Fugler i Øvre Eiker» utkommer for 10. året på rad. Rapporten tar for seg alle kjente observasjoner i kommunen det aktuelle rapportåret og sammenligner disse med tidligere år i perioden. Rapporten inneholder også en oversikt over hva som er ringmerket inkl. gjenfunn/fremmedkontroller m.m.
Følgende feltaktiviteter er gjennomført i regi av feltutvalget:
·         Tur Hurumlandet rundt 24/3, 9 deltakere derav 4 fra Oslo.
·         Ringmerkingsdag på Halshaugen 27/4 (den 19. i rekka), 14 deltakere.
·         Arrangert tårnkonkurranse på Fuglenes Dag 26/5 med rekordmange 85 arter observert fra tårnet på Fiskumvannet på en dag, 2 deltagere.
·         Arrangert lokalitetskonkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch 2019 søndag 6/10. Tårnet på Fiskumvannet havnet i år helt nede på 5. plass med bare 35 arter, 5 deltagere.
·         Steinar Stueflotten har utført månedlige linjetakseringer på Hegstad beitemark og ut til tårnet som ledd i bestandsovervåkningen i Hegstad-området.
·         Anders Hals har utført ringmerkingsaktiviteter som vanlig. Det ble ringmerket 1907 fugler av 39 arter i 2019. Total ringmerkingsoversikt publiseres i rapporten «Fugler i Øvre Eiker 2019».


Årsberetning 2019 fra Kasse- og reirgruppa, v/ Anne Kvam
Av forskjellige grunner har gruppa som består av en kontaktperson (A. Kvam) og to medlemmer som kan være med av og til, hatt liten aktivitet. Alle kassene merket F 01 til F 29 på Hegstadmyra ble tømt 05.04.19 av A. Hals. Han har laget et skjema over disse kassene, som gruppa kan bruke til registrering, men hverken art, hekking, eller rester etter hekking er blitt notert og registrert dette året.
I april 2019 ble en del kasser på Hegstadmyra sjekket av Lars Jacobsen. Noen ble flyttet høyere opp på stammen, for å unngå storfeet som beiter der, og et par ble tatt med hjem for reparasjon. Det har blitt hengt opp to nye mørkebrune kasser, vi vet ikke hvem de kommer fra.

Årsberetning 2019 fra Tårngruppa, v/Lars S. Jacobsen
Tårngruppa har i år bestått av Magne Sjøblom, Anne Sørensen og Lars Jacobsen.
I løpet av året har det ikke vært utført noe organisert aktivitet på tårnet. Det er blitt reparert et par av de løse trappene på toppen, som var blitt noe vinglete.
Noen løse gulvplanker er blitt festet.
Topprekkverket og bordflaten har også fått litt beis.
Mating av småfugler skjedde fra tidlig vår og inntil dyrene var på plass. Frø, nøtter og boller ble spist. Jeg mener slik mating er positiv forutsatt at det følges opp.
Uavhengig av tårngruppa, så har E. Lundteigen laget en ny passasje fra parkeringsplassen, langs gjerdet, slik at det bedrer/trygger adkomsten forbi kuene. Igjen fint utført av Lundteigen.

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker, status 2018, v/Per Øystein Klunderud
I 2019 ble det solgt to bøker á 400 kr. Det er lagt til 500 kr i rentemidler. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 1 300 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.19 er kr 221 450. Det er 4 bøker igjen for salg hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.»


18. februar 2020
For styret i NOF Øvre Eiker

Lars H. Dolmen, sekretær

---------------------------------------------------------
ÅRSBERETNING FOR 2018

Tillitsvalgte etter årsmøtet 2018
Leder: Bent Ellingsen, Drammen (på valg 2019)
Kasserer: Tore Haare, Øvre Eiker (på valg 2020)
Sekretær: Lars H. Dolmen, Kongsberg (på valg 2019)
Styremedlem: Svein Tangen, Modum (på valg 2019)
Styremedlem: Jon Ludvig Hals, Modum (på valg 2020)
Varamedlem: Anne Kvam, Modum (velges for 1 år)
Varamedlem: Bjørn Tore Bollerud, Øvre Eiker (velges for 1 år)

Revisorer (velges for 1 år): Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen
Valgkomite (velges for 1 år): Magne Sjøblom, Per Øystein Klunderud

Av Styret utnevnte grupper og ansvarspersoner
Tårngruppa: Lars S. Jacobsen, Anne Sørensen
Kasse- og reirgruppa: Anne Kvam, Lars S. Jacobsen, Tore Haare
Feltutvalget: Steinar Stueflotten, Anders Hals
Foreningshistoriker og arkivar: Ubesatt, funksjon dekket av Styret
Nettside: Bent Ellingsen
Facebook: Lars H. Dolmen

Medlemstall
Antall medlemmer ved utarbeidelse Årsberetningen 22.feb 2019: 108 medlemmer (2017: 104).

Møter:
Foreningen arrangerte 9 medlemsmøter i Haug Menighetssenter i Hokksund. Medlemsmøtene
arrangeres av frivillige i foreningen, med kjøkkengjengen, folk som leverer kaker og rundstykker og
som bidrar med lotterigevinster. Hensikten med møtene er å skape et godt miljø og en møteplass for
fugleinteresserte, formidle kunnskaper om fugler og natur og gi gode og underholdende
opplevelser. Møtene annonseres offentlig og er åpne for både medlemmer og andre interesserte.
Årsmøtet ble avviklet under mars-møtet. Det ble avholdt 3 styremøter i løpet av 2018.

Aktivitetsoversikt 2018
Antall deltakere i parentes
9. Jan: Møte med Merete Wiken Dees & Simon Rye om taksvale, som var Årets Fugl i 2017.
13. Feb: Møte med foredrag om skogforvaltning av Trude Myhre, WWF. (35)
13. Mars: Lars Inge Enerstvedt fra Statens Naturoppsyn og Steinar Stueflotten (NOF) om
Fiskumvannet naturreservat. (28)
13. Mars: Årsmøtet 2018 kl.20 (28)
18. Mars: Tidlig vårtur langs Oslofjorden i Hurum. Start Sætre busstasjon kl.9 Turleder: Steinar
Stueflotten (5) 
8. April: Vårsamling i Bergsvingen med svingvert Magne Sjøblom. (15) 
10. April: Møte med foredrag om vår- og høstturer til sørvestlandet med Utsira og Lista av Jon Ludvig Hals. (40) 
21. April: Tradisjonell ringmerkingsdag på Halshaugen med Anders Hals. (12) 
29. April: Tur til nordre Tyrifjorden med Jon Ludvig Hals. (18) 
1. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9-13. Turleder Lars Dolmen (12) 
8. Mai: Møte med foredrag om Børsesjø ved Skien av Runa Bergby fra NOF Telemark (20) 
19. mai: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (9) 
26. Mai: Overnattingstur til tårnet i Fiskumvannet naturreservat. (1) 
27. Mai: Fuglenes Dag med fotosafari i Fiskumvannet naturreservat / tårnsamling (15/20) 
3. Juni: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.9.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (7) 
8. Juni: Årets nattsangertur. Start nederst i Lundebakken kl.22. Turleder Svein Tangen (10) 
1. September: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (15) 9. September: Stand på markedsdag i Darbu kl.12 - 17. Ansvarlig: Magne Sjøblom. 
11. September: Møte med foredrag om Unge Ornitologer Norge av Bjørn Penk. (22) 
15. september: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (11) 22. September: Tur til Mølen i Vestfold. Turleder Anders Hals (mob. 970 62 342). Avlyst. 
29. September: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (5) 7. Oktober: Lokalitetskonkurranse under Eurobirdwatch kl.9-12. Arr: NOF Buskerud 
9. Oktober: Møte med foredrag om jaktfalk av Lars Egil Furuseth. (52) 
13. Oktober: Tårndag i Fiskumvannet naturreservat kl.09.30-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud (8) 
6. November: Møte med foredraget "Nattlerke - en utfordring og drøm for ornitologer" av Per Øystein Klunderud & Thor Østbye (35) 
17. November: Fugler og fuglelyder i vinterskogen - rusletur i Nedre Eiker med ornitolog Magnus Ullman kl.10-14. (Avlyst) 
18. November: "Natur&Kultur" på Fossesholm i Vestfossen kl.14.30-19.00
4. Desember: Møte med foredraget "Borrevannet - fugl og forvaltning" av Kjetil Johannessen. (26)

Økonomi:
Regnskapet for 2018 er vedlagt årsberetningen.
Regnskapet for 2018 er godkjent av revisor.
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 13 920,85 *) **)
*) Husleie for 2018 kr 8 100,00 fakturert og betalt i 2019.
**) Ekstraord. inntekt i 2018 kr 5 000,00 (honorar donert av S. Stueflotten ifm Verneplan Fiskumv.)
Eiendeler pr 31/12-2018: Kr 99 521,69
Egenkapital pr 31/12-2018: Kr 99 521,29 (Kr 85 600,44)
Materiell: Foreningen eier en lysbildeframviser, en digital prosjektør, en PC med tilbehør, og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien vurderes som ubetydelig.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no med informasjon om møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m.
Foreningens Facebook-side: https://www.facebook.com/NofOvreEiker (Navn: "NOF Øvre Eiker")

Årsberetning fra Feltutvalget v/Anders Hals og Steinar Stueflotten.
NOF Øvre Eikers feltutvalg som består av Steinar Stueflotten og Anders Hals, stod for følgende arrangementer og aktiviteter i 2018:
Viktigst sett over tid er den årlige rapporten over fugler i Øvre Eiker fra foregående år (2017), og som i 2018 utkom for 9. år på rad. Denne rapporten tar for seg alt som er kjent observert i kommunen det aktuelle rapportåret, sammen med ei oversikt over hva som er ringmerket inkl. ei oversikt over gjenfunn og fremmedkontroller.
Det ble gjennomført tre feltaktiviteter i regi av feltutvalget:
• Hurum Rundt-tur 18/3 med fem deltakere.
• Ringmerkingsdag på Halshaugen 21/4 (den 18. i rekka) med ti deltakere.
• Nattsangertur i Øvre Eiker 9/6 (Fiskumvannet inkl. Hegstad og Råen, Tørrbekk langs Eikern
og Bergsvingen) med ti deltakere og som starta i 25 graders varme!
• En tur til Mølen, Brunlanes, i siste halvdel av september ble avlyst grunnet liten interesse.
Av aktiviteter for øvrig - og som foreningen stod bak, nevner vi flere tårndager vår og høst inkl. EuroBird Watch første søndag i oktober (7/10), samt en fugle- og fototur ved Hegstadmyra, Fiskumvannet 27/5. Ved sistnevnte arrangementet var hele 20 personer innom i løpet av dagen.
Fylkesmannen (FM) og Statens naturoppsyn (SNO) satte sommeren 2018 ut et oppdrag til naturforvalter Kjetil Heitmann for å få belyst en del problemstillinger knyttet til forvaltningen av Fiskumvannet Naturreservat. Steinar Stueflotten har på vegne av feltutvalget og etter ønske fra FM og SNO, bidratt med innspill og oppdaterte opplysninger om fuglelivet ved Fiskumvannet til denne rapporten. Som en kompensasjon for bidraget fra feltutvalget og NOFs medlemmer, ble lokallaget godtgjort med 5000 kr. 

Årsberetning fra Kasse- og reirgruppa, v/ Anne Kvam
Gruppa ble opprettet i april 2018, etter et ønske fra A. Hals om at noen andre tar over ettersyn og oppfølging av fuglekassene som er hengt opp i bjørkeskogen ved Hegstadmyra ved Fiskumvannet.
Gruppa består av Anne Kvam (kontaktperson/leder), Lars Jacobsen og Tore Haare.
10 kasser i bjørkeskogen ble sjekket i april, noen var tomme, noen brukt til overnatting, noen hadde rester etter meis og muligens S/h fluesnapper. Siden noen fugler allerede var i gang med hekking, ble vi anbefalt å vente med å sjekke kassene til rundt 5. juni.
Av forskjellige grunner ble dette ikke gjort før 1. september, da vi sjekket 8 kasser langs Dørja. Da var jo ungene fløyet, men vi fant rester etter meis og fluesnapper. I ei kasse lå det bark og blader, og et uklekket egg i et hjørne. Da vi så nærmere på fotoet, forsto vi at det var mere der.. under det øvre laget var et kjøttmeisreir med et forlatt egg og en død unge. Det kan tyde på at meisen har hekket der først, og så har en fluesnapper (antageligvis) overtatt kassa.
I tillegg ble en del kasser heist litt opp på grunn av storfeet, samtidig som de ble tømt. De fleste skal nå være klare til innflytting. Funnene legges inn i en tabell, for om mulig få oversikt hvor det er velykkede hekkinger, og vi kan se hvordan det utvikler seg år for år.
Deltakelse i «Oppdrag Fuglekasse» initiert av Naturvernforbundet, Miljøagentene og NOF, har gruppa utsatt til 2019. Vi vil gjerne ha med flere medlemmer i gruppa, som kan være med å få dette til.
10 kasser ble hengt opp i Prestebråtan elveskog nedenfor Langebru. De nummererte kassene ble hengt opp etter tillatelse fra grunneier. Det er ikke planer om systematisk oppfølging av bruken av kassene. Hensikten er bare å gi fuglene flere hekkeplasser. Likevel oppfordres alle til å melde fra til gruppa om eventuelle observasjoner.

Årsrapport fra Tårngruppa v/Lars S. Jacobsen 
Det er ikke utført vesentlig dugnadsarbeid av foreningen i år. Forsøk på mating av småfugler er forsøkt, og erfaringen ble at maten ble funnet og spist. Dette bør trappes opp i 2019 ? I regi av Statens naturoppsyn/Fylkesmann ble det på forsommeren lagt ny papp på toppetasjen. Det ble også lagt ut flere gangbaner, gjennom bjørkeskogen og litt videre. Flott arbeid utført av E. Lundteigen. Deler av kloppene er også heist litt opp, med tanke på overvann. En inngjerding/ skjerming av inngangspartiet til tårnet er laget for å holde dyrene litt vekk fra inngangsdøra. Nytt telleapparat er installert, så det blir spennende å følge med på antall besøkende til tårnet. Rengjøring og vedlikehold av fuglekasser hører vel kanskje ikke under tårngruppa, men det kan nevnes at dette arbeidet er startet. 

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker, status 2018, v/Per Øystein Klunderud 
Arbeidet med boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet opp i september 2007, og den ble presentert 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær i NiB var prosjektansvarlig. Boka ble utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom. I 2018 ble det solgt én bok á 400 kr. Det er lagt til 500 kr i rentemidler. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 900 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.18 er kr 220 150. Det er 14 bøker igjen på lager hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.»

Natur & Kultur 2018 v/Per Øystein Klunderud Natur & Kultur 2018 ble gjennomført på Fossesholm søndag 18. november. (Arrangementet ble tatt opp igjen i 2015, for første gang siden 2009, og også gjennomført i 2016 og 2017.) Det var et samarbeid mellom NiB, Naturvernforbundet i Eiker, NOF Øvre Eiker lokallag, NOF avd. Buskerud, Buskerud Botaniske Forening og FNF Buskerud. Totalt ble ca. 60 personer registrert innenfor dørene (tallet var 100 i 2017). To innslag var ved den svenske ornitologen Magnus Ullman, med titler ”Kartorna i Handbook of Western Palearctic Birds” og ”Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap. En smygtitt på fåglarnas hemliga liv”. Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus bidro med temaet «Skogbruk og naturvern – felles interesse? Kan systematisk plukkhogst/andre hogstformer være en fellesnevner som på nytt forener skogbrukere og naturvernere?» Også fagbutikken til NOF, Natur og Fritid var representert på stand, ved Runar Jåbekk. Her ble bl.a. det nye 2-binds storverket Handbook of Western Palearctic Birds- Passerines presentert, jf. foredrag med Magnus Ullman. Arrangementet gikk med et underskudd på kr 4 140. Dette ble dekket av NiB.
Vi takker for kr 5 000 i støtte fra FNF Buskerud, og for deltakelse fra organisasjonene. 24. februar 

2018 For styret i NOF Øvre Eiker
Lars H. Dolmen, sekretær
---------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSBERETNING FOR 2017 
                                                                                                                            
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2017:                                        På valg
Leder:                         Ikke innstilt eller valgt                       2018
Kasserer:                     Tore Haare                                         2019
Sekretær:                    Bent Ellingsen                                   2019                          
Styremedlem              Svein Tangen                                    2019
Styremedlem:             Lars Dolmen                                      2019
Styremedlem:             Lars Jacobsen                                     2018

Vararepresentant:       Bjørn Tore Bollerud                           2018
Vararepresentant:       Anne Kvam                                       2018

Revisorer:                   Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                2018
Valgkomite:                Magne Sjøblom, Per Øystein Klunderud      2018

Av styret utnevnte grupper og ansvarspersoner:
Tårngruppa:                                        Lars Jacobsen (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne Sørensen.
Kasse- og ringmerkingsgruppa:         Anders Hals
Feltutvalget:                                       Steinar Stueflotten, Anders Hals
Foreningshistoriker og arkivar:          Terje Bakken
Nettside:                                            Bent Ellingsen
Facebook:                                          Lars Dolmen

Antall medlemmer 31.12.2017: 104 (omtrent som ved årets begynnelse)

Møter: Foreningen arrangerte 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter i Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Det ble avholdt 3 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2017
Antall deltakere i parentes

10. januar: Møte med bildekåseri om naturfotografering av Arne Nævra. (60).
14. februar: Møte med foredrag om fugler i arktisk Canada av Kirsten Myhr. (24)
19. februar: Vintervandring langs Drammenselva i Mjøndalen. (7)
14. mars: Møte med årsmøte og foredrag om fuglenes sang og andre lyder av Helge Kvam. (45)
2. april: Vårfeiring i Bergsvingen. (11)
18. april: Møte med bilderapporter fra Hornborgarsjøen v. Audun Jahren og fra Extremadura i Spania v. Per Øystein Klunderud. (35)
22. april: Ringmerking på Halshaugen kl.08. Vert Anders Hals (10)
22. april: Tårndag kl.12-18. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (16)
7. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (10)
9. mai: Møte med foredrag om horndykker av Torgrim Breiehagen, og Rune Isachsen orienterte om sine beitedyr i Fiskumvannet naturreservat. (35)
14. mai: Tårndag kl.8-14. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (12)
28. mai: Fuglenes Dag: Tur langs elva fra Darbu til Fiskum gml. kirke (8), og tur til tårnet. (6)
14. juni: Nattsangertur fra P-plassen ved Lundebakken kl.22. Kontaktperson: Audun Jahren. (12)
3. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (4)
12. september: Møte med gjennomgang av Feltutvalgets rapport "Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016", med forfatterne Steinar Stueflotten og Anders Hals. (35)
17. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (10)
30. september: Tårndag kl.10-14. Tårnvert Bjørn Tore Bollerud. (4)
1. oktober: EuroBirdwatch med lokalitetskonkurranse. (14)
10. oktober: Møte med foredrag om sjøfugler i Oslofjorden av Morten Bergan. (30)
15. oktober: Tur til Mølen i Vestfold. (5)
7. november: Møte med foredrag av Tom Schandy / Pål Hermansen om ny fuglebok. (42)
12. november: Natur & Kultur på Fossesholm. NOF ØE var medarrangør. (100)
5. desember: Møte med foredrag om TV-serien «Naturen vender tilbake» av Ulf Myrvold. (33)

Økonomi: Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 ikke klart. Framlegges under årsmøtet.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en digital projektor, en PC og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien er ubetydelig.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med informasjon om foreningens møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m. Facebook: https://www.facebook.com/NofOvreEiker/

Vår nære natur
I desember 2016 ble det oppdaget 5-600 meter snauhogst av verdifull elvekantskog med kommunens kanskje største svartorbestand langs Dørja, rett nord for Fiskumvannet naturreservat. Hogsten var i strid med vannressursloven. Per-Øystein Klunderud og Arne Nævra fulgte opp saken overfor myndigheter, grunneier og media. Naturvernforbundet og NOF ØE anmeldte saken 26.1.2017. Politiets etterforskning avsluttet januar 2018. Påtale / dom ikke klar.

Årsrapport fra Tårngruppa v. leder Lars Jacobsen
Medlemmer: Anne Sørensen, Magne Sjøblom, Inger Steen.

I året 2017 er det ikke vært arrangert dugnader. Det ble i høst jobbet litt med utvidelse av luka opp til toppen. Denne er utvidet ca.20cm i lengderetningen, noe som letter adkomst med sekk på ryggen, og det ble laget et lettere lokk. Pappen rundt luka ble limt, men ble ikke 100% tett fordi været ikke spilte helt på lag - regn og kaldt. Dette gjøres ordentlig til våren.
Som kjent har det vært litt vanskelig med adkomst fra veien og til parkeringsplassen. Lave biler subbet i bakken. Lundteigen har lagt på en del subbus, så resultatet så langt er bra. Spennende å se om «grusen» blir liggende i ro. Lundteigen har også kloppet stien videre inn i bjørkeskogen, med veldig bra resultat. SNO har satt opp telleapparat på brua inne i skogen, og vi venter spent på avlesning av antall besøkende.
Årsrapport fra Feltutvalget v. Anders Hals
Årsrapporten «Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016», publisert i nettmagasinet «Buskskvetten» 6.3.2017, ble utarbeidet og presentert på medlemsmøte 12.9.2017.
Utviklingen av fuglelivet på Hegstad beitemark etter 2014 ble fulgt opp, og det ble skrevet rapport til SNO mfl.
Vi arrangerte fugledag med ringmerking på Halshaugen 22.4.2017. med 15 deltakere.
I oktober stod vi i spissen for den lokale delen av lokalitetskonkurransen i forbindelse med EuroBirdWatch 2017, Dette skjedde 1.10.2017, og i 2017 gikk Fiskumvannet av med seieren.

Årsrapport fra Kasse- og ringmerkingsgruppa v. Anders Hals

På kasse- og ringmerkingsfeltet ble året relativt svakt. Kassene slo ikke til som forventet. Kun 327 reirunger så dagens lys og ble merket mot ca. 450-500 i et «normal»-år. Hos alle de vanlige kasseartene var det nedgang – med unntak av svartmeis som - målt ut fra ringmerkingsdataene, klart har kommet opp fra bølgedalen i 2015.
Merking av voksne fugler ble av ulike årsaker avsluttet allerede i overgangen august/september. Blant 811 merkede voksne fugler – alle ringmerket på Hals, var det tross alt ett og annet lyspunkt. Således bl.a. én dvergspett, én gjerdesmett, to buskskvetter (MANGE år siden sist den arten ble ringmerket på Hals), to møllere, én løvmeis, én toppmeis, én tornskate, hele 20 stær (hvorav 16 ind. i ett og samme nett samtidig!), 71 kjernebitere og tre sivspurver.
Av gjenfunn og kontroller er det mest interessant kanskje en kjernebiter merket på Halshaugen og gjenfunnet i Trøndelag. For øvrig ikke mye av gjenfunn eller kontroller som avviker i vesentlig grad fra forventet trekkretning, går på høy alder, funnomstendigheter eller lignende.

Rapport fra Natur og Kultur 2017 v. Per Øystein Klunderud
Årets Natur og Kultur ble gjennomført søndag 12. november. Naturvernforbundet i Buskerud var hovedarrangør, med Buskerud Botaniske Forening, NOF ØE lokallag, Naturvernforbundet i Eiker og Forum for natur og friluftsliv Buskerud som medarrangører. Nær 100 personer var innenfor dørene. Programmet fikk gode tilbakemeldinger. Vi fikk innslag fra den globale utfordringen med plastforurensning i havet, via det nasjonale der vi ble med under Buskerud Botaniske Forening sin reise til Finnmark i juli, til vi endte opp med det lokale med informasjon om utviklingen av askeskuddsjuka og om veiplaner og hogst i hjertet av Holtefjell. Medvirkende foreninger hadde stand, mens Natur og Fritid viste aktuelle bøker og optikk. Forlaget Tom & Tom presenterte ny fuglebok og ny bok fra Buskerud.

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker v. Per Øystein Klunderud
Arbeidet med boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet  i september 2007, og ble presentert 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær i NiB var prosjektansvarlig. Boka ble utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom. I 2017 ble det solgt 4 bøker á 400 kr. Det er lagt til 400 kr i rentemidler. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 2 000 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.17 er kr 219 250. Det er 15 bøker igjen på lager hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.

25. februar 2018
For styret i NOF Øvre Eiker

Bent Ellingsen, sekretær

ÅRSBERETNING FOR 2016


Tillitsvalgte etter årsmøtet 2016:                                        På valg

Leder:                         Audun Jahren                                     2017
Nestleder:                    Svein Tangen                                     2018
Kasserer:                     Terje Bakken                                      2017
Sekretær:                     Bent Ellingsen                                    2017
Styremedlem:              Tore Haare                                         2018
Vararepresentant:        Bjørn Tore Bollerud                           2017

Revisorer:                   Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                 2017
Valgkomite:                Magne Sjøblom, Per Øystein Klunderud        2017

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:

Tårngruppa:                                        Lars Jacobsen (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne Sørensen.
Kasse- og ringmerkingsgruppa:          Anders Hals
Feltutvalget:                                        Steinar Stueflotten, Anders Hals
Foreningshistoriker og arkivar:           Terje Bakken
Nettside:                                             Bent Ellingsen

Antall medlemmer 31.12.2016: 102 (omtrent som ved årets begynnelse)

Møter: Foreningen arrangerte 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter i Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Det ble avholdt 4 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2016
Antall deltakere i parentes

Det ble avholdt 9 møter i 2016, alle på tirsdagskvelder i Haug menighetssenter i Hokksund.

12. januar: Møte med foredrag om bier av Ole & Berit Tobiassen (38)
9. februar: Møte med foredrag om Sleneset og hubro av Madlaina Bichsel (60).
21. februar: Elvelangs i Vikersund kl. 11 – 13. Turleder Audun Jahren(8).
8. mars: Årsmøte 2016 (20)
3. april: Vårsamling i Bergsvingen m. Magne Sjøblom (12).
12. april: Møte med foredrag om fugler i Kina av Kristin Vigander (22)
17. april:  Ringmerking på Hals kl.08 m. Anders (15)
17. april: Tårndag på Fiskum kl.12-18 m. Bjørn Tore Bollerud (16)
30. april: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore Bollerud (10)
3. mai: Rusletur langs Fiskumelva kl. 18-20. Turleder Rita Horgen (17)
10. mai: Møte med foredrag om fuglekikking i Sør-Spania av Terje Axelsen (27)
22. mai: Fellestur til Sirikirke med Botanisk Forening. (5)
29. mai: Fuglenes Dag: Tårndag på Fiskum kl.8-14. Tårnvert Steinar Stueflotten. (2)
10. juni: Nattsangertur. Turleder Anders Hals (10)
12. juni: Tårndag på Fiskum kl.10-14 m. Bjørn Tore Bollerud (2)
4. september: Tårndag på Fiskum kl.10-16 med Bjørn Tore Bollerud (10)
6. september: Møte med medlemmenes bilder og opplevelser fra sommeren (23)
11. september: Dugnad på Fiskumtårnet under ledelse av tårnsjef Lars Jacobsen (5)
18. september: Tårndag på Fiskum kl.10-14 med Bjørn Tore Bollerud (21)
25. september: Dugnad på Fiskumtårnet under ledelse av tårnsjef Lars Jacobsen (10)
28. september: Tårnettermiddag på Fiskum kl.16-20. Turleder Bjørn Tore Bollerud. (10)
2. oktober: Konkurranse mellom lokaliteter som ledd i EuroBirdwatch kl. 9-12. (11)
11. oktober: Møte med reise i Aragon i Spania med Per Øystein Klunderud & Kjell Dokka (40).
16. oktober: Tårndag på Fiskum. Turleder Bjørn Tore Bollerud  kl.10-14 (9)
30. oktober: Tårndag på Fiskum. Turleder Bjørn Tore Bollerud  kl.11-15 (13)
8. november: Møte med foredrag av professor Svein Dale om bestandsutvikling og rødlista (35)
13. november: Natur & Kultur på Fossesholm (90).
13. desember: Møte med naturfotografen Svein Roger Reberg fra Fiskum (25).

Økonomi: Foreningen har solid økonomi, med 90.170 kroner i egenkapital. Godkjent regnskap for 2016 viser et overskudd på 8547,51 kroner.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor, en PC og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Salgsverdien er ubetydelig.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med informasjon om foreningens møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m.

Vår nære natur
I desember ble det oppdaget 5-600 meter snauhogst av elveskogen langs Dørja, i strid med vannressursloven, rett nord for Fiskumvannet naturreservat. Per-Øistein Klunderud og Arne Nævra fulgte opp saken overfor myndigheter, grunneier og media.

Natur & Kultur 2016
Arrangementet ble avholdt på Fossesholm 13. november, med 90 deltakere. Foreningen deltok med bl.a. stand og økonomisk støtte. Som tidligere var Per Øystein Klunderud  hovedansvarlig. Kr. 21.500 ble overført til arbeidet mot ulovlig fuglefangst ved Middelhavet og i Midtøsten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsrapport fra Tårngruppa v. leder Lars Jacobsen

Medlemmer: Anne Sørensen,  Magne Sjøblom, Inger Steen.

I 2016 ble det besluttet å gjennomføre en del vedlikehold på tårnet. Vi fikk penger fra ØE Kommune, slik at beis, koster og tomspann ble kjøpt inn. Det ble organisert totalt 3 dugnadsdager hvor medlemmene møtte opp og gjorde en fantastisk jobb. Det ble kostet og feid rundt ute og inne ,samt at grener og småtrær som hindret utsikten ble fjernet. Treverket , spesielt på toppen var utrolig tørt, så det slurpet til seg beis. Ca.60 liter beis forsvant inn i ytterveggene. Dugnad er også en sosial ting. Vi blir litt bedre kjente, så det ble noen hyggelige dager. Fugletitting og kaffekos ble heller ikke glemt.
En litt trist hendelse oppe i det hele var at ubudne gjester hadde hatt fest(?) og kastet et spann med beis ut fra toppen. Vi fikk ryddet opp , men det beviser at ikke alle som besøker tårnet har gode hensikter. Saken ble anmeldt.

Noen ting gjenstår for året 2017. Det er kommet ønske om å forstørre luka opp til toppen, samt å lage en type støtte som gjør det sikrere å gå ned igjen.

ÅRSBERETNING FOR 2015
                                                                                                                            
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2015:                                                               På valg
Leder:                                   Audun Jahren                                                    2016
Nestleder:                             Rita Rustan                                                        2016
Kasserer:                              Terje Bakken                                                      2016
Sekretær:                              Bent Ellingsen                                                    2017
Styremedlem:                      Svein Tangen                                                      2017
Vararepresentant:              Bjørn Tore Bollerud                                          2016
Vararepresentant:              Eva Løken                                                          2016

Revisorer:                             Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                 2016
Valgkomite:                         Hans Jørgen Nilsen                                            2016

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:

Tårngruppa:                                                        Anders Hals (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne Sørensen.
Kasse- og ringmerkingsgruppa:                       Anders Hals .
Feltutvalg:                                                           Steinar Stueflotten, Anders Hals
Nettside:                                                               Bent Ellingsen
Foreningshistoriker og arkivar:                        Terje Bakken

Medlemstall: Ca. 100.

Møter: Foreningen avviklet 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter, Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Styret hadde 3 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2015
Antall deltakere i parentes

13. januar: Møte m. Ingar Øien om dverggåsprosjektet (30).
10. februar: Møte m. Jan Erik Røer om fugletrekk (50).
10. mars: Årsmøte og foredrag m. Arnhild Øien og Bjørn Foyn om fuglelivet i Trysilskogene (40).
22. mars: Fuglekikking i Bergsvingen med Magne Sjøblom og Jan Trygve Bollerud
14. april: Møte m. Jostein B. Engdal: "Natur og kultur i Pamir" (35)
18. april: Ringmerking på Halshaugen med Anders Hals (ca. 10)
18. april: Tårndag ettermiddag Fiskum m. Bjørn Tore Bollerud (18).
­12. mai: Møte m. Torfinn Jahren om storfugl (ca. 45).
16. mai: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore Bollerud (12).
31. mai: Fuglenes Dag 2015 kl.10: A) Rusletur fra Darbu langs Fiskumelva til Fiskumvannet med kafferast ved kirken m. Bjørn Tore Bollerud. B) Tur med start fra Darbu i bil til p-plassen ved Fiskumvannet Naturreservat og videre til tårnet m. Steinar Stueflotten. (Totalt 25).
5. juni: Tårnkveld med nattsangerlytting m. Bjørn Tore Bollerud og
nattsangertur Fiskum / Eikeren m. Steinar Stueflotten og Audun Jahren (15).


4. september: Tårndag ettermiddag  Fiskumvannet  m. Audun
8. september: Møte m. Tore Slagsvold: "Familieliv hos meiser" (38).
9. september: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore (2).
20. september: Rusletur ved Fiskumvannet  m. Bjørn Tore (5).
4. oktober: Lokalitetskonkurranse (10).
13. oktober: Møte m. Tom Schandy om regnskogen (52).
18. oktober: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore (11).
10. november: Møte med film fra Trillemarka m.m. av Øystein Engen (ca. 35).
22. november: Samarbeidsprosjektet «Natur og Kultur» på Fossesholm (100).
8. desember: Møte. Årsavslutning med presentasjon og visning av filmen «Skoggangsmann» av Arne Nævra, Torgeir Beck Lande, med Arnt Berget i hovedrollen. (45).

Økonomi: Foreningen har solid økonomi, med 81.623 kroner i egenkapital. Regnskap for 2015 og budsjettforslag for 2016 framlegges på årsmøtet.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor, en PC og et lite varelager med gevinster, bøker og annet. Anslått total verdi kr.5000.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med informasjon om foreningens møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m.

Fiskumvannet Naturreservat:
Statens Naturoppsyn har i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og grunneiere videreført tiltak med beiting av sau og kveg for å skape et åpnere landskap.

Kasse- og ringmerkingsgruppa
Gruppa har 180 fuglekasser fra Hals og innover skogene mot vest over Kolbergåsen til Grasåsen på grensa mot Flesberg. Totalt ble det i 2015 ringmerket 1 699 fugler - hvorav 377 unger, fordelt på 55 arter. Dette er veldig lavt, og hovedårsaken er en svært kald vår. 2015 er relativt sett med meget god margin det dårligste året siden oppstarten i 1983. 45 meisekull ble funnet døde/forlatte med til dels store, døde unger i reiret. Andelen voksne fugler ble samlet sett ned mot det halve av årsgjennomsnittet siden oppstarten i 1983, men ett lyspunkt var sangerne og fluesnapperne som hadde et godt år. Pga. ankomst langt uti mai og med unger i reiret først fram mot midten av juni – og seinere,
klarte de seg tilsynelatende bra

Feltutvalget
Som tidligere har utvalget utarbeidet rapporten «Fugler i Øvre Eiker», som oppsummerer observasjoner fra foregående år. Utvalget arrangerte flere turer nevnt under aktiviteter. Anders Hals holdt sin 13. vårsamling med ringmerking på Halshaugen ved Vestfossen. Lokalitetskonkurransen under EuroBirdWatch i oktober var en spesiell feltaktivitet, med delt seier til Linnstranda og Fiskum. Deretter fulgte Averøya, Bergsvingen, Grunnane og Hjarnesdeltaet.

Tårngruppa
Gruppa med leder Anders Hals har som vanlig holdt orden på fugletårnet ved Fiskumvannet.

Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker
Boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet i september 2007, og ble utgitt 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær Per Øistein Klunderud i Naturvernforbundet i Buskerud var prosjektansvarlig.
I 2015 ble det solgt 3 bøker á 400 kr. Det er lagt til 1 500 kr i rentemidler. Av utgifter ble det brukt 1 800 kr til å kjøpe tilbake 9 bøker fra Natur og Fritid. Det ble også brukt 778 kr til gjennomføring av møte om bruk av midlene. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 122 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.15 er kr 216 650. Det er 20 bøker igjen på lager hos NiB.
19. februar ble det avholdt møte med 2 representanter fra hver av de deltakende organisasjonene. Temaet var framtidig bruk og forvaltning av midlene fra prosjektet. Det ble utarbeidet et forslag til vedtekter, som etter videre innspill og behandling, ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15. Det sentrale punktet i vedtektene er enigheten om at overskuddet fra prosjektet (midlene) forvaltes som én pott, med deltakelse av 3 likeverdige parter.

ÅRSBERETNING FOR 2014
                                                                                                                            
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2014:                                                               På valg
Leder:                                   Audun Jahren                                                    2015
Nestleder:                             Rita Rustan                                                        2016
Kasserer:                              Terje Bakken                                                      2016
Sekretær:                              Bent Ellingsen                                                    2015
Styremedlem:                      Torhild Graversgaard                                        2015
Vararepresentant:              Bjørn Tore Bollerud                                          2015
Vararepresentant:              Svein Tangen                                                      2015

Revisorer:                             Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                 2015
Valgkomite:                         Hans Jørgen Nilsen, Magne Sjøblom             2015

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:

Tårngruppa:                                                        Anders Hals (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne Sørensen.
Kasse- og ringmerkingsgruppa:                       Anders Hals (leder).
Feltutvalg:                                                           Steinar Stueflotten, Anders Hals.
Webansvarlig:                                                     Bent Ellingsen
Foreningshistoriker og arkivar:                        Terje Bakken

Medlemstall: Ca. 120.

Møter: Foreningen avviklet 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter, Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Styret hadde 3 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2014
Med  foredragets tema for møter og antall deltakere i parentes

14. januar: Møte – Fuglelivet på Kanariøyene  v. Audun Jahren & Terje Bakken (37)
11. februar: Møte – Åkerrikseprosjektet v. Knut Eie (37)
9. mars: Fuglevandring Loesmoen med Audun Jahren (11)
11. mars: Hornøya  - Norges østligste fuglefjell v. Audun Jahren (39)
11. mars: Årsmøtet 2014 (39)
1. april: Møte- Skogshønsenes økologi  v. Knut Tore Gundersen (ca. 75)
6. april: Fuglekikking i Bergsvingen med Magne Sjøblom, Anders Hals (13)
26. april: Ringmerking på Hals v. Anders Hals (15)
26. april: Tårndag  Fiskumvannet med Bjørn Tore Bollerud (12)
5. mai: Rusletur elvelangs i Darbu med Rita Rustan (17)
6. mai: Møte - Fjellvåkens vandringer v. Audun Jahren,Ingar Øien, Tomas Aarvåk (40)
18. mai: Tårndag  Fiskumvannet med Bjørn Tore Bollerud (8)
25. mai: Fuglenes Dag - Fuglevandring  Kongsberg med Frank T. Brandbu / Magne S. (13)
25. mai: Fuglenes Dag -  Tårnkonkurranse mellom Fiskum og Linnesstranda
10. juni: Kveldstur på ny klopp til tårnet i Fiskumvannet naturreservat med Per Øystein K. (6)
13. juni: Tårnettermidddag med nattsangerlytting i reservatet  med Bjørn Tore Bollerud (8)
14. juni: Kolbergsetra med Anders Hals
19. august: Tur i Fiskumvannet naturreservat med tema registrering av fugler m. Anders Hals
9. september: Møte – Om ville bær v. Øivind Stranna Larsen
13. september: Tårndag Fiskumvannet med Bjørn Tore Bollerud (12)
14. september: Foreningsstand under markedsdag på Fiskum med Anne S. og Magne Sjøblom
28. september: Tårndag Fiskumvannet med Bjørn Tore Bollerud (14)
5. oktober: Konkurranse om artsobservasjoner mellom 6 lokaliteter.
7. oktober: Møte – Fossekall v. Trond Øigarden (ca.30)
17. oktober: 40-års jubileumsfest på Fossesholm, Vestfossen (61)
19. oktober: Tårndag Fiskum med Bjørn Tore Bollerud (8)
10. november: Møte- Snøugle  v. Roar Solheim (ca.50)
9. desember: Møte – Fra jubileumsturen til Svalbard v. Audun Jahren

Markeringer av 40-års jubileum 2014
Festkomiteen med Inger Steen, Terje Bakken og Magne Sjøblom sørget for en verdig jubileumsaften med middag på Fossesholm 17. oktober. Arne Nævra, Dagfinn Kolberg, Ragnar Otto Eriksen m.fl. bidro. I tillegg deltok noen på jubileumstur til Svalbard med Arne Nævra 6.-14. juli. Under jubileumstårndag 19. oktober ble reservatets aller første svartstrupe observert, sammen med kvartbekkasin og gråstrupedykker.   

Økonomi: Foreningen har solid økonomi, med 70.922 kroner i egenkapital. Regnskap for 2014 og budsjettforslag for 2015 framlegges på årsmøtet.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor og en PC. Varelager med gevinster, bøker og annet. Anslått total verdi kr.5000.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med aktuelle saker, og eldre nettside med arkivstoff. Webansvarlig Bent Ellingsen.

Fiskumvannet Naturreservat: Anders Hals og Magne Sjøblom har gjennom dialog med Eiker Padleklubb og innlegg i media forsøkt å forebygge mot den økende forstyrrelse fra padlere i reservatet.

SNO (Statens Naturoppsyn) har i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og grunneiere gjennomført klopping av sti for store deler av traseen fra parkeringa til fugletårnet. Det har blitt rydda skog og kratt over store områder, og yngre gran- og furutrær er kappa ned. Området har i 2014 blitt gjerdet inn med tanke på planlagt beiting i 2015. Arbeidet i reservatet har for en stor del blitt utført med lokal arbeidskraft.  

Kasse-og ringmerkingsgruppa
Gruppa har mer enn 200 fuglekasser fra Hals og innover skogene vest over Kolbergåsen til Grasåsen på grensa mot Flesberg. Totalt ble 2 836 fugler av 52 arter fugler merket, herunder 500 reirunger og 2 336 voksne. Alle ringmerket på Hals. Høyeste antall var bjørkefink med 438 individer. For øvrig nevnes hele 105 kjernebitere, tre rosenfinker (alle i august), 1 myrsanger, 1 spurveugle, 82 munk, 5 tornirisker, 3 sivspurver og 1 blåstrupe.

Feltutvalget
Feltutvalget utarbeidet rapporten ”Fugler i Øvre Eiker 2013”, denne utgave utvidet med en analyse av utviklingen siste 5 år. Utvalget arrangerte flere turer nevnt under aktiviteter. Anders Hals sto for sin tolvte vårsamling med ringmerking på Halshaugen ved Vestfossen. Lokalitetskonkurransen under EuroBirdWatch i oktober var en spesiell feltaktivitet, med delt seier til Linnstranda og Fiskum. Deretter fulgte Averøya, Bergsvingen, Grunnane og Hjarnesdeltaet.

Tårngruppa
Gruppa med leder Anders Hals har som vanlig holdt orden på fugletårnet ved Fiskumvannet. Se også avsnittet «Fiskumvannet naturreservat».  

ÅRSBERETNING FOR 2013
                                                        
                                                                                             
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2013:                                                    På valg
Leder:                         Audun Jahren                                                2014
Nestleder:                   Rita Rustan                                                   2014
Kasserer:                     Grethe Fosen                                                 2014
Sekretær:                    Bent Ellingsen                                              2015
Styremedlem:             Torhild Graversgaard                                    2015
Vararepresentant:       Bjørn Tore Bollerud                                      2014
Vararepresentant:       Bjørn Vassengen                                           2014

Revisorer:                   Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen                2014
Valgkomite:                Per Ø. Klunderud, Magne Sjøblom               2014

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:
Tårngruppa:                                        Anders Hals (leder
Kasse- og ringmerkingsgruppa:         Anders Hals (leder)
Feltutvalg:                                          Steinar Stueflotten, Anders Hals, Christoffer Mikalsen.
Webansvarlig:                                    Christoffer Mikalsen
Foreningshistoriker og arkivar:          Terje Bakken

Medlemstall: 126 per 1.1.2014. Antall ved årets utgang er usikkert etter at NOF sentralt overtok administrasjonen av kontingenter og medlemskap.

Møter: Foreningen avviklet 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter, Hokksund. Årsmøtet ble avviklet under marsmøtet. Styret hadde 5 styremøter.

Aktivitetsoversikt 2013 (Antall deltakere i parentes)

15. januar
Medlemsmøte. Foredrag: Hettemåke + LRSK v. Steinar Stueflotten (38)
12. februar
Medlemsmøte. Foredrag: Skjeggmeis v. Rune Aae (43)
17. februar
Vintervandring langs Drammenselva. Kl.10-12. Turleder: Audun Jahren (6)
19. mars
Årsmøte og medlemsmøte. Foredrag: Bruk av artsobservasjoner.no
v. Steinar og Anders (34)9. april
Medlemsmøte. Foredrag: Tårnfalk v. Ronny Steen (55)

20. april
Ringmerking på Hals gård. Ansvarlig: Anders

6. mai
Rusletur elvelangs på Darbu. Turleder: Rita Rustan (25)

14. mai
Medlemsmøte. Humler v. Roar Bengtson (48)

18. mai
Tårndag Fiskum. Turleder: Bjørn Tore Bollerud (8)

26. mai
Fuglenes Dag 2013: Morgentur rundt Sandøra i Hokksund kl.08.00.
Turleder: Steinar Stueflotten (3)

28. mai
Tur til Åssida på Fiskum. Arr: Feltutvalget. Turleder: Per Øystein Klunderud (25)

2. juni
Tårndag Fiskum. Turleder: Bjørn Tore Bollerud (10)

4. juni
Vandring i Sentrum av Kongsberg kl.18. Turleder: Olav Såtvedt (9)

7. juni
Nattsangertur Øvre Eiker kl.22. Turleder: Steinar Stueflotten

8. juni
Tur til Råtavannet i åsen ovenfor Hakavikveien.
Arr: Feltutvalget

11. juni
Kveldstur til dam ved Skjøl i Ø. Eiker.  Arr: Feltutvalget m. turleder Anders Hals.

8. september:                         Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14.
10. september:           Medlemsmøte. Foredrag: Lista i Vest-Agder v. Vegard Bunes (36)
22. september:           Tårndag ved Fiskumvannet kl.08 - 14. Turleder: Bjørn Tore Bollerud
29. september:           Tur til Mølen i Vestfold med start fra Vestfossen stasjon kl.07.
6. oktober:                  Birdrace / lokalitetskonkurranse under Eurobirdwatch kl.08-11. 
8.oktober:                   Medlemsmøte. Foredrag: Kongeørn v. Inge Stensrud (40)
19.oktober:                 Tårndag ved Fiskumvannet kl.10-14 (5)
12. november:            Medlemsmøte. Foredrag: Naturfotografen Gunnar Frydenlund v. Dag  Frydenlund (37)
10. desember:            Medlemsmøte. Foredrag: Naturen i Telemark v. Jan Erik Tangen (40)

Økonomi: Foreningen har god økonomi. Regnskap og budsjettforslag framlegges på årsmøtet.

Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor og en PC. Varelager med gevinster, bøker og annet. Anslått total verdi kr.5000.

Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med aktuelle saker, og eldre nettside med arkivstoff. Webredaktør har vært Christoffer Mikalsen.


Fiskumvannet Naturreservat: Per Ø. Klunderud jobber med Fylkesmannen for å realisere tiltak under forvaltningsplanen vedtatt i 2009. Blant disse er utvidet P-plass, ny sti med delvis klopping til tårnet og tilrettelegging for beiting. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar