Historie / vedtekter

HISTORIE

Vår historie 1974-2015 sammenfattet  og redigert av foreningens historiker Terje Bakken. Oppdatert august 2016.Vedtekter for
BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag 
Vedtatt på foreningens stiftelsesmøte18.10.1974, med endringer på foreningens årsmøter 26.01.1995, 22.01.1996, 08.03.2016 og 13.3.2018. Hele organisasjonens navn endret fra Norsk Ornitologisk Forening til BirdLife etter vedtak i Landsmøtet 2021. Lokalforeningens navn vedtatt av Årsmøtet 9.3.2022. 

§1 Navn
Foreningens navn er BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag. 

§2 Formål
Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å gi områdets fugleinteresserte et fellesskap med godt miljø.
2.4. Å stimulere til og delta i ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

§3 Medlemskap
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formålsparagraf, og som betaler obligatorisk grunnkontingent til landsforeningen. Styret kan suspendere medlemmer, men beslutningen kan innankes for årsmøtet. Medlem som tross purring ikke betaler kontingent innen årets utløp, kan strykes fra medlemsregisteret.
Kontingenten fastsettes av landsforeningen og fylkesavdelingen.

Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra et fulltallig styre.

§4 Styre
Foreningen ledes av et styre bestående av minst fem (5) medlemmer, fordelt på følgende verv: leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Videre skal styret ha minst ett varamedlem.
Styret sammenkalles når lederen finner det ønskelig, eller når minst to av styrets medlemmer krever det. Styret har ansvar for drifta av foreningen mellom to årsmøter, og det har anledning til å oppnevne komiteer, utvalg eller grupper og gi instrukser for disse. Foreningsåret følger kalenderåret.
Styrevedtak blir fattet med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, være til stede på styremøtet. Ledere av eventuelle komiteer, utvalg eller grupper i foreningen har møte- og talerett, men ikke stemmerett på styremøtene.

§5 Valg
Leder skal velges hvert år. Øvrige styre- og varamedlemmer velges for perioder på to (2) år. Dette organiseres slik at halvparten, eller tilnærmelsesvis halvparten, av medlemmene av styret årlig stiller til valg.
Årsmøtet velger to (2) revisorer og en valgkomite bestående av to (2) personer. Revisorene og valgkomiteen med leder velges for ett år. Eventuelle andre valg gjelder også for ett år.
Valgene blir avgjort ved simpelt flertall. Dersom det er foreslått flere kandidater enn det er ledige verv, eller det ved enkeltvalg stilles motkandidat, skal valgene skje skriftlig.

§6 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det bør fortrinnsvis avholdes i tiden januar – februar. Styret innkaller til årsmøte med minst fjorten (14) dagers varsel.
Faste poster på årsmøtet er:
·         Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
·         Årsberetning og revidert regnskap.
·         Eventuelle komiteer, utvalg eller grupper sine årsberetninger.
·         Innkomne forslag.
·         Arbeidsplan for året.
·         Valg.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest en (1) måned før årsmøtet. Innkomne forslag skal kunngjøres for medlemmene i årsmøteinnkallingen. Det skal ikke fremmes eller stemmes over saker som ikke står oppført på dagsordenen. Avgjørelsene på årsmøtet blir truffet med simpelt flertall. Vedtektsendringer kan bare skje på årsmøtet, og er ikke gyldig med mindre to tredjedeler av de avgitte stemmene støtter endringsforslagene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom minst en fjerdedel av medlemmene krever det skriftlig.

§7 Oppløsning
Er det stemning for å oppløse foreningen, kan dette skje etter avstemming med minst to tredjedels flertall på et årsmøte. Foreningens eiendeler tilfaller da BirdLife Norge avdeling Buskerud.