Historie / vedtekter

HISTORIE

Vår historie 1974-2015 sammenfattet  og redigert av foreningens historiker Terje Bakken. Oppdatert august 2016.

Trykk her: FORENINGENS HISTORIE Det arbeides med å få historien plassert lenger ned på denne siden, og / eller en annen løsning for de som ikke er logget inn på Google.

Vedtekter for
BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag 
Vedtatt på foreningens stiftelsesmøte18.10.1974, med endringer på foreningens årsmøter 26.01.1995, 22.01.1996, 08.03.2016 og 13.3.2018. Hele organisasjonens navn endret fra Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife etter vedtak i Landsmøtet 2021. Lokalforeningens navn vedtatt av Årsmøtet 9.3.2022. 

§1 Navn
Foreningens navn er BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag. 

§2 Formål
Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å gi områdets fugleinteresserte et fellesskap med godt miljø.
2.4. Å stimulere til og delta i ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

§3 Medlemskap
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formålsparagraf, og som betaler obligatorisk grunnkontingent til landsforeningen. Styret kan suspendere medlemmer, men beslutningen kan innankes for årsmøtet. Medlem som tross purring ikke betaler kontingent innen årets utløp, kan strykes fra medlemsregisteret.
Kontingenten fastsettes av landsforeningen og fylkesavdelingen.

Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra et fulltallig styre.

§4 Styre
Foreningen ledes av et styre bestående av minst fem (5) medlemmer, fordelt på følgende verv: leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Videre skal styret ha minst ett varamedlem.
Styret sammenkalles når lederen finner det ønskelig, eller når minst to av styrets medlemmer krever det. Styret har ansvar for drifta av foreningen mellom to årsmøter, og det har anledning til å oppnevne komiteer, utvalg eller grupper og gi instrukser for disse. Foreningsåret følger kalenderåret.
Styrevedtak blir fattet med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, være til stede på styremøtet. Ledere av eventuelle komiteer, utvalg eller grupper i foreningen har møte- og talerett, men ikke stemmerett på styremøtene.

§5 Valg
Leder skal velges hvert år. Øvrige styre- og varamedlemmer velges for perioder på to (2) år. Dette organiseres slik at halvparten, eller tilnærmelsesvis halvparten, av medlemmene av styret årlig stiller til valg.
Årsmøtet velger to (2) revisorer og en valgkomite bestående av to (2) personer. Revisorene og valgkomiteen med leder velges for ett år. Eventuelle andre valg gjelder også for ett år.
Valgene blir avgjort ved simpelt flertall. Dersom det er foreslått flere kandidater enn det er ledige verv, eller det ved enkeltvalg stilles motkandidat, skal valgene skje skriftlig.

§6 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det bør fortrinnsvis avholdes i tiden januar – februar. Styret innkaller til årsmøte med minst fjorten (14) dagers varsel.
Faste poster på årsmøtet er:
·         Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
·         Årsberetning og revidert regnskap.
·         Eventuelle komiteer, utvalg eller grupper sine årsberetninger.
·         Innkomne forslag.
·         Arbeidsplan for året.
·         Valg.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest en (1) måned før årsmøtet. Innkomne forslag skal kunngjøres for medlemmene i årsmøteinnkallingen. Det skal ikke fremmes eller stemmes over saker som ikke står oppført på dagsordenen. Avgjørelsene på årsmøtet blir truffet med simpelt flertall. Vedtektsendringer kan bare skje på årsmøtet, og er ikke gyldig med mindre to tredjedeler av de avgitte stemmene støtter endringsforslagene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom minst en fjerdedel av medlemmene krever det skriftlig.

§7 Oppløsning
Er det stemning for å oppløse foreningen, kan dette skje etter avstemming med minst to tredjedels flertall på et årsmøte. Foreningens eiendeler tilfaller da BirdLife Norge avdeling Buskerud. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ET UTDRAG FRA FORENINGENSA TIDLIGSTE HISTORIE

NORSK ORNITOLOGISK FORENING  ØVRE EIKER /
BIRDLIFE NORGE ØVRE EIKER OG OMERGN LOKALLAG

FORENINGENS  HISTORIE       1974 - 2008

                               STIFTET   18.   OKTOBER  1974

 

                   1974   (18/10-1974 til 4/4-1975)

                                                                                                          Redigert av Terje Bakken august 2016     

Styret

            Formann:        Arne Nævra

            Sekretær:        Alfred Kjemperud

            Kasserer:         Magne Sjøblom

            Varamann:       Anders Hals

           

            Revisorer:       Steinar Prytz  og  Tore Bergan

 

Arne Nævra og Magne Sjøblom sendte følgende brev ut til noen personer 14.oktober 1974:

“Undertegnede har ut fra kartotek fått rede på at du er medlem av Norsk Ornitologisk Forening. Vi vil derfor appellere til din interesse  og herved innkalle deg til stiftelsesmøte for en ornitologisk forening på Ø. Eiker på Hokksund Gymnas fredag 18/10 kl. 19.00. Bortsett fra det organisatoriske vil det ornitologiske  arbeidet i kommunen (og tilgrensende kommuner?) bli tatt opp. Sansynligvis vil det også bli vist film.- men fremfor alt: Du får anledning til å møte andre fugleinteresserte- Ta gjerne med interesserte venner- og vel møtt!”

        Magne Sjøblom(sign.)                               Arne Nævra (sign.)  

 

19 personer møtte, vedtekter lagt fram av initiativtakerne ble vedtatt og styret ovenfor ble valgt for 1 år fremover. Møtet fastsatte størrelsen av medlemskontingenten til

10 kr pr år for skoleungdom og 20 kr pr år for andre medlemmer. For 1974 betales halv kontingent. En film om rasering av våtmarksområder ble vist som avslutning på møtet.

 

Foreningens  neste møte ble holdt 15.november samme år kl 19.00. Møtet ble holdt på Hokksund gymnas, 31 personer møtte. På programmet stod; protokoll, referat fra forrige møte, redegjørelse over kommunens fugleliv med lysbilder og eventuelt.

Arne Nævra opplyste at han hadde sendt en forespørsel til formannen i NOF for å få vite hvilke formaliteter som må være i orden før foreningen kan tilsluttes NOF. Det er stemning blant medlemmene for en eller annen form for tilslutning. Enkelte av medlemmene ytret ønske om en møteplan for hele vårsesjonen. Styret vil forsøke å utarbeide en slik plan til et seinere møte. Styret ville så snart som mulig skaffe til veie feltlister, postkort med fuglemotiv og lignende fra NOF som medlemmene kunne kjøpe på møtene fremover.

 

Nytt møte i foreningen ble holdt 31. Januar 1975 på Hokksund gymnas. 20 personer

møtte. På dagsorden stod orientering om opprettelse av fylkesforening, eventuelle           ekskursjoner, annen del av Arne Nævras lysbildekåseri om Øvre Eikers fugleliv og eventuelt. Tore Gunnarsen opplyste at han og noen andre aktive medlemmer av NOF i fylket var i ferd med å danne en fylkesavdeling av NOF. Tanken var at fylkesavdelingen skulle være et mellomledd mellom vår forening og hovedforeningen.

Konklusjonen fra vår forening var å vente med foreningens årsmøte pga navnespørsmål etc til fylkesavdelingen kom i gang, og NOF-utvalget har avgitt sin innstilling.

Man ble også enig om en ekskursjon til Svelvik for å iaktta overvintrende svaner.

Man vedtok også å melde foreningen kollektivt inn i Øvre Eiker Natur-og Miljøvernforening. Kontingenten her var 30 kr. Sekretæren har flyttet til Trondheim, Anders Hals  rykker opp som sekretær og som ny varamann ble valgt Kjell Værnes.

 

Det ble arrangert en ekskursjon til Svelvik og Sandebukta 16/2-1975. 10 personer møtte.              1

Navnet på foreningen i denne perioden er  Øvre Eiker Ornitologiske Forening.

 

Avisen Fremtiden hadde 23/10-1974 en artikkel som følger:                                             

     “ Fugleinteresserte på Ø.Eiker danner forening.

      Viktigste oppgaver er å verne om naturen og fuglelivet.

Øvre Eiker har nå som et av de første stedene i landet fått sin egen ornitologiske lokalforening. Foreningen ble stiftet fredag etter initiativ fra Magne Sjøblom og Arne Nævra, og at det er interesse for fugler og bevaring av fuglelivet viste det gode fremmøte denne første kvelden. Hele 20 stykker hadde funnet veien til stiftelsesmøtet, et tall som var både overraskende og gledelig. En av hensiktene, ja kanskje den viktigste grunnen til at man opprettet denne foreningen,er at fredningen av deler av Fiskumvannet endelig er en realitet, og man trenger derfor ivrige “fuglekikkere” til observasjoner ved vannet, særlig i trekktidene. Slik som det har vært inntil nå er det kun noen få som har skrevet rapporter om observasjon ved vannet, men dette kan bli slitsomt i lengden. Nå håper man altså å få flere med seg slik at Fiskumvannet kan være under oppsikt døgnet rundt. Men det er ikke bare ved Fiskumvannet det finnes fugler på Øvre Eiker. Derfor er også et av formålene ved foreningen å foreta observasjoner av fuglelivet andre steder i bygda. I vedtektene står det at man skal stimulere til økt interesse for fuglelivet og økt forståelse for fuglenes plass i økosystemet. Dette skal man gjøre ved å drive opplysningsvirksomhet og dra ut på ekskursjoner. Viktig for medlemmene er også at man skal verne om bygdas natur, og da spesielt om fuglelivet. I styret for foreningen ble valgt Arne Nævra,Hokksund, formann,Alfred Kjemperud,Skotselv,sekretær og Magne Sjøblom,Hokksund, kasserer. Foreningen er åpen for alle, gammel som ung, og man så spesielt at det på neste møte også møtte en del jenter.Eller interesserer ikke jenter seg for fugler?”

                                   1975      (4/4-1975  til  27/2-1976)                                   

Styret:

            Formann:                    Arne Nævra

            Nestformann:             Kjell Værnes

            Sekretær:                    Anders Hals

            Kasserer:                     Magne Sjøblom

            Styremedlem:             Karl Richard Hals

            Varamann:                  Tom Schandy og Karl Øyvind Solum

            Revisor:                      Tore Bergan og Steinar Prytz

 

Det er holdt 6 medlemsmøter i denne perioden, årsmøtet 4/4 inkludert.

Årsmøtet ble holdt 4. April 1975 kl. 18.30 på Hokksund gymnas med følgende saker:

Medlemmenes kvarter:

Her ble det snakket om Aksjon Rovfugl. Formannen orienterte og oppfordret alle foreningens medlemmer til å holde øyne og ører åpne for eventuelle rovfugler. Man er spesielt interessert i hubro og vandrefalk.

Valget medførte en del debatt og man ble enige om å utvide styret fra 3 til 5 pluss 2 varamenn.

Diskusjon om ekskursjonsopplegget:

11/5 til Fiskumvannet , 31/5-1/6 til Vestfold og skogstur Krekling 25/5.

Valg av representanter til representantmøtet i NOF:

Formannen, sekretæren og kassereren reiser til Fredrikstad 12/4.

Foreningen har nå  35 medlemmer.

 

 

 

 

Medlemsmøte  9. Mai:                                                                                                                        1

Ble arrangert på Hokksund gymnas og 12 personer møtte opp. Foreningen er nå blitt medlem av NOF. Det skal nå dannes en rapport-og sjeldenhetskomite. Denne skal ta imot rapporter fra hele fylket.

Det vil bli sendt en henstilling til Drammen Flyklubb om å innskrenke seg og holde seg til de reglementerte høyder, støyen ved Fiskumvannet har tiltatt.

Lysbildekåseri om Las Marismas ved Viggo Ree.

Medlemsmøte  19. September   på Hokksund gymnas:

Film om spettenes liv.

Foreningen har bestilt LP-serie fra Sveriges Radio (ca 460 arter) og en del Europas fugler og Fugleleksikon. Anvendelsen av dette vil bli diskutert. Forfriskninger blir å få kjøpt.

Medlemsmøte 31. Oktober:

Lysbildekåseri ved Hjalmar Munthe-Kaas Lund: Vannfugltellingene gjennom 10 år.

Medlemsmøte  28. November 1975.

Film fra Fokstumyra på Dovre.

Medlemsmøte  30. Januar 1976:

Film fra Nordfugløy - Havørns kongerike pluss en filmstubb fra Jæren.

 

Fra årsmeldingen 1975 kan vi lese følgende:                                                       

Vi har nå hele 38 medlemmer, mens hele 50 får innkallelse til møter.                         

Det er blitt arrangert 4 ekskursjoner. De gikk til Fiskumvannet 11/5 med 8 deltakere og 21/9. Til Krekling 25/5 og til Vestfold (Presterødkilen og Borrevannet med mer) 31/5-1/6. Her observerte de blant annet hauksanger og kjernebiter.

Papirer fra den gang viser også at foreningen 8. Juni skulle holde en “stand” i Eiker o-lags turorientering.

Det ble også arrangert en studiesirkel om fugl som gikk over 8 fredager dette året.

 

Det ble sendt et brev til Drammen Flyklubb ved Anders Hals som lyder:

“ Øvre Eiker lag av ornitologisk forening vedtok på siste medlemsmøte å gjøre flyklubben oppmerksom på at det i Øvre Eiker er områder som er fredet av miljømessige grunner. De områdene vi tenker på ligger omkring Fiskumvannet. Da det gjentatte ganger er registrert helt uforsvarlige lavtflyginger i disse traktene (hvorav en er anmeldt), går vi ut fra at flyklubbens medlemmer ikke er oppmerksom på at nevnte arealer er fredet. Vi går ut fra at forholdet retter på seg snarest og at sirklingen over områdene opphører. I motsatt fall vil vi ta saken opp med “Aksjonskomiteen mot flystøy” på Eiker og bringe saken inn i de rette kanaler. “

Datert 5. Juni 1975.

 

En kan også lese at Buskeruds fuglefauna skal kartlegges og offentliggjøres i STERNA.

 

Annet:

Det foreligger en rapport  Oversikt over FUGLEFAUNAEN VED FISKUMVANNET

(ca 1955-1975) ved Arne Nævra. Dette er en revidert utgave av “Fiskumvannets avifauna” ved W.H. Gundersen og A. Nævra (1970).Oversikten omfatter observasjoner fra Fiskumvannet i Øvre Eiker, Buskerud, fra midten av 1950-årene og fram til vinteren 1974-75. Rapporten er opptrykt 25.10.1999, da under navnet Fuglefaunaen i Øvre Eiker (2.utg.1975).

 

Det foreligger ellers lite stoff fra dette året.

 

 

           

 

                            

                            1976     (27/2-1976 til 23/2-1977)                                                                 1

 

Styret:

            Formann:                    Arne  Nævra

            Nestformann:             Kjell Værnes

            Sekretær:                    Tom Schandy

            Kasserer:                     Magne Sjøblom

            Styremedlem:             Karl Øyvind Solum

            Varamann:                  Per Lilleås og Karl Richard Hals

            Revisorer:                   Tore Bergan og Sverre Simensen

 

 

Årsberetningen for 1976:

Foreningen har nå 48 medlemmer. I årsberetningen står det at det har vært møter med fuglekassesnekring, kassekomiteen består av Anders Hals, Hugo Nilsen og Tom Schandy. Dessuten har foreningen deltatt i de internasjonale vannfugltellingene og kontaktmann for dette er Tom Schandy. Foreningens totalbeholdning ligger nå på kr 500.

Valget som ovenfor.

Det er holdt 9 medlemsmøter i perioden, årsmøtet 27/2 inkludert.

Årsmøtet ble holdt 27. Februar 1976 kl 18.30 på Hokksund gymnas                                           Antall fremmøtte er ikke funnet.                                                                                           

Medlemmenes kvarter:

Herunder ble snakket en del om fredningen av Fiskumvannet og oppmerksomheten av området. Man mente at skilt på land hadde vært mye mer effektivt enn de bøyene som ligger ute i vannet.

Til slutt ble det vist en film «Når naturen våkner» her ble det en forsmak på vårens dyreliv.

Medlemsmøte  26. Mars på Hokksund gymnas.

Lysbildekåseri om Mølen i Brunlanes ved Gunnar Numme og Jan Petter Gade.

Medlemsmøte  19. April på Hokksund gymnas.

Lysbildekåseri om fugleliv og ringmerkningsarbeid ved Nesseby i Finnmark ved     Ole Wiggo Røstad.

Medlemsmøte  2. Juni på Hokksund gymnas.

10 personer møtte.

Det ble opplyst at Øvre Eiker nå rommer 10 syngende nattergaler og 8 rosenfinker som har slått seg til ved Fiskumvannet.

Naturfilmen ”Tranenes lange reise” blir vist.

Medlemsmøte  26. August på Hokksund gymnas.

Her ble den nye våtmarksfilmen vist.

Medlemsmøte  20. Oktober  på Hokksund gymnas.

Lysbildekåseri ved cand. Mag Jan Michaelsen ”Dyrs vandringer”.

Medlemsmøte  24. November  på Hokksund gymnas.

Lysbildekåseri ved naturfotograf Dag Kjelsaas ”På kamerajakt etter fugl”. Han har fast spalte om kamerajakt i friluftsbladet ”Villmarksliv”. Ta med dine svart-hvit fotografier av natur og la Kjelsaas kritisere dem. Kanskje han kan benytte noen av dine bilder i ”Villmarksliv”                            

Medlemsmøte  9. Desember  på Hokksund gymnas.

Lysbildeforedrag ved  zoologistudent Jan Tore Rødland ” Ett år blant fuglene på

Jæren”

Mandag 6/12 blir det kassesnekringsmøte på Vestfossen skole.

 

 

 

 

 

Medlemsmøte  26. Januar 1977  på Hokksund gymnas.                                                                   1

Lysbildeforedrag ved Ragnar Frislid ” Langs fjellbekken”.

Mandag 17/1 blir det fuglekassesnekringsmøte på Vestfossen skole.

 

Foreningen arrangerte dette året 5 ekskursjoner. 2 turer gikk til Mølen, dato 30/4 og 1/5. 1 tur til Fiskumvannet, dato ukjent, nattsangertur til Vestfold, Presterødkilen og Borrevannet 18/6-19/6 og tur til Grunnane, Svelvik 26/12.                                                                                                                                                       

På sistnevnte tur var det 5 deltakere.                                                                                  

Det foreligger lite stoff rundt møtene, det er bare rapport fra medlemsmøtet 2/6.

 

Annet:

Arne Nævra har utgitt en rapport pr 1/1-1977 ”Fuglefaunaen i Øvre Eiker” med hovedvekt på Fiskumvannet.  3. Utgave 1977.  Rapporten er opptrykt 25.10. 1999.

 

 

 

                               1977    (23/2-1977  til  25/1-1978)

 

Styret:

            Formann:                    Anders Hals

            Nestformann:             Arne Nævra

            Sekretær:                    Tom Schandy

            Kasserer:                     Geir Støa

            Styremedlem:             Jan Ove Westerhus

            Varamann:                  Magne Sjøblom og Kjell Værnes  (også matr.forv.)

            Revisorer:                   Tore Bergan og Sverre Simensen

            Valgkomite:                Magne Sjøblom, Kjell Værnes, Jan Ove Westerhus

 

 

Årsberetningen for 1977:

Foreningen sender møteinnkallelser til ca 65 medlemmer. Det er gjennomsnittelig 18 personer på hvert møte. Møtestedet er Hokksund gymnas.

Valget som ovenfor, i tillegg er Arne Nævra formann i den lokale rapport-og sjeldenhetskomite og Tom Schandy er sjef for vannfugltellingene.

 

Det er holdt  9 medlemsmøter i perioden, årsmøtet 23/2 inkludert.

Årsmøte 23. Februar 1977 kl  18.30 på Hokksund gymnas.

 Arne Nævra  holdt et interessant foredrag om øyriket Færøyenes fugleliv.                                  

Antall fremmøtte ikke funnet.

Medlemsmøte  30. Mars kl 18.30

For å få i stand fugleundersøkelser, registreringer osv ble det på siste medlemsmøtet vedtatt å dele ut årlige stipend på kr 500. I år blir dette stipend delt ut på aprilmøtet, men er på kun kr 250. Alle foreningens medlemmer kan søke. På søknaden skal stå en  sammenfattelse av hva undersøkelsene skal gå ut på. Sommeren 1977 skal foreningen gjennomføre fuglekasseregistreringer. Alle som vil være med å registrere, vil få spesielle fuglekassekort. Opplegg og mer informasjon på ovennevnte møte.                     

På innkallingen står at det skal være foredrag med lysbilder og lydbånd ved zoologistudent Øyvind Sandaker, men i årsberetningen  står det at 2 naturfilmer ble vist.

 

 

 

 

Medlemsmøte  27. April kl 18.30.                                                                                                      1

Lysbildekåseri ved Jon Bekken ”Et år i fuglemarker i Odalen”.

Ellers ble det minnet om arkiv over fuglekasser. Interesserte vil få 2 typer kort, et registreringskort og et observasjonskort. På observasjonskortet skal stå eggantall,unger som levde opp osv, mens det på registreringskortet skal stå plassering i terrenget osv.

Medlemsmøte  27. Mai kl 18.30.

Foredrag om Åkersvika ved Hamar ved Knut Ståle Hauge. Dette stedet ble fredet i 1974.

Medlemsmøte  31. August kl 18.30.

Lysbildekåseri ved Pål Hermansen ”På streiftog i naturen”.

Det har vært et større lotteri i foreningen, med totalt solgte lodd 3111. Det står intet om dette noe sted, burde vel stått i årsmeldingen.

Medlemsmøte  28. September kl 18.30.

En naturfilm ble vist. På møte ble bestemt tur til Falsterbo med avreise torsdag 15/9 og hjemkomst søndag 18/9. Hver turdeltaker betaler kr 60. Overnatting er telt og sovepose.

Medlemsmøte  26. Oktober kl 18.30.

Lysbildekåseri ved Erling Stensrud  ”Sommer på Risvær” Sommeropplevelser på ei øygruppe i Lofoten.

Medlemsmøte  30. November.

Lysbilder og fotokonkurranse fra Falsterboekskursjonen.

Medlemsmøte  13. Desember 1977 kl 18.30.

Lysbildeforedrag ved zoolog Lauritz Sømme ” Den norske Antarktiskekspedisjonen 1976/77, med glimt fra dyrelivet”.

 

Foreningen arrangerte dette året  7 ekskursjoner:                                       

4/3       : Ugletur (bare noen få perleugler ble hørt)

20/3     : Fellestur med Drammen lokallag til Zoologisk Museum i Oslo

15/5     : Tur til Fiskumvannet

4/6-5/6:  Nattsangertur til Vestfold

15/9-18/9: Ekskursjon til Falsterbo

30/10   : Tur til Mølen i Brunlanes

8/1-78   : Tur til Grunnene i Svelvik                                                                        

 

Deltakerantallet på disse turene har variert fra 5 til 16 personer.

 

Nytt av året var utdeling av stipend til fugleundersøkelser. I april fikk sekretæren, Tom Schandy, tildelt stipendet som var på kr 250 til å drive registrering av fuglelivet  på Grunnane og i Sandebukta helt nord i Vestfold.                                                       

 

Foreningen har deltatt i vannfugltellingene og har dessuten sendt brev til Miljøverndepartementet om å få ferdselsrestriksjoner på Fiskumvannet.

 

Foreningen har i samarbeid med  de to andre lokallagene i Buskerud, Drammen og Hallingdal, stiftet fylkesavdeling av NOF i Buskerud og utgitt et ornitologisk lokaltidsskrift med navnet BUSKSKVETTEN.

 

Regnskapet dette året viser en omsetning på  kr 9942,40.

 

Det er dårlig med referater fra møtene, dette gjelder også for 1978.