Referater

Referat fra Årsmøtet 2019

Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag


Tid og sted: 12. mars 2019 kl. 2000-2045 på Haug Menighetssenter, Hokksund

17 medlemmer deltok på Årsmøtet.

1. Program og vedtak

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps

Vedtak:

Møteleder: Bent Ellingsen

Referent: Lars H. Dolmen

Tellekorps: Anne Kvam og Svein Tangen

3. Årsberetning for 2018

Vedtak: Godkjent

4. Revidert regnskap for 2018

Vedtak: Godkjent

5. Budsjett for 2019

Vedtak: Godkjent

6. Rapporter fra utvalgene

En kort oppsummering av rapportene fra undergruppene ble gitt og tatt til etterretning.

7. Innkomne forslag

Ingen forslag innkommet

8. Arbeidsplan for 2019

Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2019

9. Valg

Styret 2018 har vært som følger:

Bent Ellingsen, leder - på valg 2019 (Drammen)

Tore Haare, kasserer – på valg 2020 (Øvre Eiker)

Lars Dolmen, sekretær – på valg 2019 (Kongsberg)

Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)

Jon Ludvig Hals, styremedlem – på valg 2020 (Modum)

Varamedlemmer 2018:

Anne Kvam (Modum)

Bjørn Tore Bollerud (Øvre Eiker)


Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2019:

Styret:

Bent Ellingsen, leder – gjenvalg, leder 1 år, på valg 2021 (Drammen)

Tore Haare, kasserer – på valg 2020 (Øvre Eiker)

Lars H. Dolmen, sekretær – gjenvalg, på valg 2021 (Kongsberg)

Jon Ludvig Hals, styremedlem – på valg 2020 (Modum)

Anne Kvam, styremedlem – ny, på valg 2021 (Modum)

Varamedlemmer – velges for ett år:

Bjørn Tore Bollerud - gjenvalg (Øvre Eiker)

Bjørn Lauritzen – ny (Kongsberg)

Revisorer – velges for ett år:

Arne Bjørnvolden - gjenvalg

Anne Sørensen - gjenvalg

Valgkomité:

Styret har ikke lyktes med å finne kandidater til Valgkomitéen.

Styret fikk mandat fra Årsmøtet til å jobbe videre med å finne kandidater.

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent


Kongsberg, 24.mars 2019

Lars Dolmen, referent, sekretær NOF Øvre Eiker

--------------------------------------------

Referat fra Årsmøtet 2018

Tid og sted: 13.mars 2018 kl. 2000-2100 på Haug Menighetssenter, Hokksund

1. Program og vedtak

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak:
         Møteleder: Bent Ellingsen
         Referent: Bjørn Tore Bollerud
         Tellekorps: Berit Karlsen og Anne Kvam

 1. Årsberetning for 2017
Vedtak: Godkjent

 1. Revidert regnskap for 2017
Revidert regnskap for 2018 forelå ikke ved innkalling, men ble lagt fram på papir under Årsmøtet. Det heftrt noe usikkerhet rundt tidspunkt og periode for utbetaling av medlemsavgift fra NOF Buskerud.
Styret skal videre med avklaring av medlemdsavgift mot NOF Buskerud.
Vedtak: Godkjent

 1. Budsjett for 2018
Vedtak: Godkjent

 1. Rapporter fra utvalgene
Leder for Kasse- og ringmerkingsgruppa, Anders Hals, ble takket av etter mange år i vervet.
Rapportene ble lest opp og tatt til etterretning.

 1. Innkomne forslag
Ett innkommet forslag. Forslagsstiller: Styret.
Forslag: Vedtektsendring §2 og §3.
       §2:
Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å gi områdets fugleinteresserte et fellesskap med godt miljø.
2.4. Å stimulere til og delta i ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.
       §3:
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formålsparagraf, og som betaler obligatorisk grunnkontingent til landsforeningen. Styret kan suspendere medlemmer, men beslutningen kan innankes for årsmøtet. Medlem som tross purring ikke betaler kontingent innen årets utløp, kan strykes fra medlemsregisteret.
Kontingenten fastsettes av landsforeningen og fylkesavdelingen.
Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra et fulltallig styre.

Vedtak: Godkjent

 1. Arbeidsplan for 2018
Vedtak: Styret gis fullmakt til å fortsette arbeidet med arbeidsplan for 2018.

 1. Valg
Styret 2017/2018 har vært som følger:
Bent Ellingsen, sekretær - på valg 2019 (Drammen)
Tore Haare, kasserer – på valg 2018 (Øvre Eiker)
Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)
Lars S. Jacobsen, styremedlem – på valg 2018 (Kongsberg)
Lars Dolmen, styremedlem – på valg 2019 (Kongsberg)


Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2018:
Styret:
Bent Ellingsen, leder - på valg 2019 (Drammen)
Tore Haare, kasserer – gjenvalg, på valg 2020 (Øvre Eiker)
Lars Dolmen, sekretær – på valg 2019 (Kongsberg)
Svein Tangen, styremedlem – på valg 2019 (Modum)
Jon Ludvig Hals, styremedlem – ny, på valg 2020 (Modum)

Varamedlemmer – velges for ett år:
Bjørn Tore Bollerud - gjenvalg (Øvre Eiker)
Anne Kvam - gjenvalg (Modum)

Revisorer – velges for ett år:
Arne Bjørnvolden
Anne Sørensen

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver.

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent


Kongsberg, 23.mars 2018
Lars Dolmen, sekretær NOFØE, i samarbeid med Bjørn Tore Bollerud (referent)

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017
NORSK ORNITOLOGISK FORENING, ØVRE EIKER LOKALLAG
                                         
Tid:      Tirsdag 14. mars 2017 kl. 18.30 – 19.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent
 1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak: Audun Jahren (møteleder). Bjørn Tore Bollerud / Bent Ellingsen (referent)
Hans Jørgen Nilsen og Magne Sjøblom (tellekorps)
 1. Årsberetning for 2016
Vedtak: Godkjent med tilføyelse om Natur & Kultur og ulovlig hogst langs Dørja.
 1. Revidert regnskap for 2016
Vedtak: Godkjent.
 1. Budsjett for 2017
Vedtak: Godkjent.
 1. Rapporter fra utvalgene
Vedtak: Tatt til etterretning.
 1. Fastsettelse av kontingent
Avgjøres av annet nivå i NOF.
 1. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.
 1. Arbeidsplan for 2017
Vedtak: Tatt til etterretning.
 1. Valg

Styret 2016/2017 har vært som følger:
Audun Jahren, leder - på valg 2017 (Modum)
Terje Bakken, kasserer - på valg 2017 (Nedre Eiker)
Bent Ellingsen, sekretær - på valg 2017 (Drammen)
Svein Tangen, styremedlem - på valg 2017 (Modum)
Tore Haare, styremedlem - på valg 2018 (Øvre Eiker)
Bjørn Tore Bollerud, varamedlem - på valg 2017 (Øvre Eiker)

Innstilling til årsmøtet 2017:
Tore Haare, kasserer - på valg 2018 (Øvre Eiker)
Bent Ellingsen, sekretær gjenvalg 2 år, på valg 2019 (Drammen)
Svein Tangen, styremedlem gjenvalg 2 år, på valg 2019 (Modum)
Lars Jacobsen, styremedlem ny, ett år, på valg 2018 (Kongsberg)
Lars Dolmen, styremedlem ny, for 2 år, - på valg 2019 (Kongsberg)
  
Varamedlem – velges for ett år
Bjørn Tore Bollerud, gjenvalg (Øvre Eiker)
Anne Kvam, ny (Kongsberg)

Styret konstituerer seg sjøl og fordeler arbeidsoppgaver.

Revisorer - velges for ett år.
Arne Bjørnvolden - gjenvalg
Anne Sørensen - gjenvalg

Innstilling til valgkomite fra styret:
Per Ø. Klunderud - gjenvalg
Magne Sjøblom – gjenvalg


Vedtak: Vedtatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar